Direct naar

  Bestuur en Toezicht

  Informatie over onze raad van bestuur en onze raad van toezicht lees je hieronder.

  Raad van Bestuur

  Het bestuur van Carintreggeland is in handen van de raad van bestuur. De raad van bestuur (rvb) bestaat uit twee leden die samen een collegiaal bestuur vormen. De taken en verantwoordelijkheden liggen vast in de statuten van de stichting en zijn verder uitgewerkt in het Reglement van de raad van bestuur.

  Samenstelling van de raad van bestuur:
  drs. H. (Heidi) de Bruijn
  I.W.H. (Inge) Zwijnenberg, MBA

  Raad van Toezicht

  De raad van toezicht (rvt) houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur en de besturing van de organisatie. De taken en verantwoordelijkheden van de rvt liggen vast in de statuten van de Stichting Carint-Reggeland Groep en zijn verder uitgewerkt in het Reglement van de raad van toezicht.

  De leden van de raad van toezicht hebben een zittingstermijn van vier jaar en kunnen één keer worden herbenoemd. De manier waarop de rvt toezicht houdt is vastgelegd in een Toezichtkader.

  Samenstelling van de raad van toezicht:
  de heer Willem den Hartog, voorzitter en lid remuneratiecommissie
  mevrouw Jacqueline Joppe, vice-voorzitter en lid remuneratiecommissie
  de heer Anne Offereins, voorzitter commissie financiën en vastgoed
  de heer Job Eijsink, lid van de commissie kwaliteit, veiligheid en innovatie
  de heer Sander van Bodegraven, lid commissie financiën en vastgoed
  mevrouw Barbara de Lange, lid commissie kwaliteit, veiligheid en innovatie

  Organogram

  We zijn een grote organisatie, maar we hebben onze zorg kleinschalig geregeld. We werken met kleine, zelforganiserende teams, die jou als cliënt goed (leren) kennen.

  Daardoor kunnen we makkelijk inspelen op je wensen. We hebben een ‘platte’ organisatie, oftewel: zo min mogelijk lagen. Dat zie je weergegeven in het organogram van Carintreggeland. 

  Adviesraden en ondernemingsraad

  Ondernemingsraad

  De Ondernemingsraad van Carintreggeland behartigt de belangen van de medewerkers. De raad bestaat uit negen leden.

  Multidisciplinaire Zorg Advies Raad (ZAR)

  De ZAR is een adviesorgaan voor de organisatie gericht op de vakinhoudelijke ontwikkeling van professionals die betrokken zijn bij de zorg aan de cliënten. De ZAR geeft gevraagd en ongevraagd advies bij vraagstukken die relevant zijn voor het werk van professionals in de praktijk.

  Medische Advies Raad (MAR)

  De MAC adviseert de RvB gevraagd en ongevraagd over de kwaliteit van zorg bij Carintreggeland. Vanuit de diverse medische en paramedische beroepen wordt gekeken naar het beleid en de zorgverlening van Carintreggeland waarbij de MAR functioneert als een klankbord voor de Raad van Bestuur.

  Certificering

  Onze verpleeghuiszorg en wijkverpleging zijn gecertificeerd volgens het HKZ keurmerk Zorg & Welzijn. Onze dieetadvisering is gecertificeerd volgens het HKZ-deelschema Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering. Dit geeft jou de zekerheid dat de ondersteuning en zorg die van ons krijgt veilig en van hoge kwaliteit is. We voldoen aan de eisen van verschillende partners, zoals de overheid en zorgverzekeringen.

  Van beroepsbeoefenaars, vallend onder de wet BIG, kan het BIG nummer opgevraagd worden. Dit kan bij de medewerker zelf of via de organisatie.

  Vrienden van Carintreggeland

  Voor veel van onze locaties is een stichting opgericht onder de naam ‘Vrienden van…’. Met deze vrienden zijn we erg blij, want zij dragen ons werk een warm hart toe. Ze zorgen voor lokaal draagvlak en vaak ook voor een extraatje voor onze bewoners.

  De activiteiten van de ‘Vrienden van…’ worden op verschillende manieren door hen betaald. Zo zijn er bijvoorbeeld donateurs die jaarlijks een bijdrage leveren. Ook losse donaties en inkomsten uit erfenissen zorgen voor extra geld. 

  Wil je geld doneren aan onze vrienden? Je kunt voor meer informatie over de vriendenstichtingen bellen met ons algemene nummer (088) 367 70 00.

   

  ANBI

  Diverse onderdelen van Carintreggeland beschikken over de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit zijn instellingen die door de belastingdienst worden aangemerkt als het algemeen belang dienend. Een ANBI heeft recht op bepaalde belastingvoordelen in het geval van een erfenis, schenking of gift en bij de energiebelasting. Elke ANBI is verplicht om een aantal gegevens te publiceren op het internet. 

  Stichting Carint-Reggeland Groep heeft een ANBI status, net als onderstaande gelieerde stichting:

  Contactgegevens

  Raad van bestuur 
  Hartstralaan 100
  7555 PJ Hengelo
  Tel. 088 367 7000
  Email bestuurssecretariaat@carintreggeland.nl 

  Raad van toezicht
  Je kunt de Raad van Toezicht rechtstreeks per mail bereiken, via raad.van.toezicht@carintreggeland.nl

  ANBI 
  Stichting Carintreggeland-Groep
  RSIN nummer
  007712923

  KvK nummer 
  41027001

  Postbus 506
  7550 AM Hengelo