Psychologie

“Ik voelde me al een tijdje somber en ik dacht dat ik het allemaal zelf moest oplossen, totdat ik behandeld werd door een psycholoog van Carintreggeland. Samen hebben we succesvol mijn problemen aangepakt.”

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Wij bieden psychologische behandelingen in de Basis-GGZ voor mensen van 18 jaar en ouder. Het gaat hierbij om lichte tot matig-ernstige psychische problematiek die op alle mogelijke vlakken kan liggen, onder andere:

  • angst, paniek, dwangklachten
  • stemmingsproblemen, overmatig piekeren
  • verwerkingsproblemen bij trauma, ongeval of ernstige ziekte

We richten ons voornamelijk op de behandeling van klachten waarbij mensen nog voldoende in staat zijn zelfstandig te functioneren, maar door een bepaalde psychische klacht beperkt worden in hun dagelijkse doen en laten. Wanneer er sprake is van ernstige depressies, agressieproblemen, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek of psychotische klachten (wanneer iemand het contact met de werkelijkheid is verloren of dreigt te verliezen) verwijzen we door naar de specialistische GGz.

U kunt altijd contact opnemen om te overleggen. Dan kunnen we samen inschatten of u bij ons aan het goede adres bent.

Wie zijn wij?

We zijn een enthousiast team van GZ-psychologen.

Kim Huygelen is GZ-psycholoog, werkzaam in Markelo en Hengelo op maandag en dinsdag. Ze is o.a. werkzaam geweest in de revalidatiezorg, zorg voor mensen met hersenletsel en de ouderenzorg. Ze heeft speciale interesse in het behandelen van ouderen met alle voorkomende psychische klachten. Door middel van cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte behandeling en EMDR kan ze u ondersteunen om weer stappen vooruit te zetten. BIG nummer 89066603725

Ria van Houwelingen is GZ-psycholoog, werkzaam in Goor op maandag t/m donderdag. Ze heeft jarenlange ervaring in de gehandicapten- en ouderenzorg. Ria behandelt bij voorkeur alleen ouderen, met uiteenlopende klachten. Ze is sterk in het analyseren van de klachten en het samen zoeken naar manieren om anders te leren kijken. BIG-nummer 69049676325.

Onze GZ-psychogen zijn BIG geregistreerd.

Wat is onze werkwijze?

Nadat u bent verwezen door uw huisarts, kunt u zich aanmelden bij ons secretariaat voor een eerste afspraak op de locatie van uw voorkeur, telefoon 074 367 71 11.

Het eerste gesprek is een kennismaking waarin we stilstaan bij uw klachten en uw persoonlijke verhaal. Samen brengen we in kaart wat het probleem is en wat de doelen zijn die u wilt bereiken. We bespreken welke behandeling het beste past bij uw zorgvraag en stellen samen een behandelplan op. Uw naaste is van harte welkom om bij dit eerste gesprek aanwezig te zijn indien u beiden dat op prijs stellen. Samen met u kan besproken worden of en in hoeverre uw naasten betrokken worden bij de behandeling en de wijze waarop.

Indien er geen behandelaanbod kan worden geformuleerd dat aansluit bij uw vraag, dan wordt dit met u besproken en wordt u met een passend advies terugverwezen naar de verwijzende huisarts. Tijdens de behandeling kan het zijn dat contact opgenomen wordt met de huisarts voor onderlinge afstemming. Dit doen wij alleen nadat wij dit met u besproken hebben en u hiervoor toestemming heeft gegeven. Na afloop van de behandeling wordt, mits u hiervoor uw toestemming geeft, een eindrapportage gestuurd naar de huisarts met daarin informatie over het klachtenbeeld, de gestelde diagnose, het beloop van de behandeling en het eindresultaat.

Wij hebben goede kennis van de sociale kaart van de regio op GGZ-gebied. Hierdoor zijn we goed in staat een adequate inschatting te maken waar u op de juiste plek bent, mocht de zorgvraag niet binnen de Basis-GGZ passen. Mocht het nodig zijn dan kunnen wij, met uw toestemming, contact opnemen met een hulpverlener van de specialistische GGZ voor advies.

Wat is onze behandelvisie?

Wij werken kortdurend en oplossingsgericht waarbij we gebruik maken van interventies uit de positieve psychologie en cognitieve gedragstherapie (CGT). Cognitieve gedragstherapie is een praktische, doelgerichte manier van behandelen. Daarbij focussen we ons niet alleen op de klachten maar juist op uw kracht en op het zelf leren hanteren van uw situatie.

Concreet betekent deze manier van werken dat uw behandelaar u uitleg zal geven, u zal adviseren en zal ondersteunen, maar dat u tegelijk wordt uitgenodigd om zelf de stappen te leren zetten die nodig zijn om de problemen op te lossen of te verminderen en te leren hoe u dit in de toekomst kunt vasthouden. Dit betekent dat u opdrachten en oefeningen mee naar huis krijgt om zo ook tussen de afspraken door actief met de behandeling bezig te zijn. Ook maken we aan het eind van de behandeling samen een plan hoe u de gemaakte stappen kunt vasthouden en waar u op kunt teruggrijpen mocht dat nodig zijn.

Welke behandelingen bieden wij?

Nadat uw behandeldoelen helder zijn kijken we samen met u welke behandeling bij uw zorgvraag past.  

Wij maken hierbij gebruik van E-health door middel van digitale huiswerkopdrachten in de vorm van apps bijvoorbeeld voor het uitvoeren van mindfulnessoefeningen, beweegregistratie, activiteitenregistratie, stemmingscheck en gedachtenschema’s. Ook stimuleren we gebruik van zelfhulpwebsites voor informatie en extra oefeningen. In 2020 starten we met een pilot met het E-healthplatform Minddistrict om op een gestructureerde manier E-health te kunnen aanbieden om onze behandeling te ondersteunen. Bij klachten die voortkomen uit traumatische ervaringen kunnen we EMDR toepassen in onze behandelingen. EMDR is een techniek die kan helpen bij het verwerken van ingrijpende ervaringen. Meer informatie over EMDR is te vinden op EMDR.nl.

Iedere cliënt heeft zijn of haar eigen hulpvraag en iedere behandeling vraagt een andere aanpak. We bespreken samen met u waarmee u het beste uw doel kunt bereiken. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat bij bepaalde stoornissen, bepaalde interventies het beste werken. Deze interventies komen terug in de verschillende zorgstandaarden die zijn ontwikkeld voor de GGZ. In onze behandelingen werken we volgens hetgeen uit wetenschappelijk onderzoek het beste blijkt te werken en passen dit samen met u aan aan uw wensen en mogelijkheden.

Hieronder wordt per diagnosegroep beschreven welke interventies en zorgstandaarden er worden gebruikt. Ook vindt u een link naar de cliëntenversie van de standaard.

Stemmingsstoornissen (zoals depressie en dysthyme stoornis):

Gebruikelijke interventie: cognitieve gedragstherapie

Dit bestaat uit uitleg, gedragsactivatie, oftewel het ondernemen van meer plezierige activiteiten en het uitdagen van irrationele gedachten.

Zorgstandaard | Cliënteninformatie

Angststoornissen (zoals paniekstoornis en sociale angststoornis):

Gebruikelijke interventie: cognitieve gedragstherapie

Dit bestaat uit uitleg, het aangaan van situaties die u geneigd ben te vermijden en het uitdagen van irrationele gedachten

Zorgstandaard | Cliënteninformatie

​Stoornissen vanuit een trauma (zoals PTSS en acute stress-stoornis):

Gebruikelijke interventie: EMDR of cognitieve gedragstherapie, oftewel een interventie die gericht is op blootstelling aan de herinneringen van uw trauma en deze verwerken.

Zorgstandaard: nog in ontwikkeling | Cliënteninformatie

​Overige stoornissen komen relatief weinig voor bij onze organisatie. In die gevallen wordt per behandeling gekeken wat de beste en meest effectieve interventie is.

Keurmerk Basis GGZ

Onze zorgverleners in de Basis-GGZ zijn BIG-geregistreerde GZ-psychologen. Ook leiden wij regelmatig psychologen op tot GZ-psycholoog. Deze psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog werken ook een aantal uur in de Basis-GGZ, onder supervisie van een GZ-psycholoog.

Wij houden ons aan de vanuit de wet gestelde regels en verplichtingen en werken volgens de NIP-richtlijnen en zorgstandaarden.
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In dit kwaliteitsstatuut kunt u meer informatie vinden over onze geboden zorg. De inhoud hiervan vindt u hier.

Bovendien draagt de Basis-GGZ van Carintreggeland sinds enkele jaren het keurmerk Basis-GGZ. Het keurmerk is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis-GGZ. Zorgaanbieders van Basis-GGZ laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijk vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de Basis-GGZ landelijk. Meer informatie over dit kwaliteitskeurmerk is te vinden op https://kibg.nl/inzicht-geven/keurmerk-bggz. 

Voor het jaar 2019/2020 hebben we een onderscheiding gekregen van de Stichting Kwaliteit in Basis-GGZ middels het ‘Gouden Randje’. Dit houdt onder meer in dat we bovengemiddeld positief gewaardeerd worden door onze cliënten. Meer informatie hierover is te vinden op https://kibg.nl/inspireren/het-gouden-randje.

Ook in 2021 hebben wij het keurmerk ontvangen.

Wij meten het effect van onze behandelingen middels het Routine Outcome Monitoring (ROM) systeem. U krijgt na uw aanmelding een vragenlijst opgestuurd. Wij bespreken de resultaten van deze lijst met u tijdens het eerste gesprek. Tijdens en na afloop van de behandeling wordt u deze lijst nogmaals aangeboden zodat wij het effect van de behandeling in de gaten kunnen houden en de behandeling daarop nog kunnen aanpassen. Ook ontvangt u aan het eind van de behandeling een vragenlijst waarin u uw klantervaringen, klanttevredenheid en effectiviteit van de behandeling aan kan geven.

De Basis-GGZ van Carintreggeland is door cliënten gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 8,8. Dit is gemeten middels de CQ-index, een vragenlijst over cliëntttevredenheid, op basis van 25 deelnemers in 2020. 

De gemiddelde resultaten (schaalscores en een rapportcijfer) van deze vragenlijst kunnen we vergelijken met die van andere aanbieders. Dat geeft ons veel waardevolle nformatie om onze processen te verbeteren. ​

Bejegening. Op een schaal van 0 tot 5 werd gevraagd hoe tevreden men was over de bejegening door de behandelaar (bijvoorbeeld of u serieus genomen werd door de behandelaar). Op het gebied van bejeging werden we gewaardeerd met een gemiddelde score van 4,9.

Samen beslissen: op een schaal van 0 tot 5 werd gevraagd in hoeverre de cliënt betrokken werd bij keuzes over de behandeling. Op het gebied van Samen beslissen ontvingen we een gemiddelde score van 4,29.

Uitvoering behandeling: op een schaal van 0 tot 5 werd gevraagd in hoeverre de cliënt tevreden was over de uitvoering van de behandeling (bijvoorbeeld of de behandeling naar uw wens is uitgevoerd en of u de keuze had om naasten te betrekken bij de behandeling). Op deze schaal kregen we van onze cliënten een gemiddelde score van 4,66.

We zijn blij met de waardering van onze cliënten maar we blijven vanzelfsprekend alert op verbeterpunten naar aanleiding van evaluaties van cliënten. Zo zijn we bijvoorbeeld meer aandacht gaan besteden aan het noemen van patiëntenverenigingen en lotgenotencontact in de omgeving indien daar behoefte aan is. Ook zijn we meer aandacht gaan besteden aan het betrekken van naasten bij de behandeling.

Hier vindt u de resultaten van de metingen per vraag.

Wordt uw behandeling vergoed?

In 2021 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Basis-GGZ. De vergoeding valt onder het verplichte eigen risico (€ 385,-). Dit betekent dat u zelf de kosten betaalt tot € 385,-, tenzij u (een deel van) het eigen risico betaald hebt in verband met andere medische kosten. Met Menzis, VGZ en CZ hebben wij een contract. Hieronder vallen ook kleine zorgverzekeringen en labels die onderdeel zijn van Menzis, VGZ en CZ. Hier vindt u een overzicht van alle verzekeraars en kunt u opzoeken welke labels onder Menzis, VGZ en CZ vallen. Mocht u twijfelen of uw behandeling vergoed wordt, neem dan contact op met onze eerstelijnsplanning voor meer informatie.
Bij een gecontracteerde zorgverzekeraar wordt tot een maximum van 11 tot 12 uur aan behandeling vergoed, afhankelijk van de verzekeraar en de ernst van de problematiek. Hier valt ook de ‘indirecte patiëntgebonden tijd’ onder, zoals de tijd die we besteden aan verslaglegging. Bij een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar wordt een gedeelte van de behandeling vergoed. De hoogte van uw vergoeding kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Als we een contract hebben met uw zorgverzekeraar, dan sturen wij de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Hebben we geen contract met uw zorgverzekeraar, dan krijgt u de rekening thuis en kunt u deze na betaling zelf indienen bij uw verzekeraar. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding heeft u altijd een verwijzing van de huisarts nodig.

Een sessie die niet uiterlijk 24 uur van te voren is afgezegd op ons telefoonnummer 074-3677111 wordt in rekening gebracht. Deze nota wordt niet door uw verzekeraar vergoed. U kunt deze dus niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel of Intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur.

Hieronder staan de tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit NZA in 2020 hanteert voor de verschillende behandelingen binnen de Basis GGZ. Uw zorgverzekeraar kan hier van afwijken. Het type product is afhankelijk van de combinatie van verschillende factoren, waaronder de ernst van de problematiek. 

Traject BGGZ

Maximaal aantal minuten

NZa Tarief 2021

NZA Tarief 2020

Max. aantal sessies

Basis Kort (BK)

294

€ 522,13

€ 504,47

3 tot 5

Basis Middel (BM)

495

€ 885,01

€853,38

6 tot 8

Basis Intensief (BI)

750

€ 1434,96

€1383,65

9 tot 12

Onvolledig behandeltraject

120

€ 228,04

€219,78

1 tot 2

Wordt behandeling van alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

De behandeling van sommige stoornissen wordt niet vergoed. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. U zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen. Informeer bij ons secretariaat en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt, voordat u aan het traject begint.

Alle interventies die wij bieden vallen onder verzekerde zorg mits er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM-5, het classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen.

Hoe zijn we te bereiken?

U kunt ons bereiken door te bellen naar het secretariaat 074-3677111 of te mailen naar eerstelijnsplanning@carintreggeland.nl

Waar vindt u ons?

In verband met het Corona-virus zijn momenteel al onze spreekuurlocaties beperkt geopend. Het sluiten van onze deuren past niet in onze anders zo gastvrije sfeer. Toch zijn we ervan overtuigd dat dit nu voor iedereen het beste is dat we kunnen doen om te voorkomen het coronavirus zich verspreidt. Onze psychologen zijn ook telefonisch of via digitale wijze wel bereikbaar. 

Wij hebben spreekuurlocaties door heel Twente. In overleg is ook een huisbezoek mogelijk of een andere locatie.

Goor -> GZ-psycholoog Ria van Houwelingen
Woonzorgcentrum de Stoevelaar (De Stoevelaar 1)

Hengelo -> GZ-psycholoog Kim Huygelen
Huisartsenpraktijk Lodewijkstraat (Lodewijkstraat 30)

Markelo -> GZ-psycholoog Kim Huygelen
Gezondheidscentrum Het Stroaten (Burgemeester de Beaufortplein 3)

Wat is de wachttijd voor een afspraak?

In de onderstaande tabel staat per locatie weergegeven wat de actuele wachttijd is. Deze is onderverdeeld in aanmeldingswachttijd en behandelingswachttijd. De aanmeldingswachttijd is het gemiddeld aantal weken tussen het moment dat u zich aanmeldt en het intakegesprek met de psycholoog. De behandelingswachttijd is het gemiddeld aantal weken tussen het intakegesprek en de start van uw behandeling. 

Indien de wachttijd voor een eerste gesprek langer is dan vier weken wordt dit met u overlegd en wordt een andere locatie of een andere instelling geadviseerd waar u eerder terecht zou kunnen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met Carintreggeland, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

Locatie

Aanmeldingswachttijd

Behandelingswachttijd

Goor - Woonzorgcentrum De Stoevelaar

 3 weken

 0 weken

Hengelo – huisartsenpraktijk Lodewijkstraat

 2 weken 

 0 weken

Markelo - Gezondheidscentrum Het Stroaten

 2 weken

 0 weken


N.B.: Geactualiseerd op 22-09-2021

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000