Zorg en ambities

We hebben onze cliënten veel te bieden. Zo veel, dat het zonder structuur lastig is om door de bomen het bos te zien. Eén van onze collega’s uit de zorg kwam op het idee om te gaan denken vanuit de leefsituaties van onze cliënten. Zo ontstonden er vier leefsituaties, die door de specifieke kenmerken specifieke doelgroepen aanspreken. Van de tijd dat zelfstandig wonen nog prima gaat, tot de tijd waarin een cliënt in één van onze Carintreggeland Huizen komt wonen.

Per leefsituatie hebben we ambities opgesteld. De ambities zijn voor de lange termijn en geven richting. Regelmatig concretiseren we deze ambities in voornemens voor de korte termijn.

 

Thuis&Betrokken

“Een thuis, buurt en wijk waarin u mag, wil én kan leven. Op uw manier.”

Onze ambities:

 • We adviseren en ondersteunen voor een gezond leven, ook online.
 • We werken nauw samen met de huisartsen die we ondersteunen met onze expertise.
 • We zijn als professionals bevlogen en gedreven. We ondersteunen en faciliteren bij het leggen van verbinding tussen alle burgers.
 • We bieden burgers meerwaarde met een overzichtelijke website en eenvoudige apps over voorlichting, ondersteuning en behandeling.
 • De Ledenservice speelt een belangrijke rol in het aanbieden van ‘gemaksdiensten’

De Ledenservice

De Ledenservice wil op twee manieren het aanbod van producten en diensten verbeteren:

 • Arrangementen: Door speciale arrangementen te maken op onderwerpen zoals mantelzorgondersteuning en het stimuleren van beweging.
 • Preventie: Door het aanbod meer te richten op de preventie van ziekte in de thuissituatie.
 • Ledenaantal: De Ledenservice wil in 2019 voor meer mensen thuis het leven leuker, veiliger en makkelijker maken. Daarom heeft De Ledenservice voor 2019 als doel de stijging van het aantal leden per maand met 7% te doen toenemen door het opzetten van een wervingscampagne.
 • Aanbod: De Ledenservice wil het aanbod beter afstemmen op de wensen en behoeften van de wijkbewoners. Hiervoor is in 2018 een Ledenbarometer ontwikkeld die de wensen, behoeften en tevredenheid van de wijkbewoners met het aanbod van De Ledenservice meet.
 • Toegankelijkheid: De Ledenservice wil het aanbod beter toegankelijk maken door de ontwikkeling van een app waarmee men eenvoudiger en sneller een aanspraak kan doen op het aanbod van De Ledenservice.

Thuis&Zorg

"We gaan tot het uiterste voor een Waardevol Leven. U bent het liefste thuis. Daar zijn wij er voor u.”

Onze ambities:

 • We werken nauw samen in professionele teams en zijn goed opgeleid.
 • We bieden onze cliënten zoveel mogelijk een volledig pakket van relevante diensten en we versterken en ondersteunen de mantelzorgers, vrijwilligers en buren. Bijvoorbeeld door het aanbieden van betaalde ‘buddy-diensten’ via De Ledenservice.
 • We ontwikkelen nieuwe woonvormen voor cliënten die niet meer in het eigen huis willen blijven wonen, maar wel nog zelfstandig willen en kunnen zijn met zorg in de nabijheid.
 • We ontwikkelen een ‘Medisch Service Centrum’, dat een regie- en informatiecentrum is en 24/7 ondersteuning op afstand biedt.
 • Waar mogelijk en relevant passen we innovatieve technologie toe, zodat de cliënt thuis kan blijven; we lopen voorop in het faciliteren van domotica thuis.
 • Met onze dagvoorzieningen bieden we aan een brede doelgroep een gestructureerde en zinvolle daginvulling. Cliënten hebben een Waardevol Leven en we ontlasten mantelzorg.

Wijkverpleging

De wijkverpleging heeft voor het jaar 2018 vier speerpunten waarop de focus ligt:

 • Het thema dementie: hier wordt extra aandacht aan besteed door de samenwerking tussen de specialistische en generalistische casemanagers dementie te verbeteren. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij regionale en lokale initiatieven rondom de Wereld Alzheimer Dag in september.
 • De verzorgende beroepsgroep: er wordt aangesloten bij initiatieven van de beroepsgroep om het werk van de wijkverzorgende nog leuker en beter te maken.
 • Mobiel werken met de Cura App: In 2018 gaat het mobiel werken met de Cura App van start. Deze App zorgt ervoor dat medewerkers bij de cliënten kunnen registreren op een efficiënte en zorgvuldige wijze.
 • Verbeteringen cliëntlogistieke proces: naar aanleiding van een recent uitgevoerde analyse worden in 2018 verbeteringen doorgevoerd in het cliëntlogistieke proces.
 • Advanced Care Planning bij Dementie:
  Voor cliënten met dementie die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen is aanvullende zorg en begeleiding noodzakelijk. Het is daarbij van belang om tijdig met de cliënt in gesprek te gaan over wat de wensen voor de nabije toekomst zijn. Het voeren van deze gesprekken is geen eenvoudige taak voor onze medewerkers. Daarom introduceren we in 2019 de gesprekswijzer dementie. Deze gesprekswijzer is ontwikkeld door Saxion Hogeschool en Hogeschool Windesheim en ondersteunt medewerkers in het voeren van het goede gesprek met onze cliënten.
 • Intercollegiale toetsing:
  Beroepsvereniging V&VN constateert dat er sprake is van een ongewenste praktijkvariatie ten aanzien van het indiceren en organiseren van zorg thuis. Deze praktijkvariatie willen we binnen Carintreggeland voorkomen. Dit doen we door actief in te zetten op intercollegiale toetsing. Het streven is om eind 2020 50% van onze wijkverpleegkundigen deel te laten nemen aan een vorm van intercollegiale toetsing. Om de intercollegiale toetsingen te faciliteren leiden we minimaal 2 wijkverpleegkundigen op tot procesbegeleider.
  Voor het begeleiden van deze intercollegiale toetsing wordt nu al 1 procesbegeleider geschoold. Deze procesbegeleider maakt als enige in Twente onderdeel uit van de 13 wijkverpleegkundigen die zijn aangesloten bij de landelijke projectgroep van V&VN. Deze projectgroep speelt een rol in de landelijke uitrol van intercollegiale toetsing onder wijkverpleegkundigen.
 • De juiste teamsamenstelling:
  Mensen willen langer thuis blijven wonen. Met als gevolg dat de vraag naar zorg thuis groeit en complexer wordt. Daarbij maakt de krapte op de arbeidsmarkt dat er steeds minder goed aan deze toenemende vraag kan worden voldaan. Daarom zullen we in 2019 de huidige functies, rollen, competenties en verantwoordelijkheden van de teams in de wijk herzien. Zo sluiten we aan bij de ontwikkelingen in het opleidingsstelsel waarin een nieuwe functie aan de teams wordt toegevoegd, de helpende plus. Deze medewerker kan eenvoudige verpleegtechnische en verzorgende handelingen zelfstandig verrichten. Daarnaast willen we de regierol van de wijkverpleegkundige beter tot zijn recht laten komen. Hiermee willen we de kwaliteit van zorg verhogen en hopen we te kunnen blijven voldoen aan de toenemende vraag van zorg.
 • Visie op geïntegreerde zorg thuis:
  De wijkverpleging werkt samen met veel verschillende disciplines. Cliënten mogen verwachten dat de zorg tussen deze verschillende disciplines en de wijkverpleging samenhangend en goed georganiseerd is. In 2019 zullen we onderzoeken wat er nodig is om deze samenwerking en integratie van zorg beter te faciliteren. De bevindingen worden uitgewerkt in een visiestuk.
 • Het Kwaliteitskader wijkverpleging:
  Het in 2018 vastgestelde Kwaliteitskader wijkverpleging heeft leren en verbeteren als uitgangspunt. We zullen in 2019 het Kwaliteitskader introduceren in de teams, zodat er meer bekendheid komt over het Kwaliteitskader.
  Daarbij worden de uitwerkingen van het Kwaliteitskader, zoals concrete kwaliteitsindicatoren en de PREM (Patiënt Reported Experience Measures) in de loop van 2019 verwacht. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en integreren waar gewenst en mogelijk in onze eigen werkwijze.

Dagbesteding

De dagbesteding realiseert in 2018 de volgende verbeteringen:

 • Samenwerkingen: Het verbeteren van de samenwerking met welzijnsorganisaties en gemeenten, zodat meer samen wordt gewerkt aan de doelen van de cliënt.
 • Thuissituatie: Het besteden van meer aandacht aan de situatie van de cliënt en mantelzorger thuis door teamontwikkelgesprekken te houden.
 • Kenniskring: Het opzetten van een kenniskring dagbesteding binnen Carintreggeland, waardoor meer mogelijkheden ontstaan om binnen de organisatie kennis en ervaringen te delen.
 • Individuele aandacht: De nadruk meer leggen op activiteiten op individueel cliënt niveau.
 • Individuele aandacht: Binnen de dagvoorzieningen willen we voortbouwend op 2018 meer individuele aandacht voor onze cliënten realiseren. Dit doen we in de eerste plaats door de personele bezetting op alle locaties uit te breiden tot de norm van minimaal 1 medewerker op 8 cliënten. Daarnaast willen we het meer werken aan individuele cliëntdoelen binnen de dagvoorziening stimuleren. Hiervoor zullen we onder andere het werken met een risico-inventarisatie instrument implementeren.
 • Cliëntervaringen: De cliëntervaringen willen we in 2019 elk halfjaar meten door middel van een korte vragenlijst. Voorgaande jaren werd gebruik gemaakt van de toen door de gemeenten verplichte methodiek de Menselijke Maat. Zowel cliënten als medewerkers vonden de vragen echter lastig te begrijpen en uit te leggen, waardoor we voor een nieuwe methode hebben gekozen. Met behulp van deze korte vragenlijsten proberen we meer inzicht te krijgen in de tevredenheid van onze cliënten door gebruik te maken van minder en meer begrijpelijke vragen. De uitkomsten hiervan zullen besproken worden tijdens de teamontwikkelsessies.
 • Informele zorg: Daarnaast zullen een aantal dagvoorzieningen deel nemen aan een pilot met de mantelzorgscan met als doel meer betrokkenheid van mantelzorgers en naasten te realiseren. Tot slot zullen we het eigenaarschap over relatiebeheer, PR en communicatie meer van alle collega’s maken door en training hiervoor te organiseren.

Thuisbegeleiding

Binnen de thuisbegeleiding zien we een verschuiving in de zorgzwaarte. Dat zorgt voor de volgende verbeterpunten:

 • Veiligheid: Het ontwikkelen en implementeren van een veiligheidsprotocol voor medewerkers.
 • Deskundigheidsbevordering: Het vergroten van kennis op het gebied van gedrag en begeleiding.
 • Leerhuis: Het integreren van het opleidingsaanbod en de opleidingsbehoefte met het Leerhuis van Carintreggeland.
 • Zelfredzaamheid: Meer de nadruk leggen op het toewerken naar zelfredzaamheid van cliënten door teamontwikkeltrajecten te organiseren.
 • Veiligheid: Binnen de thuisbegeleiding willen we de veiligheid van de hulpverlening vergroten door de implementatie van een nieuw risico taxatie instrument.
 • Deskundigheidsbevording: Er zal worden gewerkt aan deskundigheidsbevordering door intervisies te organiseren met als onderwerp jeugd- en opvoedondersteuning. Het werken met verschillende methodieken zullen we stimuleren door kennisdeling te organiseren over methodieken als beeld coaching, triple p en oplossingsgericht werken. De cultuursensitiviteit zal worden verhoogd door themabijeenkomsten te organiseren over cliënten uit andere culturen.
 • Cliëntervaringen: Binnen de Thuisbegeleiding zullen we de cliënttevredenheid vanaf 2019 meten met een korte vragenlijst die elk halfjaar wordt afgenomen om zo meer zicht te krijgen op de cliëntervaringen. Dit omdat ook binnen de thuisbegeleiding de vragen van de Menselijke Maat als lastig uit te leggen werden ervaren.
 • Registratie: Daarnaast wordt het registratieproces in 2019 geoptimaliseerd volgens de nieuwe verplichte registratie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). 

Eerstelijnsbehandeling

De eerstelijnsbehandeling richt zich in 2018 op:

 • Toekomstbestendig: Het ontwikkelen van een strategie en visie die past bij Carintreggeland en de toekomst.
 • Een duidelijk aanbod: Het ontwikkelen van een productenboek.

Binnen de eerstelijnsbehandeling wordt hard gewerkt aan een visie voor de zorg in de eerstelijn. In 2019 zal de visie verder worden uitgewerkt en definitief worden gemaakt. Na het vaststellen van de visie zullen vervolgacties voor de ontwikkeling van de eerstelijns behandeling worden afgesproken.

Verblijf&Herstel

“Thuis. Daar bent u het liefst. In de tussentijd zorgen wij voor u.”

Onze ambities:

 • Verblijf & herstel bieden we aan in specifiek geoutilleerde bestaande locaties: het hotelmatige karakter wordt daarin benadrukt. We zijn gastvrij en zoeken continu aansluiting bij de wensen van de cliënten.
 • We werken nauw samen met medisch specialisten en bieden onze cliënten indien nodig relevante, specialistische zorg. We richten ons daarbij op geriatrische revalidatiezorg, Eerstelijnsverblijf en tijdelijke crisisopname.
 • Overcapaciteit stellen we tegen betaling beschikbaar voor respijtzorg, tijdelijke opvang van senioren, bijvoorbeeld gedurende de vakantie van hun mantelzorgers.
 • We adviseren over eventuele aanpassingen aan de woning van de cliënt, zodat die weer veilig kan wonen.

Eerstelijnsverblijf (ELV)

Eerstelijnsverblijf (Elv is een relatief nieuwe vorm van zorg. We moeten als organisatie nog wennen aan deze nieuwe manier van werken. Daarom zijn voor 2018 de volgende verbeteracties opgesteld:

 • Zorgprocessen: Het optimaliseren van de zorgprocessen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
 • Triage: Het in samenwerking met ketenpartners verbeteren van het triageproces.

Eenheid in herstelgerichte zorg:

Binnen het eerstelijnsverblijf zal in 2019 meer aansluiting worden gezocht met de GRZ, zodat er meer eenheid komt in de werkwijzen van herstelgerichte zorg. Dit wordt onder andere op de volgende manieren vorm gegeven:

 • Er wordt een ELV zorgpad ontwikkeld.
 • In 2019 wordt het meten van de cliënttevredenheid door middel van de eind evaluatie vragenlijst geïmplementeerd. Momenteel wordt er binnen de GRZ al op deze wijze gewerkt.
 • Er wordt in 2019 onderzocht of het werkbaar is dat dossiervoering van de hoog complexe ELV cliënten plaatsvindt in Ysis, zodat ook de dossiervoering op de GRZ kan worden aangepast.
 • Met betrekking tot deskundigheidsbevordering wordt een scholingsprogramma van behandelaars aangeboden in de vorm van training on the job. Doel van dit scholingsprogramma is om het herstel denken meer onderdeel te laten zijn van de afdelingen waar ELV cliënten worden opgenomen.

Triage:

Verder is het proces van triage in de hele regio een verbeterpunt. Daarom  is in 2018 een pilot voorstel uitgewerkt om te gaan werken met observatiebedden. Dit betreft een samenwerking met de SEH, andere zorgaanbieders, huisartsen en gemeenten. De verwachting is dat in 2019 de pilot kan gaan starten en de resultaten van de observatiebedden zichtbaar worden gemaakt. Daarnaast neemt Carintreggeland initiatief om vanuit Alerta een regionaal coördinatiepunt te organiseren voor de ELV. Dit zal in 2019 verder concreet worden gemaakt en hiervoor zijn gelden uit de transitiemiddelen aangevraagd bij het zorgkantoor.

Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)

Binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) worden de volgende acties omtrent deskundigheidsbevordering uitgezet:

 • Personeelssamenstelling: De personeelssamenstelling wordt aangepast aan de nieuwe functiemix intramuraal door het aanpassen van de verhouding verpleegkundigen en verzorgenden aan de toenemende complexiteit van zorg.
 • Opleidingen: Een aantal verzorgenden starten net als in 2017 met de branche erkende opleiding voor de GRZ.
 • Deskundigheidsbevordering: De kennis op het gebied van Cerebro Vasculaire Accidenten (CVA's), traumatologie en electieve chirurgie wordt vergroot.

Daarnaast worden de samenwerkingsafspraken met ketenpartners als Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), Trivium Meulenbeltzorg (TMZ) en Zorgaccent geëvalueerd met als doel de kwaliteit van zorg in de keten te verhogen.

Binnen de GRZ worden in 2019 een aantal verzorgenden opgeleid volgens de branche erkende opleiding voor de GRZ. Dit traject is in 2018 al gestart en loopt in 2019 door. Daarnaast zal er met de ketenpartners van de GRZ hard gewerkt worden om het capaciteitsoverzicht in de regio te optimaliseren.

Verblijf&Verpleging

"Het gaat u én ons om Waardevol Leven. Uw leven.”

Onze ambities:

 • De cliënt heeft de regie en staat centraal. Waardevol Leven is het richtsnoer. Welzijn en zingeving, huiselijkheid en geborgenheid staan voorop. We zorgen er voor dat alle betrokkenen goed samenwerken.
 • We bieden en borgen deskundigheid en goede multidisciplinaire samenwerking binnen ons Expertisecentrum. Deze kennis en informatie is voor iedereen goed bereikbaar.
 • Bij alles wat we doen is Waardevol Leven ons uitgangspunt. De betrokkenheid van de psycholoog bij de psycho-geriatrische cliënt is groot. Cliënten kunnen met medisch-ethische vragen over kwaliteit van leven en zingeving altijd bij ons terecht.
 • We creëren gespecialiseerde verpleeghuisafdelingen voor cliënten met specifiek zware somatische aandoeningen of ernstige vormen van dementie, zodat we hen nog beter en met gespecialiseerde kennis kunnen ondersteunen.
 • Onze verpleeghuizen richten we beter in op het verlenen van palliatieve zorg, zodat onze cliënten ook in hun stervensfase zo liefdevol en waardig mogelijk worden ondersteund. Daarnaast bieden we deze gespecialiseerde zorg in ons hospice.
 • We bouwen flexibele zorgconcepten, woonconcepten en courante locaties, die ook op langere termijn geschikt zijn – of gemaakt kunnen worden – voor meerdere doelgroepen.
 • We creëren meer fysieke ruimte voor de psychogeriatrische cliënten. Met technologie vergroten we hun leefwereld, waardoor deze cliënten in de wijk kunnen zijn.

Verpleeghuiszorg

Binnen onze verpleeghuiszorg hebben alle locaties zelfstandig bedacht welke verbeteringen zij in 2018 willen realiseren. Dit staat beschreven in het hoofdstuk Huizen&Ambitites. Op organisatie niveau zijn er voor 2018 drie hoofdonderwerpen waarop we ons richten:

 • Werkdruk: Een van de grootste uitdagingen voor ons als Carintreggelanders is het verminderen van de werkdruk. Dit blijkt onder andere uit de cliënt- en medewerkertevredenheidsonderzoeken en uit alle gesprekken die we voeren. In 2017 zijn we gestart met het verminderen van de werkdruk. Door meer ruimte te geven en te nemen in het inzetten van personeel. In 2018 zetten we deze lijn door en blijven we ons inzetten voor meer ruimte in de formatie.
 • Doelgroepenbeleid: We zien dat de wereld om ons heen verandert. Daarmee verandert ook de vraag naar zorg. Daarom kijken we in 2018 kritisch naar ons doelgroepenbeleid. Momenteel plaatsen we mensen voornamelijk op basis van de ZZP indicatie in groepen. Het is de vraag of dit nu en in de toekomst het beste bijdraagt aan een Waardevol Leven. Daarom kijken we kritisch naar hoe we het nu hebben ingericht en wat voor nu en in de toekomst het beste past bij onze cliënten en bij onszelf.
 • Visie op zorg voor dementie: De zorgvraag wordt steeds zwaarder en dat wordt gemerkt. Vooral op het gebied van dementie zien we dat we soms tegen vraagstukken aanlopen. Het is niet gemakkelijk. Daarom ontwikkelen we een nieuwe visie op zorg voor dementie. Dit vertalen wij in 2018 door in onze manier van werken, zodat we, juist voor deze meest kwetsbare groep cliënten, kunnen kijken hoe we het beter kunnen doen. Zodat we nog beter kunnen aansluiten bij een Waardevol Leven.

 

Voor de intramurale behandeling zijn er in 2018 de volgende speerpunten:

 • Opleiden Specialisten Ouderengeneeskunde: Een Specialist Ouderengeneeskunde is onmisbaar in het verpleeghuis. De vraag is echter groot en het aanbod klein. Daarom trekken we de verantwoordelijkheid voor de opleiding naar ons toe. We gaan daarom zelf specialisten opleiden. We hopen op deze wijze een aantrekkelijke werkgever te zijn en in de toekomst voldoende goede zorg te kunnen blijven leveren.
 • Ontwikkelen beweegplan: Bewegen is belangrijk en zeker wanneer je ouder wordt. Het houdt je fit en vitaal. We vinden dat we dit in onze huizen meer kunnen stimuleren. Daarom ontwikkelt de vakgroep fysiotherapie in 2018 een beweegplan met als doel meer aandacht voor bewegen te creëren.
 • Zingeving en spirituele zorg: Doordat de zorgvraag steeds zwaarder wordt, merken we dat we anders moeten zorgen. Het gaat minder om kwaliteit van zorginhoudelijke handelingen en steeds meer om kwaliteit van leven, een Waardevol Leven. We willen daarom meer aandacht voor zingeving en spirituele zorg. In 2018 zullen we hiervoor een projectplan schrijven.

Naast de extra middelen vanuit het kwaliteitsbudget zijn er net als voorgaande jaren ook extra middelen Waardigheid&Trots beschikbaar. Hiervoor leveren we een apart plan aan bij het zorgkantoor.

Er is voor 2019 wederom voor gekozen om de plannen met betrekking tot de daginvulling op individueel niveau samen met de cliënt te maken. De eerste contactpersoon uit het zorgteam kijkt samen met de cliënt en diens omgeving wat er in de daginvulling van belang is en hoe dit gerealiseerd kan worden. De monitoring vindt op gelijke wijze plaats als voorheen waarbij we afspraken vastleggen in het dossier van de cliënt en de verantwoording verwerken in het kwaliteitsjaarverslag.

Voor de plannen met betrekking tot deskundigheidsbevordering sluiten we aan bij het strategisch leerplan ‘Van vinken naar vonken 2017-2020’. Hierin leiden we onder andere Carintreggelanders op naar een hoger functieniveau, investeren we in ons Lerend Netwerk en kijken we op locatie-/teamniveau naar de individuele ontwikkelbehoefte. Deze ontwikkelbehoefte wordt omgezet in opleidingsplannen, welke per locatie zijn verwerkt in de lokale kwaliteitsplannen. We verantwoorden ons over de bestedingen in het kwaliteitsjaarverslag.

Extra inzet zorgpersoneel
Onze grootste uitdaging blijft het verminderen van de werkdruk. In 2017 en 2018 hebben we vooruitlopend op de extra gelden voor de inzet van personeel al extra personeel ingezet om de werkdruk te verminderen. Met de komst van het kwaliteitsbudget krijgen we nu ook meer ruimte in financiële middelen om extra personeel in te zetten. We kijken hierbij per locatie op welke wijze we de werkdruk het beste kunnen verminderen. Want elke locatie is verschillend. De krapte op de arbeidsmarkt maakt het ons niet gemakkelijk. Daarom zoeken we dichtbij onze cliënten naar creatieve oplossingen.

Extra inzet psychologen & geestelijke verzorging
Centraal merken we binnen ons Expertisecentrum een hoge werkdruk. Onze psychologen komen tijd tekort om medewerkers optimaal te kunnen ondersteunen bij de cliëntvraag. Dit komt door de verzwaring van problematiek van onze cliënten en de toenemende aanwezigheid van cliënten met psychische en cognitieve stoornissen in onze huizen. Zeker bij cliënten met een hoge mate van onbegrepen gedrag zien we dat meer ondersteuning in de vorm van uitleg, coaching, gedragsanalyses en signaleringsplannen noodzakelijk is. Door ondersteuning van de psycholoog wordt de kwaliteit van het team verhoogd en kunnen escalaties van onbegrepen gedrag voorkomen worden. Daarnaast is er ten gevolge van de toenemende complexiteit van zorg ook steeds meer vraag naar ondersteuning van geestelijke verzorging. Daarom begroten we een deel van het kwaliteitsbudget (€ 1116.120,-) voor de uitbreiding van onze formatie psychologen en begroten we ook een deel voor de uitbreiding van onze formatie geestelijk verzorgers (€ 46.880,-).

Extra inzet muziektherapeuten
Het afgelopen jaar hebben we met elkaar ervaring mogen opdoen over de betekenis van muziek door onze deelname aan het project ‘muziektherapie en dementie’, welke werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie en VitaValley. We hebben gezien dat muziektherapie van grote waarde is voor onze cliënten. Of het nu gaat om cliënten die muzikaal zijn en bij de uitoefening van hun passie begeleiding nodig hebben of om mensen die door neurologische schade geen uiting meer kunnen geven aan hun emoties zonder muziek. Muziektherapie helpt. Want het is de toon die de muziek maakt. Door middel van muziektherapie worden onze cliënten op een voor ons nieuwe manier aangesproken en wordt onze zorg verrijkt. Daarom reserveren we € 29.000,- van het kwaliteitsbudget voor de inzet van een muziektherapeut.

Begeleiding na opname
Met de toenemende complexiteit van de zorgvraag van huidige en toekomstige cliënten is het in kaart brengen van de ondersteuningsvraag en de wensen van de cliënt steeds belangrijker. Dit vraagt veel van de zorgregelaars en teams, doordat bij opname meerdere disciplines betrokken moeten worden om de ondersteuningsbehoefte en mogelijkheden af te stemmen en de cliënt naar de best passende plek te bemiddelen. In de praktijk blijkt dat dit erg lastig is en pas na opname een volledig beeld van de zorgvraag gevormd kan worden. Hierdoor merken we een toename in het aantal herindicaties en interne overplaatsingen. Daarom begroten we een deel van het kwaliteitsbudget (€ 50.000,-) voor de uitbreiding van het team van zorgregelaars met 1 FTE. Hierdoor ontstaat er meer tijd om cliënten te blijven volgen in de eerste weken van opname en het eerste MDO.

Toekomstbestendig doelgroepenbeleid
De wereld om ons heen verandert. En daarmee verandert ook de vraag naar zorg. Daarom hebben we in 2018 ons doelgroepenbeleid en onze visie op zorg voor dementie geëvalueerd. In 2019 willen we dit implementeren. We stellen daarom een deel van het kwaliteitsbudget (€ 25.000,-) hiervoor beschikbaar. Dit geld zal worden besteed aan projecturen voor het in afstemming met de regio opzetten vaneen speciale afdeling voor de tijdelijke opname van cliënten met een hoge mate van onbegrepen gedrag. We willen hiermee het aantal escalaties van onbegrepen gedrag van cliënten na een opname of overplaatsing verkleinen. De projectgroep komt met een advies voor implementatie en zal onze ervaringen delen met de regio.

Zorgtechnologie
Zorgtechnologie biedt vele kansen. Zo kan het welzijn van onze cliënten worden vergroot door de inzet van zorgtechnologie en kan zorgtechnologie een bijdrage leveren aan een efficiënte inzet van onze medewerkers. We vinden dat we de kansen die zorgtechnologie ons biedt nog te weinig benutten. Daarom zetten we een fors deel van het kwaliteitsbudget (€ 365.833,-) in voor zorgtechnologie. Er zal voor de komende drie jaar een eigenaar zorgtechnologie worden aangenomen die de opdracht krijgt zorgtechnologie te implementeren welke bijdraagt aan het welzijn van onze cliënten en een efficiënte inzet van zorgpersoneel. De eigenaar zorgtechnologie maakt gebruik van de mogelijkheden van het probeer lab van de TZA. Die technologie die hieruit een meerwaarde blijkt te zijn voor onze cliënten en medewerkers, zullen we voor onze eigen organisatie met deze middelen aanschaffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van GPS systemen om de leefwereld van cliënten met dementie te vergroten. Aan cameratoezicht waardoor de medewerker op verschillende plekken tegelijk toezicht kan houden. Of slim incontinentiemateriaal waardoor cliënten minder vaak onnodig verschoond hoeven te worden. De eigenaar zorgtechnologie zal de verbindende schakel vormen met interne en externe initiatieven als ons Expertiseteam Dementie, Vitaal Twente en de TZA. Door de inzet van zorgtechnologie worden onze zorgmedewerkers ontlast, zal de werkdruk afnemen en wordt het welzijn van onze cliënten vergroot.

Aandacht met Glans
Kunst en entertainment. Voor veel mensen een belangrijke bijzaak in het leven. En zeker bij mensen met dementie kan deze vorm van aandacht veel betekenis hebben. Door middel van theater en muziek kan contact worden gemaakt met mensen die daar normaliter moeite mee hebben. Binnen Carintreggeland hebben we een groep medewerkers die met regelmaat onder de naam ‘Glans’ huiskamervoorstellingen verzorgt voor onze cliënten. We willen de talenten van onze cliënten, collega’s en vrijwilligers hiervoor nog meer benutten. Dit willen wij doen door meer medewerkers theatrale vaardigheden aan te leren die zij in hun dagelijks werk kunnen toepassen. Daarnaast willen wij onderzoeken welke andere vormen van kunst en entertainment, zoals yoga, dans of beeldhouwen, een positieve bijdrage kunnen leveren aan het welbevinden van onze cliënten. Daarom zullen wij een deel van het kwaliteitsbudget (€ 50.000,-) reserveren voor ‘Glans’. Dit zullen wij besteden aan project- en coördinatie uren voor het opzetten en uitvoeren van een theaterbureau voor Glans. Met dit theaterbureau kan laagdrempeliger gebruik worden gemaakt van het aanbod en kan het aanbod beter op de vraag worden afgestemd.

Ondersteuning voor leren en ontwikkelen
Leren en ontwikkelen is een speerpunt binnen Carintreggeland. Naast de aandacht voor leren, loopbaanontwikkeling en opleiden van medewerkers van Carintreggeland, bieden we aan ruim 700 stagiaires per jaar een stage plek. Daarnaast richten wij ons meer en meer op mensen die op latere leeftijd kiezen voor de zorg. Zo zijn in het voorjaar van 2018 38 collega’s met een maatschappelijk dienstverleningsdiploma, versneld opgeleid als verzorgende IG. In samenwerking met Saxion Parttime school hebben we jaarlijks vacatures voor zij-instromers voor de HBO-V duaal.

In relatie tot de arbeidsmarkt problematiek leiden we steeds meer mensen op. In het schooljaar 2017-2018, hebben we 30 fte meer mensen in opleiding gehad dan in het schooljaar 2016-2017. De verwachting is dat we de komende jaren nog meer mensen zullen gaan opleiden. Daarbij richten we ons ook op het inzetten van talenten van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. In nauwe samenwerking met het werkplein Twente leiden we mensen toe naar een opleidingsplek binnen Carintreggeland.

Bovenstaande vraagt om goede begeleiding van de studenten, de werkbegeleiders en de teams binnen Carintreggeland. De extra inzet van een praktijkopleider zal ons helpen om de toename van het aantal stagiaires en studenten te coördineren en vorm te geven. Daarbij zullen we binnen het team praktijkopleiders meer kennis en competenties ontwikkelen op het gebied van job coaching. Daarom reserveren we €50.000,- van het kwaliteitsbudget om leren en ontwikkelen binnen Carintreggeland te kunnen blijven ondersteunen.

Kwaliteit van zorg
Vanaf 2016 zijn we begonnen met het uitvoeren van kwaliteitsaudits door kwaliteitsverpleegkundigen. Hiervoor werden verpleegkundigen die deels in de wijk of in een van onze huizen in dienst waren ook deels ingezet om de kwaliteit van zorg bij andere wijken of huizen te toetsen. Deze manier van het uitvoeren van audits bevalt ons goed. De audits geven ons goede informatie over de kwaliteit van zorg en we merken dat we vaker een audit uit willen voeren dan onze formatie op het moment toelaat. Bovendien vragen teams steeds frequenter op eigen initiatief een audit aan. Momenteel kunnen we deze aanvragen niet allemaal tijdig honoreren. Daarom breiden we met een deel van het kwaliteitsbudget (€ 25.000,-) onze formatie kwaliteitsverpleegkundigen met 0.5 FTE uit. Zodat we nog meer zicht krijgen op de kwaliteit en veiligheid van onze zorg.

Vrij lokaal budget
Met de 15% die beschikbaar is gesteld binnen het kwaliteitsbudget voor het verhogen van de productiviteit en deskundigheid, nieuwe technologie en welbevinden willen we centraal een aantal zaken goed regelen. Deze zaken zijn hierboven beschreven. Op de locaties zijn er echter vaak ook hele specifieke wensen voor welzijn die speciaal voor die locatie gelden. Zo willen sommige locaties de woonomgeving belevingsgerichter inrichten en willen andere locaties meer ruimte voor activiteiten met de cliënten. Wat de wensen van de locaties zijn hangt af van de doelgroep, maar ook van de omgeving en de context van die specifieke locatie. Daarom willen we € 200,- per cliënt vrij beschikbaar stellen voor de locaties. Hiermee kunnen zij, passend binnen de richtlijnen van het budget, naar behoefte dit deel van het extra geld uitgeven ten behoeve van welzijn van onze cliënten.

Overzicht aanvraag kwaliteitsbudget 2019

In onderstaande tabel is de totale aanvraag voor het kwaliteitsbudget uiteen gezet. Landelijk is er 6% van de totale omzet verpleeghuiszorg aan kwaliteitsbudget beschikbaar gesteld. Omdat we ambitieuze plannen hebben opgesteld, hebben we meer budget aanvraagd dan de 6% die is gereserveerd. Op basis van het bedrag dat we daadwerkelijk toegewezen krijgen, zullen we indien nodig onze plannen op onderdelen aanpassen.

  Doel Kosten
Zorgpersoneel (85%) Zorgmedewerkers (lokaal) € 4.829.600  
  Psychologen € 116.120  
  Zorgregelaars € 50.000  
  Geestelijk verzorgers € 46.880  
  Muziektherapeuten € 29.000  
Overige (15%) Vrij lokaal budget € 265.662  
  Zorgtechnologie € 365.833  
  Doelgroepenbeleid € 25.000  
  Glans € 50.000  
  Ondersteuning voor leren en ontwikkelen € 50.000  
  Kwaliteitsverpleegkundigen € 50.000  
Correctie Wijzigingen cliëntaantallen - € 98.509  
Totaal   € 5.779.586  

 

De extra inzet van zorgpersoneel is in de individuele locatieplannen ook voor 2020 en 2021 aangegeven. De verwachting is dat de invulling en argumentatie van de benodigde gelden op basis van de resultaten van het jaar 2019 voor 2020 en 2021 nog wat kunnen veranderen. Voor de meeste locaties geldt dat voor de jaren 2019 en 2020 met name de focus zal liggen op het uitbreiden van de basiszorg en het stabiliseren van de werkdruk. Voor 2021 is de verwachting dat er met de gelden van het kwaliteitsbudget meer verdieping kan worden gezocht in kwaliteitsvraagstukken en er meer ruimte kan zijn voor deskundigheidsbevordering.

Daarnaast zal in 2020 en 2021 stapsgewijs een verdere uitbreiding van de formatie behandelaren plaatsvinden. De verwachting is dat in 2020 en 2021 het aantal specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, geestelijk verzorgers, muziektherapeuten en andere disciplines moet worden verhoogd om mee te groeien met de toenemende complexiteit van zorg. Op basis van de resultaten van 2019  zullen de plannen voor  2020 en 2021 in respectievelijk 2019 en 2020 concreet worden gemaakt.

Overige investeringen die we met het kwaliteitsbudget willen financieren in 2020 en 2021 worden hieronder genoemd. De voorbereidingen voor onderstaande zullen in 2019 reeds starten.

 • Duurzame inzet van (oudere) medewerkers:

  We hebben binnen Carintreggeland relatief veel oudere medewerkers in dienst die kampen met (dreigende) fysieke problemen en chronische aandoeningen. En bovendien hebben we een erg hoog ziekteverzuim. Oudere medewerkers hebben echter vaak veel ervaring. Deze talenten kunnen we duurzamer inzetten. Dit willen we doen door hen de ruimte te geven om hun ervaringen met meer Carintreggelanders dan het eigen team of de eigen locatie te delen door een programma op te zetten waarin ervaren collega’s een coachende rol krijgen. Op deze manier stimuleren we een leven lang leren en kunnen we collega’s langer gezond aan het werk houden.

  Daarnaast kijken we breed naar duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Om ook bij onze jongere medewerkers het verzuim zo laag mogelijk te houden

 • Opzetten intern Expertiseteam Dementie

  De toenemende complexiteit van zorg maakt dat we steeds vaker individuele complexe vraagstukken tegenkomen die vragen om een specialistisch advies op met name onbegrepen gedrag. We hebben hiervoor expertise in huis die we niet altijd even efficiënt benutten. Daarom willen we een intern Expertiseteam Dementie opzetten waar een casemanager dementie, verschillende behandelaren, een geestelijk verzorger, een medewerker van het Leerhuis en verschillende zorgmedewerkers (intra- en extramuraal) onderdeel vanuit kunnen maken. De bedoeling is dat dit Expertiseteam (nieuwe) kennis vergaart en deelt. Niet alleen met elkaar, maar juist ook met andere behandelaren en zorgteams. Het Expertiseteam functioneert ook als vraagbaak en kan indien nodig worden ingeschakeld om een cliënt te observeren en advies te geven.

 • Ondersteuning bij zelforganisatie

Wij werken in zelforganiserende teams. Dat doen we omdat we daar in geloven. Want dichtbij onze cliënten kan de zorg het beste worden afgestemd op individuele wensen. Op een Waardevol Leven. Teams krijgen daarin de vrijheid om zelf te ontdekken en de ruimte te zoeken. Op zoek naar hoe het werk makkelijker en beter kan. Maar met meer vrijheid en ruimte komt ook meer verantwoordelijkheid. Want er mag veel, maar niet alles kan. Teams moeten rekening houden met logische grenzen. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Daarom willen we meer investeren in tools die onze teams kunnen ondersteuning in zelforganisatie.

 • Zorgtechnologie

Voor 2019 hebben we al geld geïnvesteerd voor zorgtechnologie. Ook voor de jaren 2020 en 2021 willen we hierin meer geld investeren. Om bij te dragen aan welzijn en een efficiënte inzet van zorgpersoneel. Op basis van de resultaten van 2019 zullen we voor 2020 en 2021 specificeren waar we dit precies aan willen besteden.

Onze doelgroepen

Hier vind je een overzicht van het aantal cliënten per zorgsoort met leeftijdsverdeling.

Zorgsoort/leeftijd <50 jr 50-60 jr 60-70 jr 70-80 jr 80-90 jr >90 jr Totaal
Wijkverpleging 165 283 605 1.547 2.508 628 5.736
Dagbesteding 36 15 22 101 172 41 387
Thuisbegeleiding 248 103 71 75 50 15 562
Eerstelijns behandeling 1 - 4 14 13 4 36
ELV - 1 8 23 32 19 83
GRZ 1 4 5 22 36 8 76
VV zonder behandeling 1 3 15 72 271 135 497
VV met behandeling 2 9 52 185 450 190 888
Totaal 454 418 782 2.039 3.532 1.040 8.225

Dit overzicht heeft als peilmoment juli 2018.

Doelgroep ZZP <50jr 50-60jr 60-70jr 70-80jr 80-90jr >90jr Eindtotaal
SOM excl. BH 1VV - - - - - 1 1 (0,1%)
  2VV - - - - 1 5 6 (0,5%)
  3VV - - - - 15 13 28 (2%)
  4VV - - 5 33 147 76 260 (20%)
  5VV - 1 2 4 25 12 42 (3%)
  6VV 1 2 2 12 47 25 89 (7%)
Totaal SOM excl. BH               429 (33%)
SOM incl. BH 4VV+BH - - 1 - 4 - 5 (0,4%)
  6VV+BH - 4 15 38 73 49 179 (14%)
  8VV+BH - 2 7 8 8 2 27 (2%)
  10VV+BH - - 2 - 6 5 13 (1%)
Totaal SOM incl. BH               224 (17%)
PG 5VV+BH - - 12 102 305 122 541 (41%)
  7VV+BH - 1 8 25 55 11 100 (8%)
Totaal PG               641 (49%)
GP 4VV+BH - - - 1 - - 1 (0,1%)
  5VV+BH - - - - 1 - 1 (0,1%)
  6VV+BH - 1 3 1 2 1 8 (0,6%)
  7VV+BH - 1 3 5 1 - 10 (0,8%)
  8VV+BH - 1 - - - - 1 (0,1%)
Totaal GP               21 (1,6%)
Eindtotaal   1 (0,1%) 13(1%) 60 (5%) 229 (17%) 690 (52%) 332 (24%) 1315

Dit overzicht heeft als peilmoment juli 2018.