Personeelssamenstelling

Wij Carintreggelanders vormen Carintreggeland. En we zijn met veel. Zo bestaat onze wijkverpleging bijvoorbeeld al uit circa honderd teams en wordt de intramurale zorg gevormd door zo’n tweehonderd teams. Daarnaast zijn er nog teams werkzaam bij de Ledenservice, thuisbegeleiding, dagvoorziening én zijn we actief in de eerstelijn. In veel teams kunnen wij rekenen op de onbaatzuchtige versterking van vele (in totaal maar liefst 2590) vrijwilligers, die het leven van onze cliënten nog een stukje waardevoller maken. Onze medewerkers die direct voor onze cliënten zorgen worden tijdens hun werk ondersteund door medewerkers werkzaam in de bedrijfsondersteuning.

Aantal medewerkers

4.201

medewerkers zijn in dienst bij Carintreggeland

Plezier in het werk

8,0

punten geven medewerkers voor plezier in het werk.

Aandachtspunt

Werkdruk

is het grootste aandachtspunt volgens medewerkers.

Goed voor anderen zorgen begint bij goed zorgen voor onszelf. Maar de werkdruk kan hoog zijn. En soms gaan er dingen mis, waardoor we het gevoel hebben dat het anders moet. Dat het beter kan. We lopen soms op onze tenen of zelfs op ons tandvlees. Want we gaan vaak door om onze cliënten en collega’s niet in de steek te laten.

En daarom moet het anders

Tot die conclusie kwamen wij in de loop van 2017. Ons ziekteverzuim is hoog en een goede oplossing daarvoor is lastig te vinden. Tijd om ruimte te geven en te nemen. We hebben daarom in 2017 meer ruimte genomen in het inzetten van personeel, vooruitlopend op de extra middelen voor personele inzet in 2018. Een deel van de extra middelen voor personele inzet voor 2018 zullen we daar dus aan besteden. 

Naast het nemen van meer ruimte in de inzet van personeel, ondernemen we meer om ervoor te zorgen dat we voor nu en in de toekomst voldoende deskundige collega’s hebben en houden. En hebben we veel aandacht voor het werven en binden van collega's.

 

Het kwaliteitsbudget

Voor de komende jaren, 2019 tot en met 2021, krijgen we met het kwaliteitsbudget, extra ruimte voor personele inzet. Per locatie is aan de hand van de begroting bekeken hoeveel extra middelen de komende drie jaar nodig zijn om de kwaliteit van zorg te optimaliseren. De aanvraag van het kwaliteitsbudget is verwerkt in de lokale plannen. Hierin staat hoeveel extra personeel de locatie de komende jaren in wil zetten en welke voornemens de locatie daarbij heeft. Deze lokale plannen zijn per locatie te vinden op de pagina Huizen en Ambities.

Naast de lokale plannen zullen we met het kwaliteitsbudget ook een aantal zaken centraal organiseren. Zodat we het samen steeds beter doen. De plannen die hiervoor zijn gemaakt, staan op de pagina Zorg en Ambities.

Onze resultaten:

Ondankts het extra beschikbare budget wordt het lastig om aan voldoende personeel te komen. Het tekort op de arbeidsmarkt dwingt ons te zoeken naar creatieve oplossingen. Daarom bieden we oriëntatiebanen en banen voor zij-instromers, stagiaires en studenten. In 2018 zijn de eerste ortiëntatiebanen gestart. Doel is mensen een goed beeld te geven van het werken in de ouderenzorg. Zij-instromers bieden we de kans om zich bij Carintreggeland te laten omscholen voor een baan in de zorg. Ook in 2019 bieden we oriëntatiebanen en werk-leerovereenkomsten aan. Zij worden ondersteund door werkbegeleiders. Een aantal locaties geeft in de lokale plannen aan dat zij meer medewerkers van niveau 1 willen inzetten. Als Carintreggeland zullen we ons daarom ons functiehuis aanpassen. Zodat we taken goed afgebakend houden en medewerkers van elkaar weten wat zij kunnen verwachten.

Carintreggeland wil 'inclusief werkgeven' en kansen bieden aan mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Een 'inclusieve werkgever' biedt werkgelegenheid aan werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en benut de meerwaarde van diversiteit in zijn organisatie. We doen dit in nauwe samenwerking met het Werkplein Twente. Wij leiden regelmatig mensen op voor het werken in de zorg. Al jaren participeren wij binnen “Helpende handen” waar mensen binnen het wijkcentrum Hengelose Es onder andere opgeleid worden tot niveau 1 en niveau 2 helpende zorg en welzijn.

Regionaal werken we samen met collega organisaties aan de arbeidsmarktproblematiek. Zo hebben we een intentieverklaring ondertekend; het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). Het doel hiervan is onze krachten bundelen en komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn in de regio. Verder werken we mee aan het gezamenlijke aanpak rondom arbeidsmarkt ‘convenant verpleeghuizen Regio Twente’. Hierin staan samenwerkingsafspraken voor de regio voor de komende jaren.

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg kwam met verschillende ontwikkelopdrachten voor de sector als het gaat om normen voor de personeelssamenstelling. De ontwikkelopdrachten moesten normen en handreikingen voor de sector opleveren. De gestelde normen dienden aan te sluiten bij het kwaliteitskader, maar moesten ook uitvoerbaar en praktisch zijn. Hiervoor werd een pilot personeelssamenstelling uitgevoerd binnen verschillende verpleeghuizen in het land. Carintreggeland Huis Anholtskamp in Markelo heeft meegewerkt aan de pilot verantwoorde personeelssamenstelling. In de pilot werd de ervaren kwaliteit van leven van de bewoners gemeten. Vervolgens werd gekeken welk roosterpatroon hier het beste bij paste. Ook werd aan de hand van een spel bekeken hoe het team functioneerde en hoe je je als team het beste kunt blijven ontwikkelen.

De sector gebruikt de input van de pilot voor haar advies om tot een definitieve handreiking te komen voor een verantwoorde personeelssamenstelling.

Het verzuimpercentage moet omlaag. Naast ruimte in de inzet van personeel zijn er meer acties uitgezet. We zijn in 2017 gestart met het organiseren van de workshop 'Van verzuim naar inzetbaarheid’. Onze zelforganiserende teams zijn zelf verantwoordelijk voor de eerste twee weken van re-integratiebegeleiding van zieke collega’s. De workshop geeft het team handvatten hoe om te gaan met verzuim van collega’s. 

Vanaf 1 september 2017 is de inzetbaarheidscoach gestart. De inzetbaarheidscoach neemt op de tweede verzuimdag telefonisch contact op om te vragen hoe het gaat. Indien mogelijk maakt de inzetbaarheidscoach afspraken over hoe iemand toch inzetbaar kan zijn. Veel collega’s weten niet welke mogelijkheden er allemaal zijn. De inzetbaarheidscoach krijgt veel positieve reacties van collega’s over het feit dat ze zo snel al iets van de organisatie horen. 

Op teamniveau laten we verzuimanalyses door kennisnetwerk en onderzoeksbureau Vernet uitvoeren. Teams kunnen individueel met de resultaten van de analyses aan de slag. Met als doel het ziekteverzuim te verlagen.

Deze acties zorgen ervoor dat ons ziekteverzuim in 2017 al lager ligt dan in 2016. Omdat we nog niet helemaal tevreden waren met het resultaat en het extra inzetten van personeel onvoldoende effect leek te hebben, is in 2018 een verzuimanalyse uitgevoerd op ons totale verzuim door bureau Falke & Verbaan. De resultaten hiervan zullen we in 2019 gebruiken om ons verzuimcijfer te verlagen. Daarnaast delen we de opgedane kennis in de regio.

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat het er niet eenvoudiger op wordt om onze vacatures te vervullen. Daarom zijn we in 2017 gestart met een nieuwe wervingscampagne genaamd ‘het echte werk’. Voor deze wervingscampagne is een aparte website ingericht waarop onder andere alle vacatures zichtbaar zijn en een aantal van onze collega’s vertellen wat hun werk bij Carintreggeland zo leuk maakt. We krijgen veel respons op de wervingscampagne en veel nieuwe collega’s geven aan gesolliciteerd te hebben, doordat de campagne hen erg aansprak. Niet alle vacatures kunnen worden vervuld, maar we zijn op de goede weg.

Naast de wervingscampagne ‘het echte werk’ hebben we in 2017 een groep mensen de mogelijkheid geboden om met een ander (zorg gerelateerd) diploma bij ons in dienst te komen om vervolgens via een zijinstroom traject te worden omgeschoold tot verzorgenden IG en verpleegkundigen niveau 4. Op deze manier bieden we mensen met een ander diploma de mogelijkheid bij ons te werken en verkleinen daarmee ons personeelstekort. Zo zijn in 2017 onder andere 22 studenten met een SPW diploma gestart met de opleiding tot verzorgende IG en zijn er vier studenten met een HBO diploma gestart met de opleiding tot verpleegkundige niveau 4.

Nieuwe collega’s verwelkomen, doen we met open armen, waardoor zij zich direct welkom en betrokken voelen. Daarom is in 2017 een nieuw introductieprogramma gestart, genaamd ‘warm welkom’. Dit introductieprogramma bestaat onder andere uit verplichte kennis workshops en een introductiebijeenkomst. Tijdens het eerste halfuur van de introductiebijeenkomst worden de nieuwe collega's welkom geheten door een afvaardiging van collega’s uit de hele organisatie. Ook de Raad van Bestuur heet de nieuwe collega’s officieel welkom. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over de organisatiestructuur en de missie en visie van ons als Carintreggelanders. Het nieuwe inwerkprogramma en de introductiebijeenkomsten worden door de collega’s als een meerwaarde en verbetering ervaren.

Met de implementatie van het nieuwe functiehuis voor de intramurale zorg tillen we onze deskundigheid naar een hoger niveau, passend bij de toenemende zorgzwaarte. Ook bieden we in het kader van deskundigheidsbevordering, conform ons strategisch leerplan steeds meer scholing op maat en coaching on the job aan. Tijdens de teamontwikkelgesprekken is er ruimte om stil te staan bij de eigen persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Voor de managers is in 2017 een pilot gestart met een 360⁰ feedback ter voorbereiding op de jaarlijkse reflectiegesprekken met de Raad van Bestuur. Deze aanpak werd als erg positief ervaren. De aanpak wordt geëvalueerd, waarna besloten wordt of we hiermee door gaan. 

Inzicht in de eigen bevoegd- en bekwaamheden is belangrijk. We hebben in 2017 de registratie van de bekwaamheden in de periode van 2016-2017  overgezet naar een digitale HRM applicatie. Hiermee zijn de bevoegd- en bekwaamheden van onze collega’s inzichtelijker geworden en is er een toename zichtbaar in het aantal aanvragen voor toetsing.

  • In elke woning is standaard een professional van ten minste niveau 3 aanwezig. Deze wordt waar nodig ondersteund door een zorgmedewerker van niveau 1 of 2.
  • Onze professionals werken samen in een multidisciplinair team, dat bestaat uit artsen, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten.
  • Voor specifieke vragen kan een beroep worden gedaan op onze gespecialiseerd verpleegkundigen en geestelijk verzorgers.
  • Op elke locatie is binnen 30 minuten een verpleegkundige en/of een arts ter plaatse.
  • Permanente aanwezigheid in de huiskamers is een uitgangspunt. De praktijk is echter weerbarstig en de realiteit tegendraads. Hierdoor is dit streven helaas niet altijd een garantie. Vanuit onze professionaliteit schatten we de situatie in. We sturen waar nodig en we werken samen met onze cliënten, vrijwilligers, mantelzorgers en het multidisciplinair team.
  • Het multidisciplinair team evalueert de samenwerking op cliëntniveau tijdens de MDO’s. Ook komen zij op locatieniveau eens per halfjaar samen om de algemene samenwerkingsafspraken te evalueren en verder te ontwikkelen.
  • Expertise die we niet in huis hebben proberen we te halen bij collega organisaties. Zodat we zoveel mogelijk samen doen. En samen vooruit komen.
  • We willen als organisatie continue verbeteren en blijven groeien. Ontwikkelen begint bij onszelf. Daarom organiseren wij regelmatig teamontwikkelgesprekken. Gesprekken waarin wij bespreken wat de individuele- en teamwensen zijn voor groei en ontwikkeling, reflectie en scholing. Dit begint met kleine simpele dingen. Want bergen verzet je steen voor steen. En met iedere steen die we verzetten, worden we sterker. Zo hebben en houden we de professionaliteit, moed en kracht om steeds grotere hindernissen aan te kunnen.

Meer informatie over onze personeelssamenstelling vind je hier:

Zorgsoort Functie Niv.1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 Totaal
Thuisbegeleiding Thuisbegeleider     4       4
  Coördinerend thuisbegeleider       49     49
  Gespecialiseerd thuisbegeleider         15   15
  Leerling     6       6 (8%)
  Totaal thuisbegeleiding             74
Wijkverpleging Helpende   2         2
  Verzorgende     620       620
  Verpleegkundige       180 124   304
  Casemanager         20   20
  Verpleegkundige MTH team         6   6
  Leerling     17 48 46   111 (10%)
  Totaal wijkverpleging             1.063
Dagbesteding Ondersteuning 1           1
  Verzorgende     5       5
  Welzijnsmedewerker     48 22     70
  Leerling             0
  Totaal dagbesteding             76
Intramurale zorg Medewerker huishouding 178           178
  Helpende   264         264
  Verzorgende     986       986
  Verpleegkundige       220 8   228
  Welzijnsmedewerker     33 19     52
  Ondersteuning 14 95 13       122
  Leerling   8 102 118 22   249 (12%)
  Totaal intramurale zorg             2.079
Expertise centrum Basisarts           5 5
  Specialist Ouderengeneeskunde           6 6
  Verpleeghuisarts           1 1
  Verpleegkundig specialist         10   10
  BOPZ-arts           1 1
  GZ psycholoog           5 5
  Psycholoog           7 7
  Diëtist         12   12
  Ergotherapeut         13   13
  Ass. Ergotherapie     1       1
  Fysiotherapeut         18   18
  Ass. Fysiotherapie     1       1
  Logopedist         5   5
  Diabetes verpleegkundige         1   1
  Geestelijk verzorger         3   3
  Pastor         1   1
  Leerling           1 1 (1%)
  Totaal expertisecentrum             91
Care-flex Medewerker huidhouding 5           5
  Helpende   36         36
  Verzorgende     24       24
  Verpleegkundige       11 7   18
  Welzijnsmedewerker     3  

 

  3
  Leerling     9 11 27   47
  Totaal Care-flex             133
Zorgregelaars           17   17
Meld-&Zorgcentrale       28 15     43
Serviceteam         10     10
Ondersteuning     12 57 53 73 31 224
Totaal               3.814

Deze cijfers hebben als peilmoment 31 december 2018.

Onder ondersteuning vallen alle niet-zorgdiensten binnen Carintreggeland, zoals medewerkers van het Leerhuis, medewerkers van I&A, medewerkers van F&C, medewerkers van Twinta, medewerkers van HR, communicatie en Raad van Bestuur.

Zorgsoort Functie Niv.1 Niv.2 Niv.3 Niv.4 Niv.5 Niv.6 Totaal
Zorg Ondersteuning 8 7 2 1     18
  Medewerker huishouding 19           19
  Helpende   85         85
  Verzorgende     107       107
  Verpleegkundige       45 12   57
  Medewerker Welzijn&Activering     7       7
  Coördinator Welzijn&Activering       2     2
  Casemanager         4   4
  Thuisbegeleider     2 7 2   11
  Leerling 12 40 165 167 88 1 473
  Oriëntatiebaan             4
  Totaal Zorg             787
Expertisecentrum Basisarts           1 1
  Ergotherapeut         1   1
  Logopedist         1   1
  Psycholoog           2 2
  Gezondheidspsycholoog           1 1
  Specialist Ouderengeneeskunde           1 1
  Totaal Expertisecentrum             7
Meld-&Zorgcentrale       3 2     5
Zorgregelaars           1   1
Ondersteuning         5 12 3 20
Totaal               820

 

Deze cijfers hebben als peilmoment 31 december 2018.

 

Zorgsoort Functie Niv.1 Niv.2 Niv.3 Niv.4 Niv.5 Niv.6 Totaal
Zorg Ondersteuning 6 6   1     13
  Medewerker huishouding 20           20
  Helpende   44         44
  Verzorgende     178       178
  Verpleegkundige       82 32   114
  Medewerker Welzijn&Activering     15       15
  Coördinator Welzijn&Activering       5     5
  Thuisbegeleider     2 1 2   5
  Leerling 13 59 197 180 88   537
  Totaal Zorg             931
Expertisecentrum Diëtist         1   1
  Ergotherapeut         1   1
  Logopedist         1   1
  Fysiotherapeut         1   1
  Psycholoog           5 5
  Basisarts           1 1
  Specialist Ouderengeneeskunde           1 1
  Totaal Expertisecentrum             11
Meld-&Zorgcentrale       2 4     6
Zorgregelaars         2     2
Ondersteuning               38
Totaal               988

 

Deze cijfers hebben als peildatum 31 december 2018.

    Realisatie
Opbrengsten Extramuraal €44.768.872,-
  Intramuraal €88.519.675,-
  Dagbesteding €4.637.318,-
  Overige bedrijfsopbrengsten €5.829.026,-
  Subsidies €706.334,-
  Interne omzet €0,-
  Interne herverdeling gebouwkosten €0,-
  Kapitaalslasten €19.422.809,-
  Overige €2.519.203,-
Totaal opbrengsten   €166.403.238,-
Personeelskosten Lonen en salarissen -€89.137.453,-
  Sociale lasten en pensioenpremies -€21.220.381,-
  Doorbelaste personeelskosten €404.103,-
  Personeel niet in loondienst -€4.678.203,-
  Overige personeelskosten €5.595.508,-
Totaal personeelskosten   -€120.227.442,-
Eindtotaal   €46.175.795,-
Ratio personele kosten versus opbrengsten   72%

 

Bovenstaande cijfers zijn van toepassing op de periode januari 2017 tot en met december 2017.