Financieel beleid

Het resultaat van Carintreggeland over 2017 bedraagt geconsolideerd ruim € 3,1 miljoen positief en is behaald met een omzet van € 177,7 miljoen euro(2016: € 172,4 miljoen euro). De omzetdaling van voorgaande jaren is in 2017 weer omgezet in een toename. Bij de twee belangrijkste omzetgroepen (WLZ en ZVW) is de omzet toegenomen; bij de WMO is de omzet in 2018 weer verder afgenomen.

Resultaat

3,1 miljoen

was het resultaat van 2017.

Omzet

177,7 miljoen

is de totale omzet die in 2017 is behaald.

Aandachtspunt

Verzuim

blijft nadrukkelijk een aandachtspunt.

Jaarrekening resultaat Carintreggeland (2012-2017)

(*€1000)
Ontwikkelingen totale baten 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Opbrengsten zorgprestaties 158.878 151.035 153.936 169.247 171.804 172.767
Subsidies 9.765 11.762 9.842 5.463 5.266 5.596
Overige bedrijfsopbrengsten 9.123 9.584 9.649 9.449 10.181 10.259
Totale baten 177.766 172.381 173.427 184.159 187.251 188.622
             
Ontwikkeling totale lasten 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Totaal personeelskosten 126.957 127.744 121.915 131.966 132.595 128.441
Totaal overige bedrijfskosten 27.641 26.693 27.478 26.542 27.533 35.208
Totaal kapitaallasten 20.054 20.193 20.801 24.966 21.446 19.199
Totaal bedrijfskosten 174.652 174.630 170.194 183.474 181.574 182.848
             
Netto resultaat 3.114 -2.249 3.233 685 5.677 5.774

 

 

Hieronder lees je de ontwikkelingen in onze financiële positie van 2017.

Bij een gezonde organisatie hoort een gezonde bedrijfsvoering in financieel opzicht. Op dit moment is dat met name vanuit vastgoed het geval, de zorg behoeft nog extra aandacht. De ambitie is om in 2020 voor wat de zorg betreft te komen op een rendement van 2%.
Om dit te effectueren zijn eind 2016 een aantal maatregelen genomen. Zo is er extra geld beschikbaar gesteld voor meer personeel intramuraal. Dit om de werkdruk weg te nemen en zo de negatieve vicieuze cirkel te doorbreken. Te hoge werkdruk leidt immers tot verzuim en opbouw van verlof.

Daarnaast is met betrekking tot de wijkverpleging halverwege 2016 al actie ondernomen richting zorgverzekeraars om de tarieven in overeenstemming te brengen met de werkelijke personele inzetmix. De tarieven in de contracten wijkverpleging voor 2017 zijn meer in overeenstemming met de functiemix.

Andere ontwikkelingen zijn:

 • In 2017 zijn de eerste extra middelen toegekend in het kader van de kwaliteit in de verpleeghuiszorg en voor 2018 komt hier nog een bedrag bovenop. Deze middelen worden aangewend voor extra personele inzet in de verpleeghuizen.
 • Verzuim blijft nadrukkelijk een aandachtspunt. Hoewel in de loop van 2017 het kantelpunt is bereikt en sinds september het verzuim lager is dan het jaar ervoor, blijft het verzuim te hoog in vergelijking met de branche. Wij verwachten echter dat als de lijn wordt doorgezet deze in 2018 op of onder het branchegemiddelde uitkomt.
 • De begroting 2018 laat een stijgende lijn in het resultaat van de zorg zien. Zeker ook in relatie tot de jaren 2015 t/m 2017. Los van de extra eenmalige investeringen die er gedaan worden in ICT en personeel.
 • Ontwikkelingen in vastgoed en zorg vragen om strategische keuzes op het gebied van vastgoed die op dit moment worden uitgewerkt. In 2017 is het definitieve besluit genomen tot vervangende nieuwbouw van Het Woolde. Deze zal in twee fasen worden gebouwd en zal eind 2020 afgerond worden.
 • In de loop van 2018 zal Stichting Wijkracht bestuurlijk worden losgekoppeld van Carintreggeland.

Het monitoren van risico’s gebeurt via interne en externe audits en via (monitor) gesprekken op tactisch en strategisch niveau: tussen raad van bestuur en raad van toezicht, tussen raad van bestuur en management. Carintreggeland hanteert een functionele risico-indeling bedoeld om het onderhoud van een risico op een eenduidige en adequate manier te borgen:

 • Kwalitatieve risico’s
 • Demografische risico’s
 • Economische risico’s
 • Sociale risico’s
 • Technische risico’s
 • Politieke risico’s
 • Imago risico’s.

Per categorie zijn de mogelijke risico’s, de mogelijke gevolgen van die risico’s bij onvoldoende beheer, het beleid waardoor de risico’s zo veel mogelijk voorkomen worden, de inschatting van kansen en gevolgen die tot een score leiden en tot slot de concrete maatregelen gericht op risicoreductie beschreven.

Vanuit deze benadering zijn de risico’s met de hoogste score (kans x effect gevolg) geïdentificeerd: Dit betekent dat zonder gericht beleid en passende maatregelen risico’s en onzekerheden onvoldoende worden beheerst.

Met betrekking tot de navolgende risico’s vindt de Raad van Bestuur het noodzakelijk dat er ter beheersing nadere maatregelen genomen moeten worden.

 • Het risico dat er onvoldoende medische zorg beschikbaar is door te weinig medische professionals.
 • Het risico dat de organisatie niet kan voldoen aan de eisen van de bank.
 • Het risico dat zelforganisatie binnen Carintreggeland onvoldoende tot stand komt.
 • Het risico dat digitale gegevensbestanden van buitenaf gehackt worden.
 • Het risico dat de dagelijkse praktijk onwerkbaar wordt als gevolg van verstikkende wet-en regelgeving voor cliënten en medewerkers.
 • Het risico dat het ziekteverzuim structureel te hoog is.
 • Het risico van onvoldoende inzicht in het proces van verlofregistratie en registratie van overwerk/meerwerk.
 • Het risico van onvoldoende technologische innovatie.

Op basis van de governance-agenda worden twee keer per jaar integraal de belangrijkste risico’s besproken tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht. Daarnaast houdt de commissie financiën en vastgoed, zich via de bespreking van de managementletter en het accountantsverslag op de hoogte van het interne beheersings-en controle systeem.

Ook frauderisico’s en risico’s met betrekking tot relaties en verbonden partijen worden door de accountant gerapporteerd. In 2017 zijn er geen frauderisico’s of risico’s met betrekking tot relaties en verbonden partijen gesignaleerd.

De raad van bestuur acht de gesignaleerde risico’s voor Carintreggeland op dit moment in voldoende mate beheerst.

Hieronder zie je een overzicht van de opbrengsten per financieringsvorm van 2017.

Zorggroep Financiering Opbrengsten
Extramuraal WMO 2.595.298
  ZvW 39.176.591
  Particulier 430.355
  WLZ-S 42.745
  WLZ 2.437.315
  WMOC 9.423
  Overig 77.145
Extramuraal totaal   44.768.872
Dagbesteding WMO 3.583.740
  Particulier 86.190
  WLZ-S 203.529
  WLZ 770.082
  WMOC (6.223)
Dagbesteding totaal   4.637.318
Intramuraal WMO 10.335
  ZvW 1.731.237
  Particulier 10.663
  WLZ-S -
  WLZ 82.414.990
  WMOC 1.067.651
  GRZ-DBC 3.284.799
Intramuraal totaal   88.519.675
Eindtotaal   137.925.866