Wonen en welzijn

Wonen zoals u dat wilt. Dat is een voorwaarde voor een Waardevol Leven. Daarom zijn er verschillende woonconcepten op verschillende plaatsen binnen ons werkgebied. Zodat cliënten zoveel mogelijk in hun vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen. En hun sociale contacten behouden, ook na verhuizing naar één van onze huizen. Voor de gezelligheid. Of om de zorg te ondersteunen.

Onze verpleeghuizen

22

Carintreggeland Huizen zijn er in ons werkgebied.

Tijdelijk verblijf

7

locaties bieden mogelijkheden voor tijdelijk verblijf.

Onze bewoners

1281

cliënten ontvangen een vorm van wonen met zorg.

Kleinschalig wonen

Kleinschalig wonen. Wonen zoals thuis. In de kleinschalige woonvormen kunnen cliënten waar mogelijk met eigen meubelen de gezamenlijke woonkamer inrichten. Cliënten kunnen, als zij dat willen, net als thuis, een bijdrage leveren aan het gezamenlijke huishouden. Ieder op zijn eigen manier. In de dagelijkse persoonlijke verzorging worden de bewoners waar nodig ondersteund. We kijken naar de wensen en behoeften van onze bewoners. Zodat, naast de woonomgeving, ook de zorg zoveel mogelijk aansluit bij het leven van de bewoner voor opname. Dat betekent extra aandacht voor activiteiten. Soms in een groep, maar er is ook aandacht bewoners die niet van groepsactiviteiten houden.

We zoeken naar activiteiten die mensen prikkelen om contact te maken. Ook voor mensen die daar normaliter moeite mee hebben. Zo hebben we een groep medewerkers die met regelmaat huiskamervoorstellingen verzorgt, doen we ervaring op met muziektherapie en kijken we welke kunstvormen, zoals yoga, dans of beeldhouwen een positieve bijdrage kunnen leveren aan het welbevinden van onze cliënten.

Onze resultaten:

In 2018 hebben we onze visie op cliëntgroepen voor nu en in de toekomst verder uitgewerkt. We hebben steeds vaker te maken met complexe zorgvragen en ernstige gedragsproblematiek bij cliënten met dementie. Meestal kunnen we onze zorg en behandeling dusdanig aanpassen dat voor cliënten en medewerkers een prettige woonsituatie ontstaat. Soms vraagt de situatie echter om zeer specialistische kennis, meer inzet van zorgmedewerkers/behandelaren en een gerichte interventie. Op dit moment worden cliënten met ernstig probleemgedrag vanuit dementie soms tijdelijk opgenomen in de geestelijke gezondheidszorg. De huidige afspraken missen echter continuïteit, terwijl de prevalentie toeneemt. Daarom hebben we, samen met andere zorgaanbieders in de regio, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een eigen interventieafdeling te openen voor  deze groep cliënten met ernstige gedragsproblematiek vanuit dementie. Dit onderzoek bevestigt de noodzaak om op regionaal niveau dergelijke afdelingen te openen. Een aantal aanbieders in de regio heeft de intentie uitgesproken dit gezamenlijk op te pakken. Daarom zullen we in 2019 samen concrete vervolgstappen nemen. Zodat iedereen met dementie, ook als het echt moeilijk wordt, de meest passende en liefdevolle zorg ontvangt.

Zo’n 90% van de ouderen in het verpleeghuis beweegt te weinig. Daardoor gaan spiermassa en spierkracht verloren en vermindert het levensplezier. De vakgroep fysiotherapie laat in een pilot ouderen meer bewegen. In de pilot worden mantelzorgers, vrijwilligers, alle zorgmedewerkers, paramedici, behandelaren en medewerkers huishouding meegenomen. Allemaal hebben zij vanuit hun (professionele) betrokkenheid een rol in het meer bewegen van de cliënten. En uiteraard speelt ook de cliënt zelf daarin waar mogelijk een belangrijke rol. Zodat we écht een verschil kunnen maken. Het pilotplan is in 2018 ontwikkeld en wordt in 2019 verder uitgewerkt.

In de praktijk blijkt dat er wensen en behoeften van cliënten zijn die we met het standaard beschikbare budget niet in vervulling kunnen laten gaan. We hebben er daarom het afgelopen jaar voor gekozen om de extra middelen van Waardigheid & Trots grotendeels te besteden aan het nog beter leren kennen van deze wensen en behoeften en het geven van extra aandacht en het bieden van op de cliënt afgestemde (individuele) activiteiten.

Mooie voorbeelden:

Op één van onze locaties is de laatste wens van een bewoner in vervulling gebracht. Deze bewoner wist dat ze de volgende dag zou komen te overlijden. Als afscheid wilde ze graag nog met haar kinderen en aanhang samen eten. Door voor haar en de familie een maaltijd te maken en op te dienen was dit voor iedereen een bijzonder afscheid.

Op een andere locatie werd een heuse wandeldriedaagse georganiseerd. Iedere bewoner werd hierbij begeleid door een vrijwilliger of een personeelslid. Bewoners genoten van de individuele aandacht, de gezelligheid en het samenzijn tijdens en na het wandelen. Hun leefwereld werd even vergroot. Nu, inmiddels een halfjaar later, wordt er nog gesproken over de wandeldriedaagse. Dit gaan we zeker weer doen.

Kijk voor wat er op alle locaties is gebeurd onder Zorg & Ambities/verblijf en verpleging.

Door de jaren heen verandert de behoefte van onze doelgroep. Ook onze woonconcepten ontwikkelen door. De evaluatie van de woonconcepten heeft in 2018 geleid tot een verdere doorontwikkeling van de woonzorgconcepten. Ons uitgangspunt ‘waardevol leven’ vraagt meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden binnen de woonzorgconcepten. Woonzorgconcepten die zoveel mogelijk zijn afgestemd op de behoefte en leefstijl die past bij de cliënten in die specifieke cliëntgroep. De woonzorgconcepten zijn (in de kern) niet herzien, maar de flexibiliteit hierin en de verschillende keuzemogelijkheden worden meer naar voren gebracht.

Als mensen verhuizen naar een verpleeghuis, nemen ze van veel dierbare zaken afscheid. Wat zij niet kwijt hoeven te raken is de betrokkenheid van hun naasten. Want juist zij weten goed waar cliënten zich het beste bij voelen. Participatie van familie en naasten bij activiteiten of gewoon bij de uitvoering van zorg is alleen nog niet overal een vanzelfsprekendheid. Daarom proberen we op verschillende locaties de betrokkenheid van familie en naasten te vergroten. Teams hebben onder andere een scholing over de COUP methode gevolgd en er zijn familieavonden georganiseerd waarin aandacht was voor de betrokkenheid van familie. 

Carintreggeland biedt naast het activiteitenaanbod op locatie, cliënten de mogelijkheid om er even tussenuit te gaan. De organisatie daarvan is in handen van het interne ‘reisbureau’ SamenUit! SamenUit! biedt reisjes voor een halve – of een hele dag, voorstellingen in het theater en vakantiereizen. Een mooie manier om het leven van onze cliënten een beetje meer waardevol te maken. En dat wordt gewaardeerd! In 2017 is SamenUit! namelijk geselecteerd voor het programma Samen Oud van het Oranje Fonds! Met de selectie voor het programma hebben we de beschikking gekregen over een mooie subsidie, toegekend over meerdere jaren, waarmee we het aanbod van SamenUit! kunnen versterken en uitbreiden! Kijkend naar 2018 is het aantal georganiseerde uitstapjes met 33% gegroeid.