Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Ieder mens is uniek en waardevol. Vanuit die overtuiging bieden wij (gezondheids)zorg, wonen en welzijn op maat. Met oprechte aandacht en oog voor wie u bent. Want een Waardevol Leven ziet er voor iedereen anders uit.

Cliëntdossier

Alle cliënten

en hun vertegenwoordigers hebben inzicht in het cliëntdossier.

Scholingen

Alle teams

van afdelingen waar mensen met dementie wonen zijn geschoold in de 9-stappen methode.

Coaching & reflectie

Middelen W&T

worden naar behoefte besteed aan coaching en reflectie op de werkvloer.

Waardevol Leven

Wat betekent een Waardevol Leven voor u? Dat vroegen we in 2017 een aantal cliënten en medewerkers.

Mooie verhalen die duidelijk maken dat een Waardevol Leven er voor iedereen anders uitziet. En dat dat, zoals de heer Timmers uitlegt, per levensfase kan veranderen. We gaan op zoek naar het verhaal van de cliënt, omdat dat bijdraagt aan een Waardevol Leven. Dat we daar in de praktijk ook in slagen blijkt onder andere uit onze bijdrage aan het witboek 'Trots op de Ouderenzorg' van het Nationaal Ouderenfonds.

Hoe we dit doen

 • Wij werken graag samen met onze cliënten en hun mantelzorgers / familieleden.
 • De kleinschaligheid van onze woningen zorgt er voor dat wij de cliënten en hun naasten goed kunnen leren kennen.
 • Wij hebben aandacht voor de levensgeschiedenis en levensvragen van de cliënt. Omdat ook je verleden maakt wie je bent.
 • Bij specifieke levensvragen bieden geestelijk verzorgers ondersteuning.
 • Wij schenken aandacht aan het feit dat wij beargumenteerd en in het voordeel van onze cliënten af mogen wijken van richtlijnen en protocollen. Om zo écht persoonsgerichte zorg en ondersteuning te bieden. Indien wij afwijken van richtlijnen en protocollen leggen wij dit uiteraard zorgvuldig vast in het dossier van de cliënt.
 • Voor iedere cliënt(vertegenwoordiger) is één zorgmedewerker van tenminste niveau 3 het eerste aanspreekpunt. Deze medewerker is verantwoordelijk voor het dossier en draagt zorg voor het opstellen van het zorgleefplan en het vastleggen van de minimaal benodigde gegevens binnen 24 uur na opname.
 • Om iedereen te ondersteunen in het vergroten van de eigen regie van de cliënt en de mantelzorger zetten wij een deel van onze extra middelen uit het programma Waardigheid & Trots in op teamreflectie en coaching op de werkvloer.
 • De cliënt of diens vertegenwoordiger heeft via het cliëntportaal inzage in ons elektronisch cliëntdossier.

Onze resultaten:

Er is een toename zichtbaar in het aantal mensen met dementie. Bovendien komen mensen met dementie pas in een later stadium in het verpleeghuis. Dat leidt tot zorgverzwaring; de zorgvragen zijn complexer. Tijd voor aanpassing van onze visie op dementiezorg, thuis en in het verpleeghuis. In onze visie staat onder andere dat wij persoonsgericht werken. Want iedereen met de diagnose dementie is in de eerste plaats mens. Het is daarbij onze taak om ervoor te zorgen dat ieder zich erkend, gerespecteerd en vertrouwd kan voelen. Ook richten we ons op cultuursensitief werken. Want steeds vaker zien we dat mensen met een migratieachtergrond bij ons komen wonen. We moeten ons bewust zijn van cultureel afhankelijke aspecten, bij onszelf en bij onze cliënten.

Expertiseteam Dementie

Om collega’s te faciliteren in het vinden van een juiste weg bij complexe zorgvragen richt Carintreggeland een Expertiseteam Dementie op. Het Expertiseteam Dementie heeft een multidisciplinair karakter en bestaat uit een casemanager dementie, verschillende behandelaren, een geestelijk verzorger, een medewerker van het Leerhuis en verschillende zorgmedewerkers intra- en extramuraal. De bedoeling is dat het Expertiseteam Dementie (nieuwe) kennis vergaart en deelt. Met elkaar en met andere behandelaren en zorgteams. Het Expertiseteam Dementie fungeert als vraagbaak voor collega’s en kan bij complexe zorgvragen worden ingeschakeld voor observatie en advies.

Het aantal mensen met dementie neemt toe. Ook blijven deze mensen steeds langer thuis wonen. Met als gevolg dat wanneer zij bij ons komen wonen, wij de cliënt leren kennen in een gevorderd stadium van dementie. Het wennen aan een nieuw thuis is voor hen lastig. En voor ons is het moeilijk om goed in te kunnen schatten wat de wensen van de cliënt zijn. We komen hiermee steeds vaker complexe zorgvragen tegen.

Scholing op dementiezorg

Dementie is een complexe ziekte. Samen met de steeds hoger wordende zorgzwaarte maakt dit dat het niet altijd eenvoudig is te ontdekken wat voor deze cliënten het leven waardevol maakt. De teams van psychogeriatrische (PG) afdelingen zijn ‘on the job’ gecoacht volgens het scholingsplan ‘naar een optimale dementiezorg’. In samenwerking met het Leerhuis en de vakgroep psychologie van Carintreggeland wordt scholing op maat aangeboden.

De toenemende zorgzwaarte zorgt voor een stijging in het aantal meldingen van agressie van cliënten. De afgelopen jaren zijn alle teams van PG afdelingen getraind in de 9-stappenmethode van onder meer Verenso, het NIP, het CCE en Zorg voor Beter. Met deze methode wordt het gedrag van cliënten geanalyseerd en worden adequate acties uitgezet. We hebben onderzocht wat de oorzaak is van de stijging van het aantal agressie meldingen. Dit heeft geleid tot:

 • aanpassing van het opnamebeleid
 • continuering van de scholing ‘naar een optimale dementiezorg’
 • afspraken met de vakgroep psychologie over preventie acties om de ervaren werkdruk in de teams te verlagen.

 

 

Wanneer je opgenomen wordt in het verpleeghuis, word je geconfronteerd met tal van levensvragen. Je leven verandert en daarmee vaak ook je kijk op het leven. Wat is de zin van het leven en wat maakt het leven vandaag de moeite waard? Wij zien het als onze taak om onze cliënten te ondersteunen in hun spirituele behoeften. Daarom hebben we in 2018 meegedaan aan het project ‘Als niet alles is wat het lijkt’ van Zonmw. Met een e-learning en scholingsbijeenkomst hebben collega’s hun kennis en competenties vergroot en geleerd om zingeving en spiritualiteit een meer logisch onderdeel te laten zijn van de alledaagse zorg. Zo dragen we bij aan een Waardevol Leven voor iedereen. De resultaten van het project waren positief. We hebben besloten dit aanbod standaard op te nemen in onze opleidingscatalogus.

Probleemgedrag bij bewoners neemt toe. Van onze medewerkers verwachten we dat zij hun beroepshouding aanpassen en creatieve oplossingen bedenken. Dit vraagt om deskundigheidsbevordering en zelfreflectie. Beeldcoaching biedt de mogelijkheid om stil te staan bij het eigen handelen en dit bespreekbaar te maken. Medewerkers leren veel over zichzelf, over welk effect hun houding en gedrag heeft op het gedrag van de cliënt. Wat niet in woorden te vatten is, wordt zichtbaar gemaakt.

De grote kracht van beeldcoaching is dat de coaching altijd gericht is op de empowerment van de medewerker. Er wordt altijd gestart met de beelden waarin een geslaagd contactmoment zichtbaar is en vervolgens worden de beelden geanalyseerd waarin men het eigen handelen kan verbeteren. De kracht van beelden maakt dat er snel resultaten worden geboekt.

In 2018 zijn twee medewerkers gestart als beeldcoach en zijn 16 beeldcoachtrajecten afgesloten. Bij alle trajecten gaven medewerkers aan inzicht te hebben gekregen in wat hun eigen gedrag met 'de ander' doet. In 2019 wordt één beeldcoach opgeleid als opleider, zodat de methodiek kan worden overgedragen aan meer collega’s binnen Carintreggeland. Deze opleider zal in 2019 in eerste instantie een aantal psychologen scholen als beeldcoach.

In 2018 hebben we een deel van de extra middelen van Waardigheid & Trots besteed aan coaching en reflectie van onze medewerkers. Per locatie/team is geïnventariseerd wat de leerbehoeftes zijn. De bestedingen van de extra middelen zijn daarop aangepast. Dit leverde mooie resultaten op. Zo is er meer kennis opgedaan over organisatie van kleine activiteiten in de huiskamers, zijn er kennissessies over onder andere palliatieve zorg, dementiezorg, welzijn en zorgtechnologie gevolgd. Ook hebben medewerkers genoten en geleerd van muziektheater Dag Mama en de theatervoorstelling ‘Ma’ van Hugo Borst bezocht.

We sluiten aan bij de belevingswereld van onze cliënten. Bieden hen een Waardevol Leven. Dat betekent dat we keuzes maken om zaken wel of niet of anders te doen. Wat beter kan, is dat we die keuzes ook bewust vastleggen in het dossier van de cliënt. Dit bleek uit onder andere de resultaten van inspectiebezoeken, onderzoeken naar calamiteiten en interne audits. Binnen het team of locatie zijn aandachtsvelders MyCaRe benoemd. Zij hebben de rol gekregen om de kwaliteit van de dossiers te verhogen. Ook zijn teams gecoacht en hebben we intensief geaudit op het dossier.