Zorg en ambities

We hebben onze cliënten veel te bieden. Zo veel, dat het zonder structuur lastig is om door de bomen het bos te zien. Eén van onze collega’s uit de zorg kwam op het idee om te gaan denken vanuit de leefsituaties van onze cliënten. Zo ontstonden er vier leefsituaties, die door de specifieke kenmerken specifieke doelgroepen aanspreken. Van de tijd dat zelfstandig wonen nog prima gaat, tot de tijd waarin een cliënt in één van onze Carintreggeland Huizen komt wonen.

Per leefsituatie hebben we ambities opgesteld. De ambities zijn voor de lange termijn en geven richting. Regelmatig concretiseren we deze ambities in voornemens voor de korte termijn.

 

Thuis&Betrokken

“Een thuis, buurt en wijk waarin u mag, wil én kan leven. Op uw manier.”

Onze ambities:

 • We adviseren en ondersteunen voor een gezond leven, ook online.
 • We werken nauw samen met de huisartsen die we ondersteunen met onze expertise.
 • We zijn als professionals bevlogen en gedreven. We ondersteunen en faciliteren bij het leggen van verbinding tussen alle burgers.
 • We bieden burgers meerwaarde met een overzichtelijke website en eenvoudige apps over voorlichting, ondersteuning en behandeling.
 • De Ledenservice speelt een belangrijke rol in het aanbieden van ‘gemaksdiensten’

De Ledenservice

Arrangementen: Arrangementen zijn diensten die worden ingezet ter ondersteuning van mantelzorgers. Deze diensten zijn:

 • Betaal je Maatje: het bemiddelingsbureau dat ervoor zorgt dat mantelzorgers en/of verpleging ondersteuning aangeboden wordt. Door een maatje in te zetten daar waar het nodig is, individueel of op een afdeling.
 • Uitlaatservice: In te zetten bij de cliënt om de mantelzorger te ontlasten.
 • Mobiele fietsenmaker
 • Computerhulp

Als aanvulling op het bestaande aanbod zijn een strijkservice, kledingherstel, een mobiele opticien en audicien en een tuinman en schilder toegevoegd.

 

Preventie: Er is in 2018 een pilot gedraaid met de Bebtab met als doel eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. De Bebtab is een app waarmee ouderen met anderen kunnen beeldbellen. In verband met te weinig animo is dit gestopt.

In het aanbod hebben we verschillende producten en diensten op het gebied van veiligheid en preventie:

 • Preventiecheck: Advies om zo veilig en lang mogelijk thuis te blijven wonen
 • Kookbeveiliger
 • Advies m.b.t. zorgtechnologie in huis
 • Personenalarmering
 • Medido

Voor leden is er een gevarieerd aanbod voor ontspanning en beweging.

 • Voordelig naar een theatervoorstelling
 • Spoorfietsen
 • Zwemmen
 • Dierentuin
 • Reisbureau SamenUit!

 

 • Ledenaantal: De Ledenservice wil in 2019 voor meer mensen thuis het leven leuker, veiliger en makkelijker maken. Daarom heeft De Ledenservice voor 2019 als doel de stijging van het aantal leden per maand met 7% te doen toenemen door het opzetten van een wervingscampagne.
 • Aanbod: De Ledenservice wil het aanbod beter afstemmen op de wensen en behoeften van de wijkbewoners. Hiervoor is in 2018 een Ledenbarometer ontwikkeld die de wensen, behoeften en tevredenheid van de wijkbewoners met het aanbod van De Ledenservice meet.
 • Toegankelijkheid: De Ledenservice wil het aanbod beter toegankelijk maken door de ontwikkeling van een app waarmee men eenvoudiger en sneller een aanspraak kan doen op het aanbod van De Ledenservice.

Thuis&Zorg

"We gaan tot het uiterste voor een Waardevol Leven. U bent het liefste thuis. Daar zijn wij er voor u.”

Onze ambities:

 • We werken nauw samen in professionele teams en zijn goed opgeleid.
 • We bieden onze cliënten zoveel mogelijk een volledig pakket van relevante diensten en we versterken en ondersteunen de mantelzorgers, vrijwilligers en buren. Bijvoorbeeld door het aanbieden van betaalde ‘buddy-diensten’ via De Ledenservice.
 • We ontwikkelen nieuwe woonvormen voor cliënten die niet meer in het eigen huis willen blijven wonen, maar wel nog zelfstandig willen en kunnen zijn met zorg in de nabijheid.
 • We ontwikkelen een ‘Medisch Service Centrum’, dat een regie- en informatiecentrum is en 24/7 ondersteuning op afstand biedt.
 • Waar mogelijk en relevant passen we innovatieve technologie toe, zodat de cliënt thuis kan blijven; we lopen voorop in het faciliteren van domotica thuis.
 • Met onze dagvoorzieningen bieden we aan een brede doelgroep een gestructureerde en zinvolle daginvulling. Cliënten hebben een Waardevol Leven en we ontlasten mantelzorg.

Langdurige zorg thuis

Carintreggeland levert naast verpleeghuiszorg ook verpleeghuiszorg thuis. Verpleegzorg thuis is geschikt wanneer u een indicatie heeft voor het wonen in een verpleeghuis, maar liever zelfstandig blijft wonen of een tijdje moet overbruggen omdat er een wachtlijst is. We zijn dan niet 24 uur per dag bij u thuis maar u ontvangt wel de zorg die u nodig heeft. Het is mogelijk om bij Carintreggeland langdurige zorg thuis te ontvangen op basis van een modulair pakket thuis (MPT) of volledig pakket thuis (VPT). Deze mogelijkheid bestaat al langer, maar in 2019 gaan we ons hier meer op richten en de mogelijkheden onder de aandacht brengen van cliënten. Hiervoor wordt in 2019 een folder ontwikkeld voor cliënten.

Op verpleeghuiszorg is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg van toepassing, voor langdurige zorg thuis is een addendum gebaseerd op dit kwaliteitskader opgesteld. In het kwaliteitskader staat beschreven wat cliënten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en verzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is. Het kwaliteitskader en het addendum  komen grotendeels overeen. De relevante vereisten uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg zijn overgenomen in het addendum en daarnaast is een aantal specifieke vereisten geformuleerd.

De thema’s in het addendum zijn:

 • Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
 • Multidisciplinaire aanpak
 • Verantwoord thuis wonen
 • Wonen en welzijn 
 • Veiligheid
 • Leren en verbeteren
 • Leiderschap, governance en management
 • Gebruik van informatie

De relevante vereisten uit deze thema’s zijn geïmplementeerd binnen Carintreggeland en vastgelegd in de werkafspraken en procedures.

 

Wijkverpleging

Dementie: In samenwerking met andere zorgorganisaties, steunpunten mantelzorg en sociale wijkteams zijn er diverse activiteiten georganiseerd tijdens de week van de dementie in september 2018. Variërend van een theater tot een memorywalk, filmvoorstellingen, Alzheimercafé’s en mantelzorgavonden in ons hele werkgebied.

De samenwerking tussen specialistische en generalistisch werkende casemanagers dementie is besproken tijdens de kenniskring van de wijkverpleging. Het uitgangspunt is dat de cliënt zorg krijgt van medewerkers die gekwalificeerd zijn. Er is een werkgroep gevormd die een advies gaat uitbrengen over de praktische uitwerking.

De verzorgende beroepsgroep: Onze ambassadeurs wijkverzorgende hebben in navolging van de wijkverpleegkundigen, een eigen bijeenkomst verzorgd. De bijeenkomst is goed bezocht en krijgt een jaarlijks vervolg. Hierdoor is een podium ontstaan voor het delen van kennis en het bespreken van nieuwe ontwikkelingen in het vak voor Verzorgenden en Verpleegkundigen.

Mobiel werken met de Cura app: De zorgapp is geïntroduceerd in de teams. Hiermee kunnen alle medewerkers in de wijk mobiel werken, ook op plekken waar geen of slecht bereik is. Het dossier is daarmee altijd bij de hand. Gegevens kunnen direct ingevoerd worden, waardoor de kans op fouten vermindert.

Verbeteringen cliëntlogistieke proces: We hebben – om de administratieve druk te verlagen – diverse standaard risicosignaleringslijsten afgeschaft, we vragen geen handtekening meer bij kleine wijzigingen in het zorgplan en de zorgplan-evaluatie gebeurt alleen dan als wezenlijke veranderingen daarom vragen.

 • Advanced Care Planning bij Dementie:
  Voor cliënten met dementie die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen is aanvullende zorg en begeleiding noodzakelijk. Het is daarbij van belang om tijdig met de cliënt in gesprek te gaan over wat de wensen voor de nabije toekomst zijn. Het voeren van deze gesprekken is geen eenvoudige taak voor onze medewerkers. Daarom introduceren we in 2019 de gesprekswijzer dementie. Deze gesprekswijzer is ontwikkeld door Saxion Hogeschool en Hogeschool Windesheim en ondersteunt medewerkers in het voeren van het goede gesprek met onze cliënten.
 • Intercollegiale toetsing:
  Beroepsvereniging V&VN constateert dat er sprake is van een ongewenste praktijkvariatie ten aanzien van het indiceren en organiseren van zorg thuis. Deze praktijkvariatie willen we binnen Carintreggeland voorkomen. Dit doen we door actief in te zetten op intercollegiale toetsing. Het streven is om eind 2020 50% van onze wijkverpleegkundigen deel te laten nemen aan een vorm van intercollegiale toetsing. Om de intercollegiale toetsingen te faciliteren leiden we minimaal 2 wijkverpleegkundigen op tot procesbegeleider.
  Voor het begeleiden van deze intercollegiale toetsing wordt nu al 1 procesbegeleider geschoold. Deze procesbegeleider maakt als enige in Twente onderdeel uit van de 13 wijkverpleegkundigen die zijn aangesloten bij de landelijke projectgroep van V&VN. Deze projectgroep speelt een rol in de landelijke uitrol van intercollegiale toetsing onder wijkverpleegkundigen.
 • De juiste teamsamenstelling:
  Mensen willen langer thuis blijven wonen. Met als gevolg dat de vraag naar zorg thuis groeit en complexer wordt. Daarbij maakt de krapte op de arbeidsmarkt dat er steeds minder goed aan deze toenemende vraag kan worden voldaan. Daarom zullen we in 2019 de huidige functies, rollen, competenties en verantwoordelijkheden van de teams in de wijk herzien. Zo sluiten we aan bij de ontwikkelingen in het opleidingsstelsel waarin een nieuwe functie aan de teams wordt toegevoegd, de helpende plus. Deze medewerker kan eenvoudige verpleegtechnische en verzorgende handelingen zelfstandig verrichten. Daarnaast willen we de regierol van de wijkverpleegkundige beter tot zijn recht laten komen. Hiermee willen we de kwaliteit van zorg verhogen en hopen we te kunnen blijven voldoen aan de toenemende vraag van zorg.
 • Visie op geïntegreerde zorg thuis:
  De wijkverpleging werkt samen met veel verschillende disciplines. Cliënten mogen verwachten dat de zorg tussen deze verschillende disciplines en de wijkverpleging samenhangend en goed georganiseerd is. In 2019 zullen we onderzoeken wat er nodig is om deze samenwerking en integratie van zorg beter te faciliteren. De bevindingen worden uitgewerkt in een visiestuk.
 • Het Kwaliteitskader wijkverpleging:
  Het in 2018 vastgestelde Kwaliteitskader wijkverpleging heeft leren en verbeteren als uitgangspunt. We zullen in 2019 het Kwaliteitskader introduceren in de teams, zodat er meer bekendheid komt over het Kwaliteitskader.
  Daarbij worden de uitwerkingen van het Kwaliteitskader, zoals concrete kwaliteitsindicatoren en de PREM (Patiënt Reported Experience Measures) in de loop van 2019 verwacht. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en integreren waar gewenst en mogelijk in onze eigen werkwijze.

Dagbesteding

Samenwerkingen: Via een afsprakenoverzicht levert de gemeente doelen aan waar aan gewerkt moet worden bij de dagvoorziening. De onderlinge samenwerking met welzijnsorganisaties en gemeenten is geborgd via de zorgregelaars.

Thuissituatie: Het besteden van meer aandacht aan de situatie van de cliënt en mantelzorger thuis door teamontwikkelgesprekken te houden. In 2018 hebben gesprekken met mantelzorgers plaatsgevonden om hen meer te betrekken bij de dagvoorzieningen. Deze gesprekken hebben geresulteerd in mooie samenwerkingen met mantelzorgers.

Kenniskring: Er is een kenniskring voor de dagvoorziening. Drie keer per jaar komen de medewerkers van de dagvoorzieningen samen om kennis te delen en uit te wisselen. Deze bijeenkomsten worden als zeer zinvol en inspirerend ervaren. 

Individuele aandacht: De nadruk meer leggen op activiteiten op individueel cliënt niveau. De activiteiten worden afgestemd op de behoefte van de bezoeker. Soms zijn dit individuele activiteiten en waar kan en ook passend binnen de doelen waarvoor de client op de dagvoorziening komt gezamenlijke activiteiten.

 • Individuele aandacht: Binnen de dagvoorzieningen willen we voortbouwend op 2018 meer individuele aandacht voor onze cliënten realiseren. Dit doen we in de eerste plaats door de personele bezetting op alle locaties uit te breiden tot de norm van minimaal 1 medewerker op 8 cliënten. Daarnaast willen we het meer werken aan individuele cliëntdoelen binnen de dagvoorziening stimuleren. Hiervoor zullen we onder andere het werken met een risico-inventarisatie instrument implementeren.
 • Cliëntervaringen: De cliëntervaringen willen we in 2019 elk halfjaar meten door middel van een korte vragenlijst. Voorgaande jaren werd gebruik gemaakt van de toen door de gemeenten verplichte methodiek de Menselijke Maat. Zowel cliënten als medewerkers vonden de vragen echter lastig te begrijpen en uit te leggen, waardoor we voor een nieuwe methode hebben gekozen. Met behulp van deze korte vragenlijsten proberen we meer inzicht te krijgen in de tevredenheid van onze cliënten door gebruik te maken van minder en meer begrijpelijke vragen. De uitkomsten hiervan zullen besproken worden tijdens de teamontwikkelsessies.
 • Informele zorg: Daarnaast zullen een aantal dagvoorzieningen deel nemen aan een pilot met de mantelzorgscan met als doel meer betrokkenheid van mantelzorgers en naasten te realiseren. Tot slot zullen we het eigenaarschap over relatiebeheer, PR en communicatie meer van alle collega’s maken door en training hiervoor te organiseren.

Thuisbegeleiding

Veiligheid: Het ontwikkelen en implementeren van een veiligheidsprotocol voor medewerkers

Binnen de thuisbegeleiding is een risico-taxatie-instrument geïntroduceerd. We gebruiken het landelijk erkende DELTA risicoinventarisatie-intstrument. Deze is digitaal in MyCaRe beschikbaar voor medewerkers op het moment dat bepaalde risico’s worden gesignaleerd. Daarnaast is er op alle iPhones een alarmknop gerealiseerd die een directe spreek-luisterverbinding geeft met Alerta. Alerta kan direct opschalen naar de politie indien nodig.

Een en ander is vastgelegd in de procedure ‘Veilig werken binnen Carintreggeland’. Deze procedure is herschreven, geactualiseerd en opgenomen in het kwaliteitshandboek.

Er is een schriftelijk instructie geweest inzake het installeren van de alarm-app op de telefoon. Tijdens een themabijeenkomst voor alle thuisbegeleiders is uitleg gegeven over de procedure ‘Veilig werken binnen Carintreggeland’.

 

Deskundigheidsbevordering: Het vergroten van kennis op het gebied van gedrag en begeleiding

Tijdens een 5 tal themabijeenkomsten is aandacht besteed aan diverse actuele thema’s binnen de thuisbegeleiding door middel van kennisdeling en diverse gastdocenten. Voorbeelden van deze thema’s zijn: Begeleiding bij (seksuele) trauma’s bij cliënten, gameverslaving, beeldcoaching, begeleiding bij cliënten met LVB (licht verstandelijke beperking), begeleiding bij cliënten met autisme en uitleg over mentorschap en over de stadsbank. Diverse teams hebben de scholing rondom agressie gevolgd vanuit het Leerhuis.

 

Leerhuis: Het integreren van het opleidingsaanbod en de opleidingsbehoefte met het Leerhuis van Carintreggeland

Er heeft afstemmingsoverleg plaatsgevonden tussen het Leerhuis en de thuisbegeleiding. De conclusie was dat de scholingen vanuit het leerhuis voor een breed publiek moeten kunnen worden afgenomen. De scholingswensen vanuit de thuisbegeleiding zijn te specifiek om te kunnen worden opgenomen in de brede scholingscatalogus. Wel is er een verbinding gelegd met het Leerhuis bij het organiseren van thema-bijeenkomsten en symposia. De voorbereidingen hiervoor worden samen met het Leerhuis gedaan.

 

Zelfredzaamheid: Meer de nadruk leggen op het toewerken naar zelfredzaamheid van cliënten door teamontwikkeltrajecten te organiseren

Vanuit de Menselijke Maat tevredenheidsmetingen kwam naar voren dat er nog meer ingezet kan worden op zelfredzaamheid. Vanuit consulenten en de specialistisch jeugdbegeleiders vindt hier voortdurend coaching on the job op plaats bij evaluaties en dossiercontroles. Ook tijdens cliëntbesprekingen en intervisie wordt bij het bespreken van de beroepshouding aandacht aan zelfredzaamheid besteed. De teams hebben dit punt verwerkt in hun teamplan naar aanleiding van de uitkomsten van de Menselijke Maat.

 • Veiligheid: Binnen de thuisbegeleiding willen we de veiligheid van de hulpverlening vergroten door de implementatie van een nieuw risico taxatie instrument.
 • Deskundigheidsbevording: Er zal worden gewerkt aan deskundigheidsbevordering door intervisies te organiseren met als onderwerp jeugd- en opvoedondersteuning. Het werken met verschillende methodieken zullen we stimuleren door kennisdeling te organiseren over methodieken als beeld coaching, triple p en oplossingsgericht werken. De cultuursensitiviteit zal worden verhoogd door themabijeenkomsten te organiseren over cliënten uit andere culturen.
 • Cliëntervaringen: Binnen de Thuisbegeleiding zullen we de cliënttevredenheid vanaf 2019 meten met een korte vragenlijst die elk halfjaar wordt afgenomen om zo meer zicht te krijgen op de cliëntervaringen. Dit omdat ook binnen de thuisbegeleiding de vragen van de Menselijke Maat als lastig uit te leggen werden ervaren.
 • Registratie: Daarnaast wordt het registratieproces in 2019 geoptimaliseerd volgens de nieuwe verplichte registratie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). 

Eerstelijnsbehandeling

 • Toekomstbestendig: Het ontwikkelen van een strategie en visie die past bij Carintreggeland en de toekomst.

In 2018 is gewerkt aan het ontwikkelen van een strategie en visie die past bij Carintreggeland en de toekomst. De vervolgstappen, het vaststellen van de visie en de implementatie, vinden plaats in 2019.

 

 • Een duidelijk aanbod: Het ontwikkelen van een productenboek.

Er is een productenboek ontwikkeld en dat is inzichtelijk via kwaliteitsdocumenten.

Binnen de eerstelijnsbehandeling wordt hard gewerkt aan een visie voor de zorg in de eerstelijn. In 2019 zal de visie verder worden uitgewerkt en definitief worden gemaakt. Na het vaststellen van de visie zullen vervolgacties voor de ontwikkeling van de eerstelijns behandeling worden afgesproken.

Verblijf&Herstel

“Thuis. Daar bent u het liefst. In de tussentijd zorgen wij voor u.”

Onze ambities:

 • Verblijf & herstel bieden we aan in specifiek geoutilleerde bestaande locaties: het hotelmatige karakter wordt daarin benadrukt. We zijn gastvrij en zoeken continu aansluiting bij de wensen van de cliënten.
 • We werken nauw samen met medisch specialisten en bieden onze cliënten indien nodig relevante, specialistische zorg. We richten ons daarbij op geriatrische revalidatiezorg, Eerstelijnsverblijf en tijdelijke crisisopname.
 • Overcapaciteit stellen we tegen betaling beschikbaar voor respijtzorg, tijdelijke opvang van senioren, bijvoorbeeld gedurende de vakantie van hun mantelzorgers.
 • We adviseren over eventuele aanpassingen aan de woning van de cliënt, zodat die weer veilig kan wonen.

Eerstelijnsverblijf (ELV)

Eerstelijnsverblijf (ELV) is een relatief nieuwe vorm van zorg. We moeten als organisatie nog wennen aan deze nieuwe manier van werken. Daarom zijn voor 2018 de volgende verbeteracties opgesteld:

Zorgprocessen: Het proces is opnieuw omschreven. De procedure is klaar en operationeel binnen de organisatie. ELV hoopcomplex wordt gecentreerd geleverd op 3 afdelingen om zo betere kwaliteit te kunnen leveren.

Triage: In de samenwerkingsafspraken met het ziekenhuis en de collega VVT instellingen is de triage opgepakt en is de aanwezigheid van de specialist ouderengeneeskunde tijdens multidisciplinaire overleggen in het ziekenhuis bij de afdeling geriatrische traumatologie, neurologie en geriatrie georganiseerd.

 

Eenheid in herstelgerichte zorg:

Binnen het eerstelijnsverblijf zal in 2019 meer aansluiting worden gezocht met de GRZ, zodat er meer eenheid komt in de werkwijzen van herstelgerichte zorg. Dit wordt onder andere op de volgende manieren vorm gegeven:

 • Er wordt een ELV zorgpad ontwikkeld.
 • In 2019 wordt het meten van de cliënttevredenheid door middel van de eind evaluatie vragenlijst geïmplementeerd. Momenteel wordt er binnen de GRZ al op deze wijze gewerkt.
 • Er wordt in 2019 onderzocht of het werkbaar is dat dossiervoering van de hoog complexe ELV cliënten plaatsvindt in Ysis, zodat ook de dossiervoering op de GRZ kan worden aangepast.
 • Met betrekking tot deskundigheidsbevordering wordt een scholingsprogramma van behandelaars aangeboden in de vorm van training on the job. Doel van dit scholingsprogramma is om het herstel denken meer onderdeel te laten zijn van de afdelingen waar ELV cliënten worden opgenomen.

Triage:

Verder is het proces van triage in de hele regio een verbeterpunt. Daarom  is in 2018 een pilot voorstel uitgewerkt om te gaan werken met observatiebedden. Dit betreft een samenwerking met de SEH, andere zorgaanbieders, huisartsen en gemeenten. De verwachting is dat in 2019 de pilot kan gaan starten en de resultaten van de observatiebedden zichtbaar worden gemaakt. Daarnaast neemt Carintreggeland initiatief om vanuit Alerta een regionaal coördinatiepunt te organiseren voor de ELV. Dit zal in 2019 verder concreet worden gemaakt en hiervoor zijn gelden uit de transitiemiddelen aangevraagd bij het zorgkantoor.

Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)

Personeelssamenstelling: Om de verhouding verpleegkundigen en verzorgenden aan te passen aan de toenemende complexiteit van zorg is het aantal verpleegkundigen toegenomen en zijn er collega’s in opleiding tot verpleegkundige.

Opleidingen: In totaal zijn vier verzorgenden bezig met de branche erkende GRZ opleiding.
Deskundigheidsbevordering: Dit is een continue doorlopend proces binnen de GRZ op verschillende ziektebeelden.

Triage: In de samenwerkingsafspraken met het ziekenhuis en de collega VVT instellingen is de triage opgepakt en is de aanwezigheid van de specialist ouderengeneeskunde  tijdens multidisciplinaire overleggen in het ziekenhuis bij de afdeling geriatrische traumatologie, neurologie en geriatrie georganiseerd.

Binnen de GRZ worden in 2019 een aantal verzorgenden opgeleid volgens de branche erkende opleiding voor de GRZ. Dit traject is in 2018 al gestart en loopt in 2019 door. Daarnaast zal er met de ketenpartners van de GRZ hard gewerkt worden om het capaciteitsoverzicht in de regio te optimaliseren.

Verblijf&Verpleging

"Het gaat u én ons om Waardevol Leven. Uw leven.”

Onze ambities:

 • De cliënt heeft de regie en staat centraal. Waardevol Leven is het richtsnoer. Welzijn en zingeving, huiselijkheid en geborgenheid staan voorop. We zorgen er voor dat alle betrokkenen goed samenwerken.
 • We bieden en borgen deskundigheid en goede multidisciplinaire samenwerking binnen ons Expertisecentrum. Deze kennis en informatie is voor iedereen goed bereikbaar.
 • Bij alles wat we doen is Waardevol Leven ons uitgangspunt. De betrokkenheid van de psycholoog bij de psycho-geriatrische cliënt is groot. Cliënten kunnen met medisch-ethische vragen over kwaliteit van leven en zingeving altijd bij ons terecht.
 • We creëren gespecialiseerde verpleeghuisafdelingen voor cliënten met specifiek zware somatische aandoeningen of ernstige vormen van dementie, zodat we hen nog beter en met gespecialiseerde kennis kunnen ondersteunen.
 • Onze verpleeghuizen richten we beter in op het verlenen van palliatieve zorg, zodat onze cliënten ook in hun stervensfase zo liefdevol en waardig mogelijk worden ondersteund. Daarnaast bieden we deze gespecialiseerde zorg in ons hospice.
 • We bouwen flexibele zorgconcepten, woonconcepten en courante locaties, die ook op langere termijn geschikt zijn – of gemaakt kunnen worden – voor meerdere doelgroepen.
 • We creëren meer fysieke ruimte voor de psychogeriatrische cliënten. Met technologie vergroten we hun leefwereld, waardoor deze cliënten in de wijk kunnen zijn.

Verpleeghuiszorg

De middelen uit het programma Waardigheid en Trots zijn bestemd voor ouderen in de verpleeghuizen met een zorgprofiel en zijn ingezet voor een zinvolle dag invulling van deze ouderen en deskundigheidsbevordering van de medewerkers. We willen van elkaar leren, met elkaar innoveren en de praktijk verbeteren.

Onderstaand wordt per locatie weergegeven hoe de extra middelen Waardigheid & Trots – voor daginvulling en deskundigheidsbevordering zijn bestemd. Van meerdere activiteiten zijn foto’s en filmpjes gemaakt. Deze zijn niet opgenomen in dit memo, maar zijn wel beschikbaar voor publicatie.

 

Anholtskamp

Er wordt de tijd genomen om een bewoner goed te (leren) kennen, dat begint tijdens het opname gesprek en de eerste weken na opname. Afhankelijk van de vraag van bewoners worden activiteiten op de woning gepland, in groepsverband of individueel. Zoals:

 • Samen koken
 • Samen de krant lezen
 • Samen muziek luisteren
 • Wandelen met een eigen vrijwilliger
 • Tuinactiviteiten
 • Huiskamer gesprek aan de hand van een thema met de geestelijk verzorger
 • Bezoek van Zozo, een Mi-Makker. Zij komt in de huiskamer en bij individuele bewoners. Ze maakt muziek en zoekt op een belevingsgerichte manier contact. Bewoners reageren op de clown en op de muziek.
 • Inzet therapie-hond, een aaibare hond. Veel bewoners reageerden hier enthousiast op en kwamen met verhalen.
 • Er zijn nieuwe, structurele activiteiten toegevoegd aan het week/maand programma van de locatie. Zoals: gymnastiek, filmavond, activiteiten met familie (muziek, poffertjes) en seizoensvieringen door de geestelijk verzorger, inzet reisbureau Samen Uit.

 

De Stoevelaar / De Wheehof

Naast de gebruikelijke contactmomenten waarin gevraagd wordt naar de wensen van cliënten, is er een familieavond besteed aan dit onderwerp. Uitkomsten hiervan zijn o.a.:

 • BBQ met bewoners en familie
 • BBQ op een camping met bewoners
 • Stampotbuffet
 • Huifkartocht via Samen Uit
 • In de zomer een ijsje eten op een terras
 • Muziekmiddag met optreden
 • Bezoek aan intratuin
 • Bezoek aan Goors Volksfeest
 • Extra bezoek aan beleeftuin
 • Gezamenlijk eten met familie in de eigen woning
 • Individuele activiteiten zoals een spelletje doen, knuffelhond
 • High Tea
 • Beauty middag
 • Cabaret voorstelling
 • Kerstmarkt
 • Kerstkaarten maken
 • Deurstickers
 • Patatavond

 

St Elisabeth / De Wieken

Via de eerste contactpersoon van cliënten, via levensloopgesprekken of individuele gesprekken en vragenlijsten zijn de wensen en vroegere hobby’s geïnventariseerd. Medewerkers ervaren dat door deze gesprekken een hechtere band ontstaat met zowel cliënten als familie.

Voorbeelden van gezamenlijke of één op één activiteiten:

 • Een rondrit door de omgeving, georganiseerd via het eigen reisbureau Samen Uit.
 • Wandelen
 • Winkelen
 • Pannenkoeken eten
 • Woning in kerstsfeer brengen
 • Picknick in het bos
 • Sinterklaas
 • Bezoek aan het graf van partner
 • Broodmaaltijd met kerst, verzorgd door familie
 • Voorlezen
 • Bezoek aan kerstmarkt
 • Bezoek aan kweker / tuincentrum

 

Backenhagen

Op basis van wensen zijn de volgende uitjes georganiseerd waar bewoners van hebben genoten:

 • Bewoners zijn o.a. naar Landgoed Kaamps geweest en een rondleiding gehad “van melk tot kaas”. Daarna met elkaar genoten van een High Tea.
 • Elke bewoner van Hasselo mag voor haar/zijn verjaardag aangeven wat ze willen als groepsactiviteit bijv: ergens pannenkoeken eten, high tea, chinees buffet, aardbeienboerderij.
 • Muziekoptreden

 

Bellinckborg

De levensgeschiedenis is beschreven en is de basis voor de daginvulling. Daarnaast zijn medewerkers continu met bewoners in gesprek over hun wensen t.a.v. welzijn. Het resultaat zijn diverse activiteiten:

 • Zomer bbq
 • Bruidsmodeshow
 • Huiskamerconcerten
 • Bezoek van GLANS
 • Seizoensgebonden activiteiten (herfst/kerstbakje e.d.)
 • Speciale activiteiten voor jongere bewoners zoals een bioscoop bezoek, schoonheidsbehandeling
 • Individuele activiteiten zoals een fietstocht

 

’t Gerbrand

Via gesprekken met zowel bewoners als contactpersonen proberen we te achterhalen wat de wensen zijn van een bewoner of een groep om het welzijn van onze bewoners te verbeteren.

Dit heeft ertoe geleid dat we o.a. de volgende activiteiten georganiseerd hebben.

 • High Tea
 • Meerdere muziek optredens
 • Meerdere uitstapjes per woning (naar b.v. De molen van Bels, tuincentra, De Haarmulle, Delden, De Wendezoele, Aardbeienboerderij, Kinderboerderij etc.)
 • Laatste wens in vervulling gebracht van een bewoner, die wist dat ze de volgende dag zou gaan sterven. Als afscheid wilde ze nog graag met haar kinderen en aanhang samen eten. Door voor haar en de familie een maaltijd te maken en op te dienen was dit voor iedereen een bijzonder afscheid.
 • Meerdere bezoeken van dieren van een kinderboerderij
 • Gezamenlijk kerstdiner met familie
 • Individuele uitstapjes met de duo-fiets of wandelen
 • Stamppotbuffet
 • Wandeltocht
 • Bezoek Glans
 • Bezoek verhalen vertelster

 

Herinckhave

Op een interactieve, persoonlijke manier hebben medewerkers de bewoners/mantelzorger betrokken bij het achterhalen van de individuele- en groeps/ afdelingswensen. Daarnaast wordt standaard vanuit welzijn & activering bij alle bewoners een intake gedaan op gebied van dagbesteding-en welzijnswensen. Deze worden opgenomen in het zorgdossier en gedeeld met de zorg. Er zijn meerdere activiteiten georganiseerd, zoals:

 • Meerdere keren een High-Tea
 • Muziekoptredens op locatie
 • Levensboeken invullen
 • Kook-activiteiten
 • Activiteiten gericht op het (belevingsgericht) inrichten van huiskamer of eigen slaapkamer
 • Uitstapjes naar evenementen of tuincentrum
 • Activiteiten met dieren
 • Individuele activiteiten zoals een bad activiteit of samen buiten wandelen

 

Het heeft de deelnemers en mantelzorgers opgeleverd dat ze gevoeld hebben dat ze er toe doen. Dat er tijd is vrijgemaakt voor hun wensen en dat ze gehoord werden. Dat we de bewoners echt goed willen kennen.

 

Het Woolde

Tijdens informele momenten en het multidisciplinair overleg zijn cliënten (en mantelzorg) gevraagd naar specifieke interesses. Activiteiten die vervolgens zijn georganiseerd:

 • Huiskamerbezoeken van artiesten. Dit leverde tevreden momenten op en input voor gesprekken op een later tijdstip (kan op teruggekeken worden)
 • Aanschaf apparatuur in de categorie van ‘platenspeler’ etc. Dit geeft met name een geluksgevoel in het moment. Door apparatuur van ‘2018’ meer mogelijkheden om goede aansluiting te vinden op het moment in de huiskamer
 • Uitjes/momenten van samenzijn (soms met allen, soms in kleinere groepjes of individueel). De interactie en de beleving van het moment geeft geluk en aanknopingspunten voor gesprekken later

 

Humanitas

Tijdens de familie-avonden en in het kwaliteitsoverleg zijn cliënten (en mantelzorg) en medewerkers gevraagd naar specifieke interesses.

 • 2 x jaar grote wandeling voor hele locatie i.p.v. 1 keer per jaar, de organisatie wordt verzorgd door de medewerkers Welzijn en Activering
 • Nieuwe (belevingsgerichte) inrichting met stijladvies voor de PG afdelingen en de Somatische afdeling is gerealiseerd, waardoor het meer aansluit bij de bewoners.
 • Tutmiddagen worden georganiseerd, waar de nagelverzorging voor onze bewoners extra aandacht krijgt.
 • Kookworkshops worden wekelijks georganiseerd.
 • Paas- en kerstattentie voor alle bewoners.

 

De Elshof

Met nieuwe bewoners wordt er een intake gedaan wat hun behoefte is aan welzijn. Daarop worden de activiteiten georganiseerd. Bewoners die langer bij de Elshof wonen wordt tussen door steeds gevraagd wat ze wensen om te doen. Dat is de basis geweest voor de volgende activiteiten:

Woning A en woning C:

 • Er zijn verschillende uitstapjes georganiseerd wat de bewoners wensten zoals uit eten, wandelen in het bos en bij een kasteel, Intratuin en rond rit door de Sallandse heuvelrug.
 • Bewoners vinden het fijn om met z’n allen gezellig te eten, daarvoor is een barbecue, stamppotten buffet en een oudejaars lunch georganiseerd.

Woning B:

 • Omdat deze bewoners minder behoefte hebben om naar de activiteiten te gaan, zijn er activiteiten georganiseerd op de woning. Hierdoor is het rustiger voor de bewoners en genieten ze er van om in een kleine groep een activiteit te doen. Zoals de kinderboerderij op de woning, spelletjes op de woning.
 • Uitstapjes naar de behoefte die ze hadden, zoals uit eten, en een rondrit over de Sallandse heuvelrug.

Woning D:

 • Behoefte om meer activiteiten om van de woning af te gaan. Zoals beweegactiviteiten en samen eten zoals het stamppotbuffet en barbecue.
 • Persoonlijke aandacht zoals een beautymiddag om goed verzorgd te worden.

 

Eugeria

Alle woningen zijn bevraagd over welke met name buitenactiviteiten voor bewoners toegevoegde waarde hebben. Deze gesprekken zijn ook gebruikt als momenten voor oprechte aandacht voor de bewoners. Uitkomsten zijn gebruikt voor uitstapjes en worden meegenomen in het verdere tuinplan:

 • Zomerfeestweek voor alle bewoners
 • Feestelijke opening tuinproject
 • Vanuit alle woningen minimaal 1 x een bewonersuitje zoals een bezoek aan Borghuis, bezoek aan boerderij van een medewerker of naar Ootmarsum, met bewoners naar de bruiloft van een medewerkster
 • High Tea
 • Wellness middag
 • Sinterklaasviering met bewoners, medewerkers, familie en mentoren
 • Kerstvieringen d.m.v. High Tea, kerstbuffet, kerstdiner e.d.
 • Samen met studenten van het ROC Twente voor diverse bewoners een activiteit met een hond gedaan.
 • Individuele activiteiten zoals wandelen, extra aandacht voor cliënten die meer aandacht vragen / onrustig zijn, fietsen op de duofiets, ‘laatste wens’: op bezoek bij familie, naar Heracles, wellness bad, winkelen
 • Daarnaast zijn voor diverse woningen dementievriendelijke honden en katten aangeschaft, die reageren op beweging en aaien.

 

Hoog Schuilenburg

D.m.v. de intakes, gesprekken tijdens de zorgmomenten en tijdens de koffiemomenten in de Gasterij is een inventarisatie gemaakt van de wensen/ behoeften van de cliënten. Dit heeft geleid tot het organiseren van activiteiten op maat:

 • High Tea
 • Patatmiddag
 • Thema boerenweek
 • Optreden klassieke muziek.
 • Daarnaast zijn uitstapjes op wensbehoefte georganiseerd, o.a.:
 • Bezoek aan de Sterrewacht en museumpannenkoeken eten bij de Pas in Haarle. Een bewoner was hier met haar familie geweest en omdat hier mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt was het voor iedereen een win- win situatie.
 • 1x p maand zwemmen. Groepje van 3 bewoners hebben in de wintermaanden o.b. in De Kolk meegedaan aan Fifty Fit.

 

Titus Brandsmahof

Er is steeds gevraagd wat bewoners graag wilden, de activiteiten werden geëvalueerd met de bewoners waarna iets anders werd gepland. Bijvoorbeeld:

 • Een wandel 3-daagse voor alle bewoners. Iedere bewoner werd begeleid door een vrijwilliger of personeelslid. Bewoners vonden dat hun wereld groter werd nu ze mee naar buiten werden genomen,  individuele aandacht, en de gezelligheid van het samen zijn na afloop en onder het wandelen. Bewoners praten nu een half jaar later nog over de wandel 3-daagse en willen dit volgend jaar graag terug zien komen op het programma.
 • Kerst en adventsbakjes maken voor alle bewoners. Bewoners hadden er plezier in en konden het erg waarderen dat er zoveel aandacht voor de kerst is. Ieder geniet nu nog steeds van zijn / haar creativiteit en laten dit ook vol trots aan familie en vrienden zien die op bezoek komen of het is een enthousiast gespreksonderwerp aan de telefoon.
 • Sinterklaas vieren plus stampotbuffet
 • Huifkartocht
 • Zangavond
 • Gezellig met elkaar eten

 

De Weijdehof

Cliënten zijn, afhankelijk van hun mogelijkheden, gestimuleerd aan te geven wat zij graag zouden willen. Daarnaast is de mantelzorg gevraagd naar interesses van cliënten. Activiteiten die vervolgens zijn georganiseerd:

 • Zwemmen met bewoners in Hengelo
 • High Tea
 • Uitjes met de huifkar en muziek

 

De Botterhof

Door observatie en spontane gesprekken is geïnventariseerd waar bewoners blij van worden en waar ze van genieten. Of door een vraag te stellen zoals: hoe vierden jullie vroeger Sinterklaas? Het resultaat is o.a.:

 • Bezoek van een schoonheidsspecialist
 • Bezoek van Sinterklaas
 • Samen met familie: boottocht bij Ommen, high-tea en ijs toe
 • Dagje Giethoorn
 • Bezoek aan Wiezo en eten op de op het terras bij de ôale markt.
 • Fietsen op de duo-fiets. Om familie te bezoeken, een boodschap, bloemen/planten halen
 • Vaker er even uit in het dorp, bijvoorbeeld voor een ijsje. Bewoners ontmoeten dan vaak bekenden, zoals een kleinkind.
 • Terras opfleuren met bloemen en planten
 • Sinterkerst met cadeautjes en stampotbuffet
 • Samen met een paar bewoners een uitje voorbereid
 • Bad/verwenmoment voor individuele bewoner
 • Gezamenlijk huiskamer versieren voor Kerst
 • Extra personeel en aandacht tijdens het ontbijt
 • Wandelen
 • Huifkartocht en pannenkoeken eten
 • Rolstoelwandeling door Wierden en chinees buffet
 • Kerstmarkt
 • Uit eten met het team en de bewoners
 • Naar het tuincentrum

 

Eekmanhof

Het luisteren naar bewoners en het inventariseren van wensen maken onderdeel uit van de dagelijkse gesprekken en van het MDO. De activiteiten in 2018 waren bijvoorbeeld:

 • Er is een veilige tuin gemaakt waarin cliënten kunnen zijn. Een meneer gaat vaak naar buiten, door weer en wind, gewoon alleen, beetje lopen en rommelen.  Dit geeft hem ruimte en rust.
 • Duofiets wordt gebruikt als het lekker weer is. Meerderde cliënten vinden het heerlijk om buiten te zijn en wat te zien.
 • Wij zijn nog meer gaan kijken naar individuele behoeften van cliënten. Voor een cliënt zijn luisterboeken aangeschaft en voor een andere cliënt puzzels met grotere stukken.
 • Veel cliënten vinden het fijn om met een bal te gooien in een groep. We hebben Beweeg ID aangeschaft voor elke woning, om nog meer aan beweging te kunnen doen. Ook de niet-professionals pakken dit nu op. 
 • Resultaat hebben we gezien van de VU Amsterdam. Zij hebben aantal observaties uitgevoerd t.a.v. welbevinden van cliënten.  Bij de laatste observatie  werd er door hen geen enkel ongemak meer bij cliënten waargenomen.

 

Reggedal

Met bewoners wordt tijdens de intake, zorgmomenten en in het Ontmoetingscentrum besproken wat zij graag zouden willen aan activiteiten. In 2018 was dat o.a.:

 • Toneelavond
 • High Tea
 • Paasbrunch
 • Gezellig met elkaar en bewoners uit de wijk eten
 • Aanschaf gezelschapsspellen
 • Voorstelling Thea Kroese
 • Sinterklaas
 • Diverse uitjes.

 

Eltheto

Nadat individuele wensen zijn geïnventariseerd zijn er diverse activiteiten georganiseerd:

 • Muziektherapeut
 • Verschillende gezelschapsspellen (belevingsgericht)
 • Maandelijkse rit met Rode Kruis rolstoelbus
 • Abonnement op tijdschrift
 • Bloemen arrangement
 • Manicure
 • Snoezeltherapie
 • Deur en muurstickers
 • Viskar voor heel Eltheto elke maand
 • Luxe ontbijt en live cooking
 • High Tea
 • Kopje koffie bij Brasserie
 • Dementiewinkel: Turtle Lamp en Actieve robothond

 

 

 

 

Schutse

Op basis van de wensen van bewoners, zijn de volgende dingen georganiseerd:

 • Abonnement op het blad  Vorsten
 • Bloemetje voor bewoners
 • Af en toe luxe ontbijt
 • Elke maand een viskar
 • Huiskamer inrichten met bloemen/planten

 

Wellehof

De wensen van de bewoners rondom wensen en sociale contacten zijn geïnventariseerd met de vragen: waar wordt u gelukkig van, wat mist u hier, wat zijn uw wensen. Daarnaast is een werkgroep binnen de Wellehof aan de slag hoe welzijn tijdens de ADL vorm kan krijgen. Voorbeelden van activiteiten die zijn ontstaan na individuele wensen:

 • Een meneer gaf aan graag wat meer mannenactiviteiten te willen, maar dan wel gericht op sociale ontmoeting. Zoals leren biljarten. Ook wilde meneer graag meer weten over het lenen van groot letter boeken, daarom is contact gelegd met de bibliotheek.
 • Een andere bewoner gaf aan dat ze door haar slechtziendheid veelal gebonden is aan haar appartement. Hierdoor mist ze toch wel de sociale contacten. Deelnemen aan de gangbare activiteiten is voor haar geen optie omdat ze geen groepsmens is. Ze gaf zelf aan dat ze het leuk zou vinden als er iemand op “visite’ komt en dan natuurlijk met een gebakje. Dit is voor mevrouw geregeld. En het idee, met oprechte één op één aandacht zal ook als activiteit aan andere bewoners worden aangeboden.

 

 

Deskundigheidsbevordering

 • Landelijk congres W&T
 • Ondersteuning door de coördinator Welzijn & Activering
 • Inzet aandachtsvelder “Welzijn”
 • Reflectie
 • Klinische lessen (o.a. over Welzijn, welzijn tijdens ADL, euthanasie, inhalatie, zorgtechnologie, eigen regie, van andere disciplines,
 • Scholingen; regulier maar ook uit de catalogus. O.a.: balans in je hoofd, stressless op je werk, kopje thee met Ethiek, GLANS, oprecht contact, omgaan met gedrag, Palliatieve zorg, Welzijn (Namaste ism VU Amsterdam), weerbaarheid, MyCaRe, Moreel Beraad
 • Theatervoorstelling ‘ Ma’ van Hugo Borst
 • Theatervoorstelling ‘Dag Mama’
 • Teambuilding
 • Familieavonden
 • Begeleiding door ‘Radicale Vernieuwing’ hoe je cliënt nog beter kunt leren kennen
 • Cursus Spiritualiteit
 • Intervisie rondom het thema welzijn

Naast de extra middelen vanuit het kwaliteitsbudget zijn er net als voorgaande jaren ook extra middelen Waardigheid&Trots beschikbaar. Hiervoor leveren we een apart plan aan bij het zorgkantoor.

Er is voor 2019 wederom voor gekozen om de plannen met betrekking tot de daginvulling op individueel niveau samen met de cliënt te maken. De eerste contactpersoon uit het zorgteam kijkt samen met de cliënt en diens omgeving wat er in de daginvulling van belang is en hoe dit gerealiseerd kan worden. De monitoring vindt op gelijke wijze plaats als voorheen waarbij we afspraken vastleggen in het dossier van de cliënt en de verantwoording verwerken in het kwaliteitsjaarverslag.

Voor de plannen met betrekking tot deskundigheidsbevordering sluiten we aan bij het strategisch leerplan ‘Van vinken naar vonken 2017-2020’. Hierin leiden we onder andere Carintreggelanders op naar een hoger functieniveau, investeren we in ons Lerend Netwerk en kijken we op locatie-/teamniveau naar de individuele ontwikkelbehoefte. Deze ontwikkelbehoefte wordt omgezet in opleidingsplannen, welke per locatie zijn verwerkt in de lokale kwaliteitsplannen. We verantwoorden ons over de bestedingen in het kwaliteitsjaarverslag.

Extra inzet zorgpersoneel
Onze grootste uitdaging blijft het verminderen van de werkdruk. In 2017 en 2018 hebben we vooruitlopend op de extra gelden voor de inzet van personeel al extra personeel ingezet om de werkdruk te verminderen. Met de komst van het kwaliteitsbudget krijgen we nu ook meer ruimte in financiële middelen om extra personeel in te zetten. We kijken hierbij per locatie op welke wijze we de werkdruk het beste kunnen verminderen. Want elke locatie is verschillend. De krapte op de arbeidsmarkt maakt het ons niet gemakkelijk. Daarom zoeken we dichtbij onze cliënten naar creatieve oplossingen.

Extra inzet psychologen & geestelijke verzorging
Centraal merken we binnen ons Expertisecentrum een hoge werkdruk. Onze psychologen komen tijd tekort om medewerkers optimaal te kunnen ondersteunen bij de cliëntvraag. Dit komt door de verzwaring van problematiek van onze cliënten en de toenemende aanwezigheid van cliënten met psychische en cognitieve stoornissen in onze huizen. Zeker bij cliënten met een hoge mate van onbegrepen gedrag zien we dat meer ondersteuning in de vorm van uitleg, coaching, gedragsanalyses en signaleringsplannen noodzakelijk is. Door ondersteuning van de psycholoog wordt de kwaliteit van het team verhoogd en kunnen escalaties van onbegrepen gedrag voorkomen worden. Daarnaast is er ten gevolge van de toenemende complexiteit van zorg ook steeds meer vraag naar ondersteuning van geestelijke verzorging. Daarom begroten we een deel van het kwaliteitsbudget (€ 1116.120,-) voor de uitbreiding van onze formatie psychologen en begroten we ook een deel voor de uitbreiding van onze formatie geestelijk verzorgers (€ 46.880,-).

Extra inzet muziektherapeuten
Het afgelopen jaar hebben we met elkaar ervaring mogen opdoen over de betekenis van muziek door onze deelname aan het project ‘muziektherapie en dementie’, welke werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie en VitaValley. We hebben gezien dat muziektherapie van grote waarde is voor onze cliënten. Of het nu gaat om cliënten die muzikaal zijn en bij de uitoefening van hun passie begeleiding nodig hebben of om mensen die door neurologische schade geen uiting meer kunnen geven aan hun emoties zonder muziek. Muziektherapie helpt. Want het is de toon die de muziek maakt. Door middel van muziektherapie worden onze cliënten op een voor ons nieuwe manier aangesproken en wordt onze zorg verrijkt. Daarom reserveren we € 29.000,- van het kwaliteitsbudget voor de inzet van een muziektherapeut.

Begeleiding na opname
Met de toenemende complexiteit van de zorgvraag van huidige en toekomstige cliënten is het in kaart brengen van de ondersteuningsvraag en de wensen van de cliënt steeds belangrijker. Dit vraagt veel van de zorgregelaars en teams, doordat bij opname meerdere disciplines betrokken moeten worden om de ondersteuningsbehoefte en mogelijkheden af te stemmen en de cliënt naar de best passende plek te bemiddelen. In de praktijk blijkt dat dit erg lastig is en pas na opname een volledig beeld van de zorgvraag gevormd kan worden. Hierdoor merken we een toename in het aantal herindicaties en interne overplaatsingen. Daarom begroten we een deel van het kwaliteitsbudget (€ 50.000,-) voor de uitbreiding van het team van zorgregelaars met 1 FTE. Hierdoor ontstaat er meer tijd om cliënten te blijven volgen in de eerste weken van opname en het eerste MDO.

Toekomstbestendig doelgroepenbeleid
De wereld om ons heen verandert. En daarmee verandert ook de vraag naar zorg. Daarom hebben we in 2018 ons doelgroepenbeleid en onze visie op zorg voor dementie geëvalueerd. In 2019 willen we dit implementeren. We stellen daarom een deel van het kwaliteitsbudget (€ 25.000,-) hiervoor beschikbaar. Dit geld zal worden besteed aan projecturen voor het in afstemming met de regio opzetten vaneen speciale afdeling voor de tijdelijke opname van cliënten met een hoge mate van onbegrepen gedrag. We willen hiermee het aantal escalaties van onbegrepen gedrag van cliënten na een opname of overplaatsing verkleinen. De projectgroep komt met een advies voor implementatie en zal onze ervaringen delen met de regio.

Zorgtechnologie
Zorgtechnologie biedt vele kansen. Zo kan het welzijn van onze cliënten worden vergroot door de inzet van zorgtechnologie en kan zorgtechnologie een bijdrage leveren aan een efficiënte inzet van onze medewerkers. We vinden dat we de kansen die zorgtechnologie ons biedt nog te weinig benutten. Daarom zetten we een fors deel van het kwaliteitsbudget (€ 365.833,-) in voor zorgtechnologie. Er zal voor de komende drie jaar een eigenaar zorgtechnologie worden aangenomen die de opdracht krijgt zorgtechnologie te implementeren welke bijdraagt aan het welzijn van onze cliënten en een efficiënte inzet van zorgpersoneel. De eigenaar zorgtechnologie maakt gebruik van de mogelijkheden van het probeer lab van de TZA. Die technologie die hieruit een meerwaarde blijkt te zijn voor onze cliënten en medewerkers, zullen we voor onze eigen organisatie met deze middelen aanschaffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van GPS systemen om de leefwereld van cliënten met dementie te vergroten. Aan cameratoezicht waardoor de medewerker op verschillende plekken tegelijk toezicht kan houden. Of slim incontinentiemateriaal waardoor cliënten minder vaak onnodig verschoond hoeven te worden. De eigenaar zorgtechnologie zal de verbindende schakel vormen met interne en externe initiatieven als ons Expertiseteam Dementie, Vitaal Twente en de TZA. Door de inzet van zorgtechnologie worden onze zorgmedewerkers ontlast, zal de werkdruk afnemen en wordt het welzijn van onze cliënten vergroot.

Aandacht met Glans
Kunst en entertainment. Voor veel mensen een belangrijke bijzaak in het leven. En zeker bij mensen met dementie kan deze vorm van aandacht veel betekenis hebben. Door middel van theater en muziek kan contact worden gemaakt met mensen die daar normaliter moeite mee hebben. Binnen Carintreggeland hebben we een groep medewerkers die met regelmaat onder de naam ‘Glans’ huiskamervoorstellingen verzorgt voor onze cliënten. We willen de talenten van onze cliënten, collega’s en vrijwilligers hiervoor nog meer benutten. Dit willen wij doen door meer medewerkers theatrale vaardigheden aan te leren die zij in hun dagelijks werk kunnen toepassen. Daarnaast willen wij onderzoeken welke andere vormen van kunst en entertainment, zoals yoga, dans of beeldhouwen, een positieve bijdrage kunnen leveren aan het welbevinden van onze cliënten. Daarom zullen wij een deel van het kwaliteitsbudget (€ 50.000,-) reserveren voor ‘Glans’. Dit zullen wij besteden aan project- en coördinatie uren voor het opzetten en uitvoeren van een theaterbureau voor Glans. Met dit theaterbureau kan laagdrempeliger gebruik worden gemaakt van het aanbod en kan het aanbod beter op de vraag worden afgestemd.

Ondersteuning voor leren en ontwikkelen
Leren en ontwikkelen is een speerpunt binnen Carintreggeland. Naast de aandacht voor leren, loopbaanontwikkeling en opleiden van medewerkers van Carintreggeland, bieden we aan ruim 700 stagiaires per jaar een stage plek. Daarnaast richten wij ons meer en meer op mensen die op latere leeftijd kiezen voor de zorg. Zo zijn in het voorjaar van 2018 38 collega’s met een maatschappelijk dienstverleningsdiploma, versneld opgeleid als verzorgende IG. In samenwerking met Saxion Parttime school hebben we jaarlijks vacatures voor zij-instromers voor de HBO-V duaal.

In relatie tot de arbeidsmarkt problematiek leiden we steeds meer mensen op. In het schooljaar 2017-2018, hebben we 30 fte meer mensen in opleiding gehad dan in het schooljaar 2016-2017. De verwachting is dat we de komende jaren nog meer mensen zullen gaan opleiden. Daarbij richten we ons ook op het inzetten van talenten van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. In nauwe samenwerking met het werkplein Twente leiden we mensen toe naar een opleidingsplek binnen Carintreggeland.

Bovenstaande vraagt om goede begeleiding van de studenten, de werkbegeleiders en de teams binnen Carintreggeland. De extra inzet van een praktijkopleider zal ons helpen om de toename van het aantal stagiaires en studenten te coördineren en vorm te geven. Daarbij zullen we binnen het team praktijkopleiders meer kennis en competenties ontwikkelen op het gebied van job coaching. Daarom reserveren we €50.000,- van het kwaliteitsbudget om leren en ontwikkelen binnen Carintreggeland te kunnen blijven ondersteunen.

Kwaliteit van zorg
Vanaf 2016 zijn we begonnen met het uitvoeren van kwaliteitsaudits door kwaliteitsverpleegkundigen. Hiervoor werden verpleegkundigen die deels in de wijk of in een van onze huizen in dienst waren ook deels ingezet om de kwaliteit van zorg bij andere wijken of huizen te toetsen. Deze manier van het uitvoeren van audits bevalt ons goed. De audits geven ons goede informatie over de kwaliteit van zorg en we merken dat we vaker een audit uit willen voeren dan onze formatie op het moment toelaat. Bovendien vragen teams steeds frequenter op eigen initiatief een audit aan. Momenteel kunnen we deze aanvragen niet allemaal tijdig honoreren. Daarom breiden we met een deel van het kwaliteitsbudget (€ 25.000,-) onze formatie kwaliteitsverpleegkundigen met 0.5 FTE uit. Zodat we nog meer zicht krijgen op de kwaliteit en veiligheid van onze zorg.

Vrij lokaal budget
Met de 15% die beschikbaar is gesteld binnen het kwaliteitsbudget voor het verhogen van de productiviteit en deskundigheid, nieuwe technologie en welbevinden willen we centraal een aantal zaken goed regelen. Deze zaken zijn hierboven beschreven. Op de locaties zijn er echter vaak ook hele specifieke wensen voor welzijn die speciaal voor die locatie gelden. Zo willen sommige locaties de woonomgeving belevingsgerichter inrichten en willen andere locaties meer ruimte voor activiteiten met de cliënten. Wat de wensen van de locaties zijn hangt af van de doelgroep, maar ook van de omgeving en de context van die specifieke locatie. Daarom willen we € 200,- per cliënt vrij beschikbaar stellen voor de locaties. Hiermee kunnen zij, passend binnen de richtlijnen van het budget, naar behoefte dit deel van het extra geld uitgeven ten behoeve van welzijn van onze cliënten.

Overzicht aanvraag kwaliteitsbudget 2019

In onderstaande tabel is de totale aanvraag voor het kwaliteitsbudget uiteen gezet. Landelijk is er 6% van de totale omzet verpleeghuiszorg aan kwaliteitsbudget beschikbaar gesteld. Omdat we ambitieuze plannen hebben opgesteld, hebben we meer budget aanvraagd dan de 6% die is gereserveerd. Op basis van het bedrag dat we daadwerkelijk toegewezen krijgen, zullen we indien nodig onze plannen op onderdelen aanpassen.

  Doel Kosten
Zorgpersoneel (85%) Zorgmedewerkers (lokaal) € 4.829.600  
  Psychologen € 116.120  
  Zorgregelaars € 50.000  
  Geestelijk verzorgers € 46.880  
  Muziektherapeuten € 29.000  
Overige (15%) Vrij lokaal budget € 265.662  
  Zorgtechnologie € 365.833  
  Doelgroepenbeleid € 25.000  
  Glans € 50.000  
  Ondersteuning voor leren en ontwikkelen € 50.000  
  Kwaliteitsverpleegkundigen € 50.000  
Correctie Wijzigingen cliëntaantallen - € 98.509  
Totaal   € 5.779.586  

 

De extra inzet van zorgpersoneel is in de individuele locatieplannen ook voor 2020 en 2021 aangegeven. De verwachting is dat de invulling en argumentatie van de benodigde gelden op basis van de resultaten van het jaar 2019 voor 2020 en 2021 nog wat kunnen veranderen. Voor de meeste locaties geldt dat voor de jaren 2019 en 2020 met name de focus zal liggen op het uitbreiden van de basiszorg en het stabiliseren van de werkdruk. Voor 2021 is de verwachting dat er met de gelden van het kwaliteitsbudget meer verdieping kan worden gezocht in kwaliteitsvraagstukken en er meer ruimte kan zijn voor deskundigheidsbevordering.

Daarnaast zal in 2020 en 2021 stapsgewijs een verdere uitbreiding van de formatie behandelaren plaatsvinden. De verwachting is dat in 2020 en 2021 het aantal specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, geestelijk verzorgers, muziektherapeuten en andere disciplines moet worden verhoogd om mee te groeien met de toenemende complexiteit van zorg. Op basis van de resultaten van 2019  zullen de plannen voor  2020 en 2021 in respectievelijk 2019 en 2020 concreet worden gemaakt.

Overige investeringen die we met het kwaliteitsbudget willen financieren in 2020 en 2021 worden hieronder genoemd. De voorbereidingen voor onderstaande zullen in 2019 reeds starten.

 • Duurzame inzet van (oudere) medewerkers:

  We hebben binnen Carintreggeland relatief veel oudere medewerkers in dienst die kampen met (dreigende) fysieke problemen en chronische aandoeningen. En bovendien hebben we een erg hoog ziekteverzuim. Oudere medewerkers hebben echter vaak veel ervaring. Deze talenten kunnen we duurzamer inzetten. Dit willen we doen door hen de ruimte te geven om hun ervaringen met meer Carintreggelanders dan het eigen team of de eigen locatie te delen door een programma op te zetten waarin ervaren collega’s een coachende rol krijgen. Op deze manier stimuleren we een leven lang leren en kunnen we collega’s langer gezond aan het werk houden.

  Daarnaast kijken we breed naar duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Om ook bij onze jongere medewerkers het verzuim zo laag mogelijk te houden

 • Opzetten intern Expertiseteam Dementie

  De toenemende complexiteit van zorg maakt dat we steeds vaker individuele complexe vraagstukken tegenkomen die vragen om een specialistisch advies op met name onbegrepen gedrag. We hebben hiervoor expertise in huis die we niet altijd even efficiënt benutten. Daarom willen we een intern Expertiseteam Dementie opzetten waar een casemanager dementie, verschillende behandelaren, een geestelijk verzorger, een medewerker van het Leerhuis en verschillende zorgmedewerkers (intra- en extramuraal) onderdeel vanuit kunnen maken. De bedoeling is dat dit Expertiseteam (nieuwe) kennis vergaart en deelt. Niet alleen met elkaar, maar juist ook met andere behandelaren en zorgteams. Het Expertiseteam functioneert ook als vraagbaak en kan indien nodig worden ingeschakeld om een cliënt te observeren en advies te geven.

 • Ondersteuning bij zelforganisatie

Wij werken in zelforganiserende teams. Dat doen we omdat we daar in geloven. Want dichtbij onze cliënten kan de zorg het beste worden afgestemd op individuele wensen. Op een Waardevol Leven. Teams krijgen daarin de vrijheid om zelf te ontdekken en de ruimte te zoeken. Op zoek naar hoe het werk makkelijker en beter kan. Maar met meer vrijheid en ruimte komt ook meer verantwoordelijkheid. Want er mag veel, maar niet alles kan. Teams moeten rekening houden met logische grenzen. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Daarom willen we meer investeren in tools die onze teams kunnen ondersteuning in zelforganisatie.

 • Zorgtechnologie

Voor 2019 hebben we al geld geïnvesteerd voor zorgtechnologie. Ook voor de jaren 2020 en 2021 willen we hierin meer geld investeren. Om bij te dragen aan welzijn en een efficiënte inzet van zorgpersoneel. Op basis van de resultaten van 2019 zullen we voor 2020 en 2021 specificeren waar we dit precies aan willen besteden.

Onze doelgroepen

Hier vind je een overzicht van het aantal cliënten per zorgsoort met leeftijdsverdeling.

Zorgsoort/leeftijd <50 jr 50-60 jr 60-70 jr 70-80 jr 80-90 jr >90 jr Totaal
Wijkverpleging 165 283 605 1.547 2.508 628 5.736
Dagbesteding 36 15 22 101 172 41 387
Thuisbegeleiding 248 103 71 75 50 15 562
Eerstelijns behandeling 1 - 4 14 13 4 36
ELV - 1 8 23 32 19 83
GRZ 1 4 5 22 36 8 76
VV zonder behandeling 1 3 15 72 271 135 497
VV met behandeling 2 9 52 185 450 190 888
Totaal 454 418 782 2.039 3.532 1.040 8.225

Dit overzicht heeft als peilmoment juli 2018.

Doelgroep ZZP <50jr 50-60jr 60-70jr 70-80jr 80-90jr >90jr Eindtotaal
SOM excl. BH 1VV - - - - - 1 1 (0,1%)
  2VV - - - - 1 5 6 (0,5%)
  3VV - - - - 15 13 28 (2%)
  4VV - - 5 33 147 76 260 (20%)
  5VV - 1 2 4 25 12 42 (3%)
  6VV 1 2 2 12 47 25 89 (7%)
Totaal SOM excl. BH               429 (33%)
SOM incl. BH 4VV+BH - - 1 - 4 - 5 (0,4%)
  6VV+BH - 4 15 38 73 49 179 (14%)
  8VV+BH - 2 7 8 8 2 27 (2%)
  10VV+BH - - 2 - 6 5 13 (1%)
Totaal SOM incl. BH               224 (17%)
PG 5VV+BH - - 12 102 305 122 541 (41%)
  7VV+BH - 1 8 25 55 11 100 (8%)
Totaal PG               641 (49%)
GP 4VV+BH - - - 1 - - 1 (0,1%)
  5VV+BH - - - - 1 - 1 (0,1%)
  6VV+BH - 1 3 1 2 1 8 (0,6%)
  7VV+BH - 1 3 5 1 - 10 (0,8%)
  8VV+BH - 1 - - - - 1 (0,1%)
Totaal GP               21 (1,6%)
Eindtotaal   1 (0,1%) 13(1%) 60 (5%) 229 (17%) 690 (52%) 332 (24%) 1315

Dit overzicht heeft als peilmoment juli 2018.