Personeelssamenstelling

Wij Carintreggelanders vormen Carintreggeland. En we zijn met veel. Zo bestaat onze wijkverpleging bijvoorbeeld al uit circa honderd teams en wordt de intramurale zorg gevormd door zo’n tweehonderd teams. Daarnaast zijn er nog teams werkzaam bij de Ledenservice, thuisbegeleiding, dagvoorziening én zijn we actief in de eerstelijn. In veel teams kunnen wij rekenen op de onbaatzuchtige versterking van vele (in totaal maar liefst 2638) vrijwilligers, die het leven van onze cliënten nog een stukje waardevoller maken. Onze medewerkers die direct voor onze cliënten zorgen worden tijdens hun werk ondersteund door medewerkers werkzaam in de bedrijfsondersteuning.

Aantal medewerkers

3.974

medewerkers zijn in dienst bij Carintreggeland

Plezier in het werk

8,0

punten geven medewerkers voor plezier in het werk.

Aandachtspunt

Werkdruk

is het grootste aandachtspunt volgens medewerkers.

Goed voor anderen zorgen begint bij goed zorgen voor onszelf. Maar de werkdruk kan hoog zijn. En soms gaan er dingen mis, waardoor we het gevoel hebben dat het anders moet. Dat het beter kan. We lopen soms op onze tenen of zelfs op ons tandvlees. Want we gaan vaak door om onze cliënten en collega’s niet in de steek te laten. En daarom moet het anders. Dat doen we onder andere door ruimte te geven en te nemen in de inzet van personeel. Daarnaast ondernemen we meer om ervoor te zorgen dat we voor nu en in de toekomst voldoende deskundige collega’s hebben en houden. En hebben we veel aandacht voor het werven en binden van collega's.

Het kwaliteitsbudget

Voor de komende jaren, 2019 tot en met 2021, krijgen we met het kwaliteitsbudget, extra ruimte voor personele inzet. Per locatie is aan de hand van de begroting bekeken hoeveel extra middelen de komende drie jaar nodig zijn om de kwaliteit van zorg te optimaliseren. De aanvraag van het kwaliteitsbudget is verwerkt in de lokale plannen. Hierin staat hoeveel extra personeel de locatie de komende jaren in wil zetten en welke voornemens de locatie daarbij heeft. Deze lokale plannen zijn per locatie te vinden op de pagina Huizen en Ambities.

Naast de lokale plannen zullen we met het kwaliteitsbudget ook een aantal zaken centraal organiseren. Zodat we het samen steeds beter doen. De plannen die hiervoor zijn gemaakt, staan op de pagina Zorg en Ambities.

Onze resultaten:

Binnen Carintreggeland kijken we kritisch naar de arbeidsmarkt. We zien de krapte. En proberen op verschillende manieren mensen die in de zorg willen werken aan ons te binden.

Oriëntatiebanen

Vanaf 2018 bieden we binnen Carintreggeland oriëntatiebanen aan. Met een oriëntatiebaan kan iemand zonder geschikt diploma drie maanden betaald stagelopen in de zorg. Bij wederzijds enthousiasme wordt na de stageperiode een baan en studie aangeboden. Er is een grote behoefte aan oriëntatiebanen, waardoor we niet alle gegadigden een plek kunnen bieden. Inmiddels zijn zo’n 36 mensen gestart met een oriëntatiebaan. De verwachting is dat een groot deel van hen uiteindelijk de opleiding tot verzorgende-IG afrondt.

Zij-instromers

Via een zij-instroom traject worden mensen met een heel ander diploma omgeschoold tot Verzorgende IG of Verpleegkundige. In 2018 zijn 12 mensen aangenomen en gestart met een opleiding tot Verzorgende IG. We werken daarbij nauw samen met het Werkplein Twente. Daarnaast werden twee mensen met een HBO of WO diploma aangenomen en die zijn gestart met de opleiding HBO verpleegkunde.

Ook in 2019 bieden we oriëntatiebanen en werk-leerovereenkomsten aan. Zij worden ondersteund door werkbegeleiders. Een aantal locaties geeft in de lokale plannen aan dat zij meer medewerkers van niveau 1 willen inzetten. Als Carintreggeland zullen we ons daarom ons functiehuis aanpassen. Zodat we taken goed afgebakend houden en medewerkers van elkaar weten wat zij kunnen verwachten.

Doorgroei

Naast oriëntatiebanen en mogelijkheden voor zij-instromers investeren we ook intern in opleidingen. In 2018 hebben veel collega’s de mogelijkheid gekregen om zich te ontwikkelen en een opleiding tot helpende, verzorgende IG of verpleegkundigen te volgen. Ruim 70 collega’s hebben hier gebruik van gemaakt.

Helpende Handen Hengelo (HHH)

Al sinds 2012 participeert Carintreggeland in het succesvolle project Helpende Handen Hengelo. Dit is een wijkleerbedrijf waarin Carintreggeland met onder andere de Gemeente, het ROC van Twente, Zorggroep Manna en de SWB samenwerkt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans te bieden op een baan in de zorg. Onder het motto ‘een leven lang leren’ leiden we deze mensen op tot volwaardige collega’s op niveau 1 en niveau 2. Een groot deel van de deelnemers krijgt na afloop van de stage een baan aangeboden. Verbinding zoeken met partners en collega organisaties vinden we belangrijk. Zorggilde Reggestreek is een initiatief binnen de gemeente Rijssen-Holten. Binnen dit samenwerkingsverband volgen jongeren de gecombineerde opleiding MZ/VZ. De jongeren krijgen een baan en een studie aangeboden.

We willen met elkaar Waardevol Werken. Dat betekent zo optimaal mogelijk ons werk uitvoeren, plezier hebben, gezond en fit zijn, gemotiveerd zijn, de juiste vakkennis hebben én een goede balans tussen werk en privé. Als deze balans op orde is dan geloven wij dat het prettig is om bij Carintreggeland te werken. En Waardevol te kunnen Werken. 

In 2018 is er een visie ontwikkeld op de inzetbaarheid van collega’s. Deze visie is gebaseerd op de visie op Waardevol Werken. In 2019 wordt deze geïmplementeerd.

Het afgelopen jaar is gestuurd op inzetbaarheid door:

 • Inzetbaarheidworkshops voor medewerker en manager.
 • PFZW-workshops  (Pensioenfonds Zorg&Welzijn). Hierin was aandacht voor het lang gezond doorwerken en de wijze van aandacht van de manager voor inzetbaarheid en verzuim.
 • Opstellen en bespreken verzuimanalyse Carintreggeland breed en op cirkelniveau door Vernet (Vernet is een kennisnetwerk en onderzoeksbureau gespecialiseerd in het verzamelen, benchmarken én interpreteren van gegevens over personeelszaken in de zorgsector)
 • Kwartaalanalyses Vernet Viewer en Viewer Plus
 • Gesprekken vanuit HR op tactisch niveau op basis van de analyses door Vernet

We zijn een dienstverlenende organisatie. En hebben onze collega’s hard nodig. Nu, maar ook in de toekomst. We kijken daarom hoe we de komende jaren ervoor zorgen dat we de juiste samenstelling aan collega’s hebben en houden. Zodat we kunnen inspelen op veranderingen in de zorgvraag, de arbeidsmarkt en ons eigen personeelsbestand. Eind 2018 hebben we hierover gebrainstormd. Samen met dr. Gerard Evers hebben we in verschillende sessies nagedacht hoe we hier invulling en uitvoering aan kunnen geven. In 2019 gaan we door met de uitwerking hiervan.

We werken in kleine teams, dichtbij onze cliënten. Het zorgt ervoor dat wij onze cliënten goed leren kennen. En ons werk goed kunnen organiseren. Want de zorgcollega’s weten het beste hoe ze de zorg zo kunnen organiseren dat het bijdraagt aan Waardevol Leven. Dit vraagt iets van de teamsamenstelling. Teams kunnen bij Carintreggeland daarom hun eigen collega’s selecteren. Het hele werving- en selectieproces is daarvoor decentraal georganiseerd. Het afgelopen jaar hebben we dit proces kritisch bekeken en waar nodig bijgesteld. We zagen dat we, onder andere gezien de krapte op de arbeidsmarkt, efficiëntieslagen konden maken. Daarom is er in de regio Hengelo/Borne een pilot gestart waarbij het werving- en selectieproces voor een deel weer centraal door de afdeling HR werd georganiseerd. De pilot was een succes! De teams kunnen nog steeds hun eigen collega’s selecteren, maar hebben niet de administratieve lasten. Daarbij kunnen sollicitanten die bij de ene locatie geen plekje kunnen vinden, door de HR afdeling wel worden doorverwezen naar een andere locatie. Zo werken we decentraal waar nodig en ondersteunen we centraal waar het kan!

Regionaal werken we samen met collega organisaties aan de arbeidsmarktproblematiek. Zo hebben we een intentieverklaring ondertekend; het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). Het doel hiervan is onze krachten bundelen en komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn in de regio. Verder werken we mee aan het gezamenlijke aanpak rondom arbeidsmarkt ‘convenant verpleeghuizen Regio Twente’. Hierin staan samenwerkingsafspraken voor de regio voor de komende jaren.

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat het er niet eenvoudiger op wordt om onze vacatures te vervullen. Om potentiële collega’s te interesseren voor een baan bij ons, zijn we van start gegaan met een wervingscampagne genaamd ‘het echte werk’. Voor deze wervingscampagne is een aparte website ingericht waarop onder andere alle vacatures zichtbaar zijn en een aantal van onze collega’s vertellen wat hun werk bij Carintreggeland zo leuk maakt. We krijgen veel respons op de wervingscampagne en veel nieuwe collega’s geven aan gesolliciteerd te hebben, doordat de campagne hen erg aansprak. Niet alle vacatures kunnen worden vervuld, maar we zijn op de goede weg.

Nieuwe collega’s verwelkomen, doen we met open armen, waardoor zij zich direct welkom en betrokken voelen. Om dat te faciliteren hebben we een introductieprogramma ontwikkeld, genaamd ‘warm welkom’. Dit introductieprogramma bestaat onder andere uit verplichte kennis workshops en een introductiebijeenkomst. Tijdens het eerste halfuur van de introductiebijeenkomst worden de nieuwe collega's welkom geheten door een afvaardiging van collega’s uit de hele organisatie. Ook de Raad van Bestuur heet de nieuwe collega’s officieel welkom. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over de organisatiestructuur en de missie en visie van ons als Carintreggelanders. Het nieuwe inwerkprogramma en de introductiebijeenkomsten worden door de collega’s als een meerwaarde en verbetering ervaren.

Het verzuimpercentage ligt hoger dan we zouden willen en moet omlaag. Naast ruimte in de inzet van personeel zijn er meer acties uitgezet. Zo bieden we de teams bijvoorbeeld de workshop 'Van verzuim naar inzetbaarheid’ aan. Onze zelforganiserende teams zijn zelf verantwoordelijk voor de eerste twee weken van re-integratiebegeleiding van zieke collega’s. De workshop geeft het team handvatten hoe om te gaan met verzuim van collega’s.

Ook werken we met een inzetbaarheidscoach. De inzetbaarheidscoach neemt op de tweede verzuimdag telefonisch contact op om te vragen hoe het gaat. Indien mogelijk maakt de inzetbaarheidscoach afspraken over hoe iemand toch inzetbaar kan zijn. Veel collega’s weten niet welke mogelijkheden er allemaal zijn. De inzetbaarheidscoach krijgt veel positieve reacties van collega’s over het feit dat ze zo snel al iets van de organisatie horen.

Op teamniveau laten we verzuimanalyses door kennisnetwerk en onderzoeksbureau Vernet uitvoeren. Teams kunnen individueel met de resultaten van de analyses aan de slag. Met als doel het ziekteverzuim te verlagen.

Omdat we nog niet helemaal tevreden waren met het resultaat en het extra inzetten van personeel onvoldoende effect leek te hebben, is in 2018 een verzuimanalyse uitgevoerd op ons totale verzuim door bureau Falke & Verbaan. De resultaten hiervan zullen we in 2019 gebruiken om ons verzuimcijfer te verlagen. Daarnaast delen we de opgedane kennis in de regio.

 • In elke woning is standaard een professional van ten minste niveau 3 aanwezig. Deze wordt waar nodig ondersteund door een zorgmedewerker van niveau 1 of 2.
 • Onze professionals werken samen in een multidisciplinair team, dat bestaat uit artsen, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten.
 • Voor specifieke vragen kan een beroep worden gedaan op onze gespecialiseerd verpleegkundigen en geestelijk verzorgers.
 • Op elke locatie is binnen 30 minuten een verpleegkundige en/of een arts ter plaatse.
 • Permanente aanwezigheid in de huiskamers is een uitgangspunt. De praktijk is echter weerbarstig en de realiteit tegendraads. Hierdoor is dit streven helaas niet altijd een garantie. Vanuit onze professionaliteit schatten we de situatie in. We sturen waar nodig en we werken samen met onze cliënten, vrijwilligers, mantelzorgers en het multidisciplinair team.
 • Het multidisciplinair team evalueert de samenwerking op cliëntniveau tijdens de MDO’s. Ook komen zij op locatieniveau eens per halfjaar samen om de algemene samenwerkingsafspraken te evalueren en verder te ontwikkelen.
 • Expertise die we niet in huis hebben proberen we te halen bij collega organisaties. Zodat we zoveel mogelijk samen doen. En samen vooruit komen.
 • We willen als organisatie continu verbeteren en blijven groeien. Ontwikkelen begint bij onszelf. Daarom organiseren wij regelmatig teamontwikkelgesprekken. Gesprekken waarin wij bespreken wat de individuele- en teamwensen zijn voor groei en ontwikkeling, reflectie en scholing. Dit begint met kleine simpele dingen. Want bergen verzet je steen voor steen. En met iedere steen die we verzetten, worden we sterker. Zo hebben en houden we de professionaliteit, moed en kracht om steeds grotere hindernissen aan te kunnen.

Meer informatie over onze personeelssamenstelling vind je hier:

Zorgsoort Functie Niv.1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 Totaal
Thuisbegeleiding Thuisbegeleider     4       4
  Coördinerend thuisbegeleider       49     49
  Gespecialiseerd thuisbegeleider         15   15
  Leerling     6       6 (8%)
  Totaal thuisbegeleiding             74
Wijkverpleging Helpende   2         2
  Verzorgende     620       620
  Verpleegkundige       180 124   304
  Casemanager         20   20
  Verpleegkundige MTH team         6   6
  Leerling     17 48 46   111 (10%)
  Totaal wijkverpleging             1.063
Dagbesteding Ondersteuning 1           1
  Verzorgende     5       5
  Welzijnsmedewerker     48 22     70
  Leerling             0
  Totaal dagbesteding             76
Intramurale zorg Medewerker huishouding 178           178
  Helpende   264         264
  Verzorgende     986       986
  Verpleegkundige       220 8   228
  Welzijnsmedewerker     33 19     52
  Ondersteuning 14 95 13       122
  Leerling   8 102 118 22   249 (12%)
  Totaal intramurale zorg             2.079
Expertise centrum Basisarts           5 5
  Specialist Ouderengeneeskunde           6 6
  Verpleeghuisarts           1 1
  Verpleegkundig specialist         10   10
  BOPZ-arts           1 1
  GZ psycholoog           5 5
  Psycholoog           7 7
  Diëtist         12   12
  Ergotherapeut         13   13
  Ass. Ergotherapie     1       1
  Fysiotherapeut         18   18
  Ass. Fysiotherapie     1       1
  Logopedist         5   5
  Diabetes verpleegkundige         1   1
  Geestelijk verzorger         3   3
  Pastor         1   1
  Leerling           1 1 (1%)
  Totaal expertisecentrum             91
Care-flex Medewerker huidhouding 5           5
  Helpende   36         36
  Verzorgende     24       24
  Verpleegkundige       11 7   18
  Welzijnsmedewerker     3  

 

  3
  Leerling     9 11 27   47
  Totaal Care-flex             133
Zorgregelaars           17   17
Meld-&Zorgcentrale       28 15     43
Serviceteam         10     10
Ondersteuning     12 57 53 73 31 224
Totaal               3.814

Deze cijfers hebben als peilmoment 31 december 2018.

Onder ondersteuning vallen alle niet-zorgdiensten binnen Carintreggeland, zoals medewerkers van het Leerhuis, medewerkers van I&A, medewerkers van F&C, medewerkers van Twinta, medewerkers van HR, communicatie en Raad van Bestuur.

Zorgsoort Functie Niv.1 Niv.2 Niv.3 Niv.4 Niv.5 Niv.6 Totaal
Zorg Ondersteuning 8 7 2 1     18
  Medewerker huishouding 19           19
  Helpende   85         85
  Verzorgende     107       107
  Verpleegkundige       45 12   57
  Medewerker Welzijn&Activering     7       7
  Coördinator Welzijn&Activering       2     2
  Casemanager         4   4
  Thuisbegeleider     2 7 2   11
  Leerling 12 40 165 167 88 1 473
  Oriëntatiebaan             4
  Totaal Zorg             787
Expertisecentrum Basisarts           1 1
  Ergotherapeut         1   1
  Logopedist         1   1
  Psycholoog           2 2
  Gezondheidspsycholoog           1 1
  Specialist Ouderengeneeskunde           1 1
  Totaal Expertisecentrum             7
Meld-&Zorgcentrale       3 2     5
Zorgregelaars           1   1
Ondersteuning         5 12 3 20
Totaal               820

 

Deze cijfers hebben als peilmoment 31 december 2018.

 

Zorgsoort Functie Niv.1 Niv.2 Niv.3 Niv.4 Niv.5 Niv.6 Totaal
Zorg Ondersteuning 6 6   1     13
  Medewerker huishouding 20           20
  Helpende   44         44
  Verzorgende     178       178
  Verpleegkundige       82 32   114
  Medewerker Welzijn&Activering     15       15
  Coördinator Welzijn&Activering       5     5
  Thuisbegeleider     2 1 2   5
  Leerling 13 59 197 180 88   537
  Totaal Zorg             931
Expertisecentrum Diëtist         1   1
  Ergotherapeut         1   1
  Logopedist         1   1
  Fysiotherapeut         1   1
  Psycholoog           5 5
  Basisarts           1 1
  Specialist Ouderengeneeskunde           1 1
  Totaal Expertisecentrum             11
Meld-&Zorgcentrale       2 4     6
Zorgregelaars         2     2
Ondersteuning               38
Totaal               988

 

Deze cijfers hebben als peildatum 31 december 2018.

 

 

Realisatie 2018

Opbrengsten

Extramuraal

€45.287.608,-

 

Intramuraal

€106.984.473,-

 

WMO

€6.875.103,-

 

Overige bedrijfsopbrengsten

€7.905.463,-

 

Subsidies

€4.179.614,-

 

Overige

€1.566.826,-

Totaal opbrengsten

 

€172.799.084,-

Personeelskosten

Lonen en salarissen

-€94.329.599,-

 

Sociale lasten en pensioenpremies

-€22.517.188,-

 

Personeel niet in loondienst

-€2.185.264,-

 

Overige personeelskosten

€2.082.880,-

Totaal personeelskosten

 

-€121.114.931,-

Eindtotaal

 

€51.684.156,-

Ratio personele kosten versus opbrengsten

 

70%