Suggesties en klachten

Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over de dienstverlening van Carintreggeland. Maar het kan voor komen dat er iets niet helemaal naar wens verloopt. Heeft u een klacht over onze dienstverlening, of wilt u een suggestie doen om deze te verbeteren? Laat het ons weten. 

Suggesties

Suggesties kunt u bespreken met de persoon die de hulp of dienst verleent. Ook kunt u ons mailen op info@carintreggeland.nl.

Klacht indienen

De eerste stap is het bespreken van de klacht met de persoon die de hulp of dienst heeft verleend. Daarmee kan het probleem vaak al worden opgelost. Ook kunt u uw ongenoegen bespreekbaar maken met de manager. Als dat gesprek geen uitkomst biedt of als u het gesprek liever niet aangaat, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris Hetty Keuler via 06 3435 4270.

Carintreggeland hanteert de volgende klachtenregeling.

Folder U heeft een klacht


Wat kan de klachtenfunctionaris voor u doen?

In het gesprek met de klachtenfunctionaris wordt u in de gelegenheid gesteld om te vertellen wat er bij Carintreggeland niet naar wens is verlopen. Als uw klacht een actueel probleem betreft dan bespreekt de klachtenfunctionaris welke mogelijkheden er zijn om dat probleem zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. Als uw klacht een gebeurtenis uit het verleden betreft, dan gaat de klachtenfunctionaris met u na wat u met deze klacht wilt bereiken. De klachtenfunctionaris kan de betrokken zorgverlener of leidinggevende verzoeken contact met u op te nemen om de klacht te bespreken. Ook is het mogelijk dat de klachtenfunctionaris een bemiddelingsgesprek tussen u en de betrokkene(n) organiseert en leidt. De klachtenfunctionaris stelt zich onpartijdig op en velt geen oordeel over de gegrondheid van uw klacht. Uit de bemiddeling door de klachtenfunctionaris kunnen verbetermaatregelen volgen. De activiteiten van de klachtenfunctionaris zijn gericht op het herstel van vertrouwen en op een voor beide partijen bevredigende oplossing.

Als u uw klacht voorlegt aan de klachtenfunctionaris, ontvangt u binnen drie werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging. De klachtenfunctionaris streeft er naar binnen twee weken na ontvangst van de klacht u te informeren over de voortgang van uw klacht. De behandeling van uw klacht door de klachtenfunctionaris duurt in beginsel niet langer dan zes weken. Soms is er toch meer tijd nodig. In dat gevalt treedt de klachtenfunctionaris met u in overleg.

Klachtencommissie

Als het niet lukt om met hulp van de klachtenfunctionaris uw klacht naar tevredenheid op te lossen, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris kan u informeren hoe u dat moet doen en kan u desgewenst ondersteunen bij het opstellen van uw klachtbrief. Als u uw klacht rechtstreeks indient bij de klachtencommissie, dan overlegt de klachtencommissie eerst of bemiddeling wenst door de klachtenfunctionaris of dat dat al heeft plaatsgevonden.

De klachtencommissie onderzoekt uw klacht en komt binnen zes weken na ontvangst van uw klachtbrief met een oordeel over de klacht. Soms heeft de klachtencommissie meer tijd nodig om tot een definitief oordeel te komen. De secretaris van de klachtencommissie zal u over het verloop  informeren en zo nodig motiveren waarom de termijn van zes weken niet voldoende is. Als de klachtencommissie uw klacht gegrond verklaart dan is het mogelijk dat een verbetermaatregel deel uitmaakt van het oordeel van de klachtencommissie.

Klachtencommissie Carintreggeland
t.a.v Silvia ten Bokum (ambtelijk secretaris)
Postbus 5019
7600 GA Almelo
Tel: 06 8399 3218
stenbokum@triviummeulenbeltzorg.nl

Geschillencommissie

Als u van mening bent dat uw klacht door Carintreggeland niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg (commissie Verpleging Verzorging Geboortezorg) Postbus 90600 2509 LP Den Haag.
www.degeschillencommissiezorg.nl

Vertrouwelijk/privacy

Uiteraard worden uw klachten vertrouwelijk behandeld. Op onze dienstverlening is ons privacy beleid van toepassing. Als u een klacht aan ons voorlegt, zullen wij u toestemming vragen of de klachtenfunctionaris en/of de klachtencommissie kennis mag nemen van uw dossier.

Klachten Wet zorg en dwang

De Wet BOPZ (Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuis klachten over onvrijwillige zorg) is vanaf 1 januari 2020 vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet Zorg en dwang (Wzd).
Voor klachten in het kader van de Wzd geldt een aparte regeling. De klachtenfunctionaris kan u hierover informeren, adviseren over de aanpak en helpen bij het zoeken naar een informele oplossing van uw klacht.

Bent u cliënt of vertegenwoordiger van een cliënt met psychogeriatrische klachten en heeft u te maken met onvrijwillige zorg? Heeft u behoefte aan een luisterend oor? Of heeft u een vraag of een probleem? Dan kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon Wzd.
Zij kan u ondersteunen bij het vinden van een oplossing. De cliëntvertrouwenspersoon is geen medewerker van Carintreggeland en heeft de taak om cliënten, hun vertegenwoordigers of nabestaanden te adviseren en bij te staan bij het doorlopen van de klachtenprocedure.

De cliëntenvertrouwenspersoon van het LSR (Landelijk Steunpunt van (Mede)Zeggenschap) is telefonisch te bereiken op 06 2137 4139 of mail naar m.stevelink@hetlsr.nl. Meer informatie vindt u op de website: www.hetlsr.nl.

Folder Wet zorg en dwang


Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000