Bestuur en adviesorgaan

De rol en functie van zorgbestuurders verandert als gevolg van alle ontwikkelingen in het zorglandschap. De uitdagingen waarvoor zij anno 2015 staan, vragen een breder perspectief dan het traditionele perspectief van dagelijks beheer, strategiebepaling, bepaling risicoprofiel en onderhoud van een adequaat intern risicobeheersings- en controlesysteem.

Bestuur en adviesorgaan

Raad van Bestuur

De uitdagingen waar Carintreggeland voor staat, doen een groot beroep op de Raad van Bestuur.

Onze bestuurders dienen met kracht en creativiteit bij te dragen aan een betere zorg voor de cliënt, zonder de garantie dat dat ook het belang van onze organisatie het best dient. Dat is absoluut niet eenvoudig. Het vergt dialoog, samenwerking en verantwoording. Anders gezegd: onze zorgbestuurders moeten de kunst verstaan om steeds te zoeken naar de maatschappelijke context, de meerwaarde voor de cliënt en de verbreding.

De Raad van Bestuur zal zich sterker profileren op interne zorginhoudelijke zaken. De grens tussen managen en besturen loopt meer en meer in elkaar over. Onze bestuurders dienen daarnaast in toenemende mate verbindend te zijn. Ze geven samenwerkingsrelaties binnen en buiten de organisatie vorm, ze communiceren met belanghebbenden en ze faciliteren interacties tussen groepen en individuen. Bestuurders kruipen aan de ene kant dus dichter tegen de werkvloer aan. Van de andere kant besteden ze meer tijd aan de omgeving en aan relevante relaties. ‘Besturen op afstand’ gaat daarmee over in ‘besturen in verbinding met het primaire zorgproces en de klantervaringen’. Vanaf nu staan de concrete oplossingen voor de problemen van cliënten en medewerkers centraal.

Dit alles vraagt van bestuurders dat zij op meerdere niveaus tegelijk functioneren. Naast het uitzetten van de grote lijnen en de strategiebepaling voeren zij inhoudelijke, operationele gesprekken met cliënten en professionals. Bestuurders moeten zowel geloofwaardig zijn in overleg met de Raad van Toezicht en externe partners als in contact met cliënten en professionals. Dit heeft gevolgen voor de organisatie-inrichting.

De Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en managers komen dichter bij elkaar te staan.

De komende jaren transformeert Carintreggeland naar een nieuwe organisatie. Dit brengt de nodige onzekerheden met zich mee. Vanuit bestuurlijk perspectief is het daarom nodig te beschikken over een Raad van Bestuur die de transformatie de beste kans van slagen geeft. Wij kiezen voor een tweehoofdige Raad van Bestuur. Waarom? Bij deze afweging laten wij ons leiden door een combinatie van argumenten. We hebben breed deskundigheid nodig én strategische denkkracht. Er is méér directe bestuurlijke betrokkenheid in de organisatie nodig en tegelijkertijd willen we de continuïteit van bestuur waarborgen. Tot slot moet een grondige kennis van de zorg en van bedrijfsvoering/vastgoed behoren tot de kerncompetenties van de nieuwe leden van de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht nam op basis van deze gedachtegang en de overwegingen van het C-team inmiddels een voorgenomen besluit over de omvang van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook uit van een tweehoofdige Raad van Bestuur.

Samenstelling van de Raad van Bestuur

J.L. (Jeroen) Kleinjan MBA
drs. H. (Heidi) de Bruijn


Raad van Toezicht

De dagelijkse leiding van Carintreggeland is in handen is van de Raad van Bestuur (RvB). De Raad van Toezicht (RvT) houdt vooral toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en de besturing van de organisatie. Daarnaast heeft de RvT een aantal statutaire bevoegdheden om besluiten van de Raad van Bestuur goed te keuren, voordat ze kunnen worden uitgevoerd. Ook is de RvT de formele werkgever van de Raad van Bestuur. Ze beoordeelt het functioneren, stelt de honorering vast en gaat over het ontslag en aanstelling van de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van Carintreggeland bestaat uit zes leden. De leden van de Raad van Toezicht hebben een zittingstermijn van vier jaren en kunnen een keer worden herbenoemd. De wijze waarop de Raad van Toezicht toezicht houdt is geformuleerd in een toezichtkader. De leden benoemen met zittingstermijn, functies en nevenfuncties.

De taken en functies van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting Carint-Reggeland Groep en verder uitgewerkt in het Regelement van de Raad van Toezicht.


Toezichtkader

De Raad van Toezicht heeft hoe ze toezicht wil houden en de uitgangspunten daarbij vastgelegd in een Toezichtkader.  De Raad van Toezicht staat voor het belang van de cliënten en de kwaliteit van zorg die aan hen wordt verleend. Daarnaast is uiteraard ook de financiële situatie van de organisatie en het welbevinden van de medewerkers van groot belang.

De Raad van Toezicht zoekt actief naar verbinding met de Raad van Bestuur en de organisatie, en wil weten wat er speelt binnen Carintreggeland. De RvT bezoekt daarom met regelmaat verschillende locaties, gaat in gesprek met medewerkers en overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur, de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.


Samenstelling van de Raad van Toezicht en commissies

De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen en vergadert eenmaal per zes weken, vaak in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast kent de Raad van Toezicht een drietal commissies die zich met een specifiek onderwerp bezighouden:
- de Commissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie (KVI )
- de Financiële commissie
- de Remuneratie Commissie (= commissie arbeidsvoorwaarden Raad van Bestuur)

U kunt de Raad van Toezicht rechtstreeks per mail bereiken, via raad.van.toezicht@carintreggeland.nl.


Samenstelling

In de van de Raad van Toezicht zitten de volgende leden:
Sybren Bangma, Voorzitter en lid Remuneratie Commissie
Diny Haafkes, Vice Voorzitter en lid  van de Commissies KVI en Remuneratie
Karin Runia, Voorzitter Commissie KVI
Bernadette Ottenschot, lid van de Commissie KVI
John van der Meer, Voorzitter van de Financiële Commissie
Pieter Wim Versluijs, lid van de Financiële Commissie
Anne Offereins, lid van de Financiële Commissie


Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad komt op voor de belangen van de klanten die op onze zorg zijn aangewezen. De Cliëntenraad overlegt met het bestuur over allerlei onderwerpen waarmee cliënten te maken krijgen. Het doel hiervan is de zorg zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen van de cliënten. Als u meer wilt weten over de Cliëntenraad of als u de leden van informatie wilt voorzien, kunt u bellen of schrijven naar de contactpersoon van de Cliëntenraad: Barbara Caspers, via clientenraad@carintreggeland.nl of T 088 367 70 00 (lokaal tarief). Postadres: Centrale Cliëntenraad, p/a bestuurssecretariaat, Postbus 506, 7550 AM Hengelo. Verder zijn er nog lokale cliëntenraden.
 
 

volgens de heer Timmers, bewoner:

Vroeger zou ik hebben gedacht dat iedere verergering van mijn situatie meteen het einde was van een waardevol leven,  maar ondertussen leer je ook omgaan met de beperkingen die je hebt.

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000