Carintreggeland ondertekent convenant regionale arbeidsmarktaanpak ouderenzorg

Op maandag 3 december 2018 hebben we het convenant “Verpleeghuizen Zorgkantoorregio Twente; Thuis in het verpleeghuis” ondertekend. Dit convenant is door diverse partijen in de regio Twente ondertekend; ouderenzorgorganisaties, onderwijs, de werkgeversorganisatie en Menzis in de regio Twente. Met het ondertekenen van dit convenant verbinden de partijen zich aan een gezamenlijke en regionale aanpak van de tekorten in de ouderenzorg.

Carintreggeland ondertekent convenant regionale arbeidsmarktaanpak ouderenzorg

Thuis in het Verpleeghuis
Het convenant vloeit voort uit het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis’ van het ministerie van VWS. Doel van dit programma is voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle verpleeghuisbewoners. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vormt hiervoor de kwaliteitsstandaard en beschrijft onder andere wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van de verpleeghuiszorg.

 

Arbeidsmarkt

Verpleeghuiszorg is mensenwerk en zonder voldoende, bevoegd en bekwaam personeel kan er geen kwalitatief verantwoorde verpleeghuiszorg worden geleverd. Het aantrekken en behouden van medewerkers is daarbij een complex vraagstuk dat vraagt om een krachtige samenwerking en innovatieve én duurzame oplossingen. Uit een regionale arbeidsmarktanalyse blijkt dat er in Twente al een forse vacaturedruk bestaat op nagenoeg alle functies binnen de ouderenzorg. De analyse toont daarmee de urgentie aan, maar biedt tegelijkertijd aanknopingspunten om hiermee aan de slag te gaan.


De bereidheid van de partijen om elkaar te helpen en van elkaar te leren is een belangrijk uitgangspunt binnen het convenant. Ze slaan de handen ineen om uitstroom binnen de regio zoveel mogelijk te beperken en instroom te versterken. Acties waarmee huidige medewerkers worden behouden, nieuwe medewerkers worden aangetrokken, maar ook andere manieren van werken en leren én het bundelen van kennis en informatie, dragen bij aan toekomstbestendige Twentse ouderenzorg met voldoende en goed gekwalificeerd personeel.
 

Samenwerkende partijen

Het convenant is tot stand gekomen in samenspraak met onderwijsorganisaties en werkgeversorganisatie WGV Zorg en Welzijn en Zorgkantoor Menzis, om zo bindende regionale afspraken te maken voor in elk geval de komende drie jaar.

WGV Zorg en Welzijn is als werkgeversorganisatie nauw betrokken bij de totstandkoming van het convenant en vervult daarin een coördinerende en verbindende rol. Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) zet de werkgeversorganisatie zich samen met zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en de overheid in voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Twente. Meer over het RAAT kunt u lezen op: https://raat.wgvzorgenwelzijn.nl/regio/twente

De afspraken die de ouderenzorgorganisaties binnen het convenant hebben gemaakt, vormen een onderdeel van deze regionaal brede aanpak, vertaald naar specifieke behoeften van de ouderenzorg in Twente.

Categorieën: CR nieuws, Nieuwsberichten

Delen