Contact

Carintreggeland
Boortorenweg 20
7554 RS  Hengelo

T:  088 367 70 00
E:  info@carintreggeland.nl

Kwaliteit

Kwaliteitskermerk

Het HKZ certificaat is toegekend voor het uitvoeren van thuiszorg, verpleging en verzorging, verblijf, behandeling en begeleiding, voedingsvoorlichting en dieetadvisering en hieraan ondersteunende diensten.

 

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg sluit aan bij visie Carintreggeland
Sinds 1 januari 2017 is het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg van kracht. In het kader staan richtlijnen waaraan zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden moeten voldoen. Binnen Carintreggeland staat de kwaliteit van zorg aan onze klanten centraal. Dat is ook te lezen in ons visiedocument ‘Goed geregeld, samen op weg’. Wij werken hard om de kwaliteit van zorg zo hoog mogelijk te hebben en houden en voldoen aan de richtlijnen die vanuit het kwaliteitskader gesteld worden per 1 juli 2017.
Hieronder leest u hoe wij omgaan met thema’s vanuit het kwaliteitskader.

Verhaal van de klant
Het verhaal van onze klanten is ons vertrekpunt. Vanuit dit verhaal bieden wij passende, betekenisvolle en veilige zorg, ondersteuning en advies. Met als doel dat de klant binnen de mogelijkheden die de klant heeft, een zo waardevol mogelijk leven kan leiden. Wij vinden het dan ook belangrijk dat onze zorgverleners beschikken over de juiste kennis en vaardigheden op het gebied van de zorg die zij leveren en dat zij dit kunnen vastleggen in een zorgplan dat iedere bewoner binnen zes weken krijgt. Binnen 24 uur ontvangt iedere bewoner in ieder geval een voorlopig zorgplan dat is opgesteld door zijn of haar eerst verantwoordelijk verzorgende IG of de verpleegkundige.

Welzijn
Wij bieden onze bewoners naast een veilige woonomgeving ook een zinvolle daginvulling. Er is in onze locaties volop aandacht voor de inzet van informele zorg. Mantelzorgers en vrijwilligers worden betrokken bij de zorg en het welzijn van onze bewoners. Als Carintreggeland zorgen we er voor dat binnen onze kleinschalige woonvormen altijd een medewerker aanwezig is in de woning. Wanneer dat onverwacht niet mogelijk is vragen wij aanwezige familie of vrijwilligers even toezicht te houden. Ook onze geestelijk verzorgers dragen indien gewenst bij aan het welzijn van onze bewoners en hun mantelzorgers. Daarnaast ondersteunen zij onze medewerkers in het moreel beraad bij ethische dillema’s in de zorg.

Veiligheid
In onze locaties is altijd een verpleegkundige aanwezig, het kan voorkomen dat in de nacht een verpleegkundige op afroep beschikbaar is. Onze specialisten ouderengeneeskunde zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week binnen 30 minuten aanwezig op een locatie.

Medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik vrijheidbeperkende maatregelen en preventie van acute ziekenhuisopname hebben onze aandacht. Jaarlijks verstrekken we de kwaliteitsindicatoren aan de IGZ We maken gebruik van een meldingssysteem voor incidenten, VIM genaamd. In alle locaties hebben we aandachtsvelders die het thema steeds opnieuw onder de aandacht brengen van de collega’s. We hebben een onderzoekscommissie met een externe voorzitter die calamiteiten onderzoekt die bij de Inspectie voor de Gezondsheidszorg gemeld zijn. Deze onderzoekscommissie onderzoekt daarnaast VIM meldingen waarvan wij als organisatie vinden dat nader onafhankelijk onderzoek nodig is.

Leren
De veranderingen in het zorglandschap vragen ontwikkeling en een lerende houding van de zorgprofessionals. Dit betekent dat zorgprofessionals kennis en ervaring met elkaar delen en open staan voor verandering, vernieuwing, aanpassing, reflectie en feedback. De medewerker draagt steeds opnieuw bij aan de beste zorg voor de klant. In het strategisch leerplan staat beschreven hoe Carintreggeland de organisatievisie vertaalt in leerinterventies.
Door ervaringen te delen binnen en buiten de organisatie leren we en kunnen we de geboden zorg steeds verder verbeteren. Om die reden maken we deel uit van diverse lerende netwerken. Dit doen we in samenspraak met andere zorgorganisaties, te weten Carinova en Sensire en met andere stakeholders zoals het palliatief netwerk, de CVA keten, het netwerk dementie, de MS keten, de NAH keten en de Geriatrische Revalidatie Zorg. Altijd met het doel de kwaliteit van zorg te verbeteren.
Al onze kwaliteitsdocumenten zijn te vinden in ons kwaliteitmanagementsysteem dat toegankelijk is voor alle medewerkers vanaf alle locaties.

Medewerkers
Binnen Carintreggeland werken 3768 medewerkers. 1824 daarvan werken in de intramurale zorg. Een onderverdeling naar de verschillende niveaus ziet er als volgt uit.

Functienaam   niv 1 niv 2 niv 3 niv 4 niv 5 
 Medewerker huishouding  199        
 Helpende    291      
 Verzorgende IG      1081    
 Verpleegkundige        246  
 Wijkverpleegkundige          7

Peildatum 26 juni 2017


Per 1 juli 2017 is het nieuwe functiehuis intramuraal ingevoerd. Het functiehuis moet passen bij de vraag van de klant. Dat betekent dat medewerkers taken uitvoeren en verantwoordelijkheden nemen die passen bij de functie waarvoor zij opgeleid zijn. Dat is belangrijk en komt ten goede aan de kwaliteit van de zorg. En waar de opleiding niet voldoende is bieden we medewerkers de mogelijkheid zich te ontwikkelen door het volgen van een opleiding, het ‘trainen on the job’ en het bieden van ruimte voor intervisie.

Vanuit ons Expertisecentrum is een multi disciplinair team, bestaande uit Specialisten Ouderengeneeskunde, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en logopedisten betrokken bij de medische zorg en behandeling van onze bewoners. Onze welzijnsmedewerkers zorgen op de locatie voor passend aanbod van activiteiten en ondersteunen medewerkers bij het verzorgen van een zinvolle daginvulling van de bewoners.

Tevredenheid en waardering klanten
We vinden de ervaringen van onze klanten en bezoekers erg belangrijk. Deze geven immers aan hoe zij de door ons geleverde zorg en behandeling ervaren. Elk half jaar bespreken we daarom met de klant zijn of haar tevredenheid. Dit leggen we vast en is een vast onderdeel in de teambespreking. Daar waar een klant ervaart dat het beter kan, onderzoeken wij wat wij daaraan kunnen doen.
Naast ons eigen tevredenheidsonderzoek doen wij ook mee aan een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek. Resultaten worden binnenkort verwacht.

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke klant kan hier een waardering over de zorg kan achterlaten. Wij zijn blij met de uitgebrachte waarderingen en pakken waar mogelijk aandachtspunten direct op.

http://www.carintreggeland.nl/